Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vanalinna Hariduskolleegiumi põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2011 määrus number 96 [RT IV, 03.05.2013, 29]
Jõustumine:27.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2011 - ... [RT IV, 03.05.2013, 29]
Märkus: Määruse § 18 lõike 1 punkt 3, § 25 lõike 2 punktid 9, 12 ja 13 jõustuvad 1. septembril 2011.

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

22. juuni

2011 nr 96

 

 

 

 

Vanalinna Hariduskolleegiumi põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

 

 

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Nimetus

 Kooli nimetus on Vanalinna Hariduskolleegium (edaspidi kool).

§ 2.  Asukoht

Kool asub Tallinnas. Kooli postiaadress on Vene tn 22, 10123 Tallinn. Kool tegutseb aadressidel Vene tn 21, Vene tn 22, Vene tn 13, Vene tn 15 // Pühavaimu tn 8, Aia tn 13 ja Uus tn 16.

§ 3.  Tegutsemise vorm ja haldusala

(1) Kool on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(2) Kooli tegutsemise vorm on  üldhariduskool ja huvikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

(3) Kool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadest ning kooli põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 Koolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning vapp, millel on kujutatud punasel taustal valge Miikaeli rist ja kuldsed Maarja liiliad.

§ 5.  Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

(1) Kooli põhimääruse kehtestab ning seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

(2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 6.  Eesmärk

Kooli eesmärk on seondada kultuuri ja haridust, kaasaegset maailmakäsitlust süvendatud ajalootunnetusega; üldharidust süvendatud muusika- ja kunstitunnetusega, rahvuskultuurilist haridust avatusega teistele kultuuridele.

2. peatükk
ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§ 7.  Hariduse liigid ja tasemed

(1) Koolis omandatava hariduse liigid on üldharidus ja huviharidus.

(2) Koolis omandatava hariduse tasemed on põhiharidus ja üldkeskharidus.

§ 8.  Õppevorm

 Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 9.  Õppekeel

 Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 10.  Õppekava

(1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava ning huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava (selle olemasolu korral) alusel kooli õppekava, sh huviala õppekava iga koolis õpetatava huviala kohta. Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 11.  Õppeaasta

(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

(2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

§ 12.  Õppekoormus ja päevakava

(1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

(2) Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse põhikooliõpilastele teatavaks õppeveerandi ning gümnaasiumiõpilastele kursuse algul.

(3) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kindlaks kooli päevakavas.

§ 13.  Hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad

(1) Koolis tegutsevad:

1) õpiabirühmad põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;

2) klassid tundeelu- ja käitusmishäiretega põhiharidust omandavatele õpilastele;

3) klassid põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis.

(2) Ametiasutuse juhataja nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, mida põhimääruses sätestatud ei ole.

(3) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamine ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmine või üleviimine ning klassist või rühmast väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 14.  Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe

(1) Õpilasele, kes terviseseisundist tulenevalt vajab koolis pidevat jälgimist või abistamist, rakendatakse nõustamiskomisjoni soovitusel ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet.

(2) Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 15.  Huviharidus ja huvitegevus

(1) Õpilase isiksuse mitmekülgseks arenguks ja huvihariduse võimaldamiseks võivad koolis tegutseda muusikakool, kunstikool ja teatrikool alljärgnevates valdkondades:

1) üldkultuur, sealhulgas rahvuskoolid;

2) muusika ja kunst.

(2) Huvihariduse õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

(3) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

(4) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

§ 16.  Raamatukogu

(1) Koolil on oma raamatukogu.

(2) Raamatukogu teenindab kõiki kooli õpilasi, pedagooge ja teisi töötajaid ning vanemaid, välja arvatud lugejad, kellelt on võetud vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjale raamatukogu kasutamise õigus.

(3) Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.

§ 17.  Õppekavaväline tegevus

(1) Õppekavaväliselt võib kool korraldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote ning pikapäevarühmade tegevust, organiseerida üritusi.

(2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Hinnad kehtestatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

3. peatükk
ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 18.  Õpilaste ja vanemate õigused

(1) Õpilasel on õigus:

1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;

2) arengut toetavale õppekeskkonnale;

3) tugispetsialisti(de) teenusele;

4) õppida individuaalse õppekava järgi;

5) kuuluda õpilasesindusse ja valida seda;

6) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, olla valitud kooli hoolekogusse;

7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud ulatuses ja korras;

8) saada õppeveerandi või kursuse algul informatsiooni õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;

9) võtta osa õppekavavälisest tegevusest.

(2) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse, hinnete ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

(3) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 19.  Õpilaste ja vanemate kohustused

(1) Õpilane on kohustatud:

1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;

2) täitma kooli kodukorda;

3) osalema arenguvestlusel;

4) täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

(2) Vanem on kohustatud:

1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;

2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;

3) osalema arenguvestlusel piiratud teovõimega õpilase puhul;

4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;

5) tegema koostööd kooliga;

6) teavitama kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;

7) täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 20.  Õpilaskond ja õpilasesindus

(1) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

(2) Õpilaskonnal on õigus:

1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;

2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;

3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

(3) Koolis on moodustatud õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilaskonna valitud esindajad. Õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel. Õpilasesinduse põhimääruse koostab ja kiidab heaks õpilaskond lihthäälteenamusega. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

(4) Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub hoolekogu koosseisu.

4. peatükk
KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 21.  Koolitöötajad

Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 22.  Koolitöötajate koosseis

Koolitöötajate koosseisu kinnitab koolile kinnitatud eelarve piires direktor, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.

§ 23.  Koolitöötajate ülesanded

(1) Pedagoogide ülesanne on juhtida õppe- ja kasvatustööd, kujundada turvalist õpikeskkonda ning kasutada õpilastele sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid.

(2) Kooli teenindava ja abipersonali ülesanne on tagada kooli häireteta tegevus ja heaperemehelik majandamine ning linnavara korrasolek.

(3) Koolitöötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja töölepingute ning ametijuhenditega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 24.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

5. peatükk
KOOLIELU JUHTIMINE

§ 25.  Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnapea või tema volitatud ametiisik.

(2) Direktor:

1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kooli õppe- ja kasvatus- ning majandustegevust ning vastutab nende tulemuslikkuse eest, vastutab kooli üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest koolile kinnitatud eelarve piires;

2) tegutseb kooli nimel ja esindab kooli ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;

3) teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks koolile linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

4) tagab kooli eelarve kava projekti koostamise ja selle esitamise koos hoolekogu arvamusega ametiasutusele vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale. Jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajadusel esitab ametiasutusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;

5) kehtestab kooli õppekava sh huvialade õppekavad ja nende muudatused;

6) kehtestab kooli päevakava ja kodukorra;

7) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks ametiasutuse juhatajale;

8) teeb isiku õpilaste nimekirja arvamise ja õpilase koolist väljaarvamise otsuseid;

9) korraldab tugispetsialisti(de) teenuse rakendamist;

10) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;

11) moodustab pikapäevarühma ja kehtestab selle töökorralduse ja päevakava, teeb otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta;

12) kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani, korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;

13) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;

14) kutsub kokku vanemate koosoleku;

15) kehtestab kooli sisehindamise korra ja aruande;

16) vastutab kooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;

17) tagab ametiasutuse otsuste ja ülesannete täitmise;

18) sõlmib koolitöötajatega töölepingud, kinnitab nende ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;

19) kinnitab koolitöötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);

20) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;

21) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;

22) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

23) korraldab õpilaste suhtes kohaldatavate tugimeetmete rakendamise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

24) kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;

25) korraldab kooli saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;

26) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

(3) Kooli direktorit asendab ametiasutuse juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 26.  Hoolekogu

(1) Koolil on hoolekogu, kes täidab talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid ning teeb ametiasutuse juhatajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

(2) Hoolekogu töökord kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

(3) Hoolekogu koosseis kinnitatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga.

(4) Hoolekogu pädevuses on arutada läbi ja avaldada arvamust:

1) kooli õppekava ja selle muudatuste eelnõu kohta;

2) kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;

3) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

4) kooli põhimääruse ja selle muudatuste eelnõu kohta;

5) kooli arengukava ja selle muudatuste eelnõu kohta;

6) kooli kodukorra kohta;

7) sisehindamise aruande kohta;

8) kooli eelarve kava projekti kohta.

(5) Hoolekogu kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide avaliku konkursi läbiviimise korra.

(6) Hoolekogu annab nõusolekuid ja teeb ettepanekuid ning täidab teisi ülesandeid riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel.

(7) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 27.  Õppenõukogu

(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

(3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor.

6. peatükk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 28.  Vara ja eelarve

(1) Kool on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele ametiasutus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

(2) Kooli valduses olevat linnavara kasutab kool sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kool võib enda valduses oleva linnavaraga tehinguid teha üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Kooli valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Kool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kool teavitama ametiasutust ning tagama nende kasutamise arvestuse.

(4) Ametiasutuse juhataja kinnitab kooli eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja kooli ettepanekust. Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

(5) Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 29.  Asjaajamine ja aruandlus

(1) Kooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

(2) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt. Kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Kooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevadeks.

7. peatükk
JÄRELEVALVE

§ 30.  Järelevalve

(1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib ametiasutus.

(2) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

(3) Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 31.  Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ette nähtud korras.

(2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Ametiasutus tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 32.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 1996 määrus nr 41 „Vanalinna Hariduskolleegiumi põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 33.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 27. juunil 2011.

(2) Määruse § 18 lõike 1 punkt 3, § 25 lõike 2 punktid 9, 12 ja 13 jõustuvad 1. septembril 2011.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär