Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1196
Redaktsiooni kehtivus:03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

1196-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 112, § 114 lg-te 1, 2 ja 4, § 132 lg-te 1 ja 2, töölepingu seaduse § 71, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatudTallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse“ p-ga 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Toomas Õispuu teenistusest arvates 4. augustist 2011 avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Toomas Õispuule hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 1,57 kalendripäeva ulatuses.

3. Toomas Õispuul anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekt Endrik Männile ning esitada 3. augustiks 2011 üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toomas Õispuule, Endrik Männile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes