Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 3 kinnisasja mõttelise osa Tallinna linnale omandamine, kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe tingimuste määramine ning kinnisasja mõttelisele osale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2011 korraldus number 1193
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2011 nr

1193-k

 

 

Peterburi tee 3 kinnisasja mõttelise osa Tallinna linnale omandamine, kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe tingimuste määramine ning kinnisasja mõttelisele osale valitseja määramine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lg 31, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja asjaõigusseaduse § 64¹, § 71 - § 77, § 79 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64    lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 11 ja 12, Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“, Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2010 korraldusega nr    601-k „Ülemiste liiklussõlme tee-ehitusprojekti heakskiitmine 

 

 

1. Seoses vajadusega ehitada Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise mahus Peterburi tee ja Ülemiste tee ühendustee Peterburi tee 3 kinnisasja 227 m² suurusele osale, taotleda aktsiaseltsi Kryos (äriregistri kood 10093155, aadress Peterburi tee 3, Tallinn, 11412) omandis oleva Peterburi tee 3 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 1717301, katastritunnus 78403:301:0150, pindala 1859 m², sihtotstarve tootmismaa) 227/1859 mõttelise osa Tallinna linnale võõrandamist järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja mõttelise osa müügihind on 500 202 eurot, mis koosneb:

1.1.1 227 m² suuruse maatüki väärtusest 69 000 eurot vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus  14. veebruari 2011 eksperthinnangule nr 1204022011KL, mida on muudetud 13. mail 2011;

1.1.2 kinnisasjal asuva remonditsehhi hoone (Riikliku ehitisregistri kood 101035635), edaspidi hoone, ümberehitamise kuludest 431 202 eurot, mis sisaldab järgmisi töid: ühekorruselise kõrvalhoone lammutamine, III korruse lammutustööd, I, II ja III korruse ehitustööd, gaasikatlamaja, kõrvalhoone ja katuse ehitamine, fassaaditööd ning hoonesiseste tehnovõrkude paigaldamine;

1.2 Tallinna linn hüvitab aktsiaseltsile Kryos õigusabi kulud 7000 eurot ja seoses kinnisasja mõttelise osa omandamisega aktsiaseltsile Kryos tekkivatest kahjudest 12 410 eurot;

1.2.1 ettevõtte hoonest asenduspinnale ja tagasi kolimise kulust 6312 eurot vastavalt KLG EESTI AS 16. veebruari 2011 pakkumisele;

1.2.2 asenduspinna üürikulust hoone ümberehitamise ajaks 6098 eurot (2 kuud) vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus 14. veebruari 2011 eksperthinnangule nr 1204022011KL, mida on muudetud 13. mail 2011. Juhul kui Tallinna linnast või isikust, kellega on Tallinna linnal sõlmitud ehitustööde teostamise hankeleping, tulenevalt pikeneb hoone ümberehitamise aeg üle kahe kuu, hüvitab Tallinna linn aktsiaseltsile Kryos ehitustähtaja ületamise aja eest asenduspinna üürikulu arvestusega 3049 eurot kuus;

1.3 punktis 1.1 nimetatud müügihind ja punktis 1.2 nimetatud hüvitis tasutakse aktsiaseltsile Kryos järgmiselt:

1.3.1 259 806 eurot 21 kalendripäeva jooksul kinnisasja mõttelise osa müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

1.3.2 259 806 eurot 21 kalendripäeva jooksul kinnisasja osa valduse üleandmisest arvates;

1.4 Aktsiaselts Kryos kolib ettevõtte (sh kõik seadmed) hoonest välja ja annab kinnisasja mõttelise osa valduse Tallinna linnale kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle 1 kuu jooksul kinnisasja mõttelise osa müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

1.5 kinnisasja koormavad ja kinnisasjale seatavad hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale omandatavat kinnisasja mõttelist osa;

1.6 kinnisasja koormav, Elering AS kasuks seatud isiklik kasutusõigus jääb Tallinna linnale omandatavat kinnisasja mõttelist osa koormama.

2. Sõlmida aktsiaseltsiga Kryos punktis 1 nimetatud kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkulepe järgmiste tingimustega:

2.1 Tallinna linna ainuvaldusse ja -kasutusse jääb kinnisasja osa pindalaga 227 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana, edaspidi linna kinnisasja osa;

2.2 aktsiaselts Kryos ainuvaldusse ja -kasutusse jääb kinnisasja osa pindalaga 1632 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutamata alana, edaspidi Kryos kinnisasja osa;

2.3 Tallinna linnal on õigus ja kohustus ning aktsiaselts Kryos annab selleks Tallinna linnale volituse lammutada hoone linna kinnisasja osale ulatuv osa kinnisasja osa valduse üleandmise tähtajast arvates ja kinnisasjal asuv kuur (Riikliku ehitisregistri kood 101035638) ning ehitada hoone osa, uus kõrvalhoone ja rajatised Ülemiste liiklussõlme mahus, mis sisaldab järgmisi töid: välistrassid liitumispunktist kuni ühenduspunktini, välisvalgustus, kinnisasjale sissepääs, piirded, väravad, Peterburi tee laiendusele ette jääva hoone otsa lammutamine, hoone uue otsaseina, uue trepikoja ja evakuatsioonitrepi ehitamine. Aktsiaselts Kryos kohustub korraldama hoone kolmanda korruse välisseinte ja katuse valmimise sellise arvestusega, et ehitustööd lõpetatakse samaaegselt uue trepikoja ehitustöödega. Uue trepikoja ehitamine võib toimuda samaaegselt ettevõtte hoonest välja kolimisega;

2.4 kaasomanikud kannavad nende ainuvalduses ja -kasutuses oleva kinnisasja mõttelise osa alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahjud ja kulutused;

2.5 nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega kinnisasjale ehitatavate tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks, kusjuures linna kinnisasja osale tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamise isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused määrab Tallinna linn, kinnisasja  kaasomanik annab selleks nõusoleku, ning aktsiaseltsi Kryos kinnisasja osale tehnovõrkude ja       -rajatiste ehitamiseks kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamiseks annab kinnisasja kaasomanik nõusoleku;

2.6 kinnisasja jagamise või piiride muutmise korral lõpetatakse kinnisasja kaasomand ja Tallinna linna ainuomandisse jääb kinnisasi, mis tekib linna kinnisasja osast, ning aktsiaseltsi Kryos ainuomandisse jääb kinnisasi, mis tekib Kryos kinnisasja osast;

2.7 kinnisasja jagamise või piiride muutmise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamiseks taotleda eelmärke kandmist kinnistusraamatusse;

2.8 kinnisasja jagamise või piiride muutmise korraldab Tallinna linn koheselt pärast kinnisasja mõttelise osa müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist mõistliku aja jooksul ning tasub sellega seotud kulud (maamõõdutööd, notari tasu ja riigilõiv);

2.9 taotleda kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe kohta märkuse kandmist kinnistusraamatusse.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja mõttelise osa valitsejaks Tallinna linna kinnisasja mõttelise osa omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Kommunaalametil tasuda aktsiaseltsile Kryos Tallinna linna 2011. aasta investeerimistegevuse eelarves Tallinna Kommunaalametile eraldatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise vahendite arvelt punktis 1.1 nimetatud kinnisasja mõttelise osa müügihind ja punktis 1.2 nimetatud aktsiaseltsile Kryos makstavad hüvitised.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 tasuda kinnisasja mõttelise osa omandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) ning punktis 2.8 nimetatud kinnisasja jagamise või piiride muutmisega seotud kulud Tallinna linna 2011. aasta eelarves Tallinna Linnavaraametile eraldatud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude arvelt;

5.2 teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile Kryos ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2011

korralduse nr 1193-k

LISA

 

Peterburi tee 3 kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär