Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine

Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 määrus number 97
jõustumine 08.08.2011

Redaktsiooni kehtivus 08.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

97

 

 

Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“ p-de 2, 8 ja 12 alusel

 

§ 1. Määrusega kinnitatakse koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vorm (lisa).

§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruses nr 4 „Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine“;

2) § 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) §-s 2 asendatakse sõnad „määruse lisa 2“ sõnadega „määruse lisa“;

4) määruse lisaks oleval represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormil asendatakse sõna „sünniaasta“ sõnaga „isikukood“.

§ 3. Määrus jõustub 8. augustil 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 


                                                    Tallinna Linnavalitsuse 3. augusti 2011 määruse nr 97 

„Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine                                                  ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine“

LISA

KODUOMANIKU MAAMAKSUVABASTUSE AVALDUS

 

 

Palun vabastada mind maamaksust Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“ alusel.

Taotleja andmed

Ees- ja perekonnanimi ..................................................................................................................

Isikukood

 

Elukoht ……………………………………………………………………………..............

 

Kontaktandmed………………………………………………………….......………...........

(telefon ja e-postiaadress)

Maatüki andmed

Maksustatava maatüki aadress.....................................................................................................

  (tänav, maja nr, eluruumi nr)

Kinnistu nr .............................................................................................................................

Maksustatava maatüki pindala ja sihtotstarve ..........................................................................

Omandiosa suurus…………………………………………………………………………..

Kinnitan, et:

ei saa rendi- või üüritulu maatüki, millel asuvas elamus on minu elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele, kasutusse andmise eest;

nõustun enda avaldatud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse seaduse tähenduses.

 

 

..........................................                                                                        ..........................................

          (täitmise kuupäev)                                                                                                                                            (allkiri)                        

 

 

Täidab vastuvõtja

Avalduse võttis vastu......................................................................................................................

                                                       (ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Vastuvõtmise kuupäev....................................................................................................................

Märkused ........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes