Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 24
Jõustumine:01.07.2011
Kehtetuks tunnistamine:21.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - 27.01.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 14.06.2012 nr 12, jõustumine 21.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

määrus

 

 

Tallinn

16. juuni 2011 nr 24

 

 

Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühistranspordiseaduse § 24 lõike 2 punkti 4 ja § 29 lõike 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruses nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud või märgitud perioodi vältel. Sõidukaardid on paberkandjal või elektroonilised. 30 päeva kaardid hakkavad kehtima ostumomendil määratud kuupäevast ja kehtivad kuni perioodi lõpuni kella 23.59‑ni. Sõidukaardid on täiskaardid, mis kehtivad kõigile sõitjatele ja sooduskaardid, mis kehtivad Tallinna Linnavolikogu poolt antud sõidusoodustusi saavatele sõitjatele;”;

2) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) 1 päeva kaart, 3 päeva kaart ja 5 päeva kaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti (ekspressliinidel koos lisatalongiga) vastavalt 24 tunni, 72 tunni või 120 tunni jooksul alates sõidukaardi aktiveerimise või märgistamise momendist;”;

3) paragrahvi 2 punktid 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10) sooduskaart on sõidukaart, mis annab õpilasele, üliõpilasele, pensionärile (kuni 64‑aastased kaasa arvatud), raske või keskmise puudega 16‑aastasele ja vanemale isikule ning 3 ja enama lapsega pere vanemale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti. Sooduskaardid jagunevad tallinlase ID‑piletiteks, mittetallinlase ID‑piletiteks ja esitajakaartideks;”;

5) paragrahvi 2 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15) tunnipilet on pilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada kõiki Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liine (k.a ekspressbussides) 1 tunni jooksul alates pileti mobiiltelefoni abil aktiveerimise või ühissõidukis märgistamise momendist. Mobiiltelefoniga aktiveeritud tunnipilet hakkab kehtima 1 minut pärast aktiveerimist;”;

6) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Talongid jagunevad:

1) sõidutalong;

2) soodustalong (ühissõidukist);

3) soodus- ehk lisatalong (eelmüügist);

4) lisatalong (ühissõidukist);

5) talongiraamat (10 sõidutalongi).”;

7) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Tunnipiletid jagunevad:

1) 1 tunni pilet;

2) 1 tunni piletite raamat (10 piletit);

3) 1 tunni sooduspilet;

4) 1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit).”;

8) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Sõidukaardid jagunevad:

1) 1 päeva (24 tunni) kaart;

2) 3 päeva (72 tunni) kaart;

3) 5 päeva (120 tunni) kaart;

4) 30 päeva kaart;

5) 30 päeva ekspresskaart;

6) 30 päeva sooduskaart;

7) 30 päeva soodusekspresskaart.”;

9) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Tallinna-Harjumaa sõidupiletid jagunevad:

1) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni ühisüksikpilet;

2) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni soodusühisüksikpilet;

3) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni 30 päeva ühiskaart;

4) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart;

5) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni ühiskuukaart;

6) Tallinna-Harjumaa 1.–2. tsooni ühiskuukaart;

7) Tallinna-Harjumaa 1.–3. tsooni ühiskuukaart;

8) Tallinna-Harjumaa 1.–4. tsooni ühiskuukaart;

9) Tallinna-Harjumaa 1.–5. tsooni ühiskuukaart.”;

10) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Sõidupiletite hinnad:

Nimetus

Hind eurodes alates 01.07.2011

Talongid

 

Eelmüügist

Ühissõidukist

Sõidutalong

1

1,6

Soodustalong ühissõidukist

x

0,8

Soodus- ehk lisatalong eelmüügist

0,5

x

Lisatalong ühissõidukist

x

0,5*

Talongiraamat (10 talongi)

8

x

Tunnipiletid

 

ID-pilet (mobiiltelefoniga)

Tunnipilet

 

elektrooniline

paberkandjal

1 tunni pilet

1,20

1,20

1 tunni piletite raamat (10 piletit)

10

10

1 tunni sooduspilet

0,6

0,6

1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit)

5

5

Sõidukaardid

 

ID-pilet elektrooniline

Esitajakaart

 

tallinlasele

mittetallinlasele

paberkandjal

Täiskaardid

1 päeva (24 tunni) kaart

3

4

3 päeva (72 tunni) kaart

5

6

5 päeva (120 tunni) kaart

6

7

30 päeva kaart

18,50

23

27

30 päeva ekspresskaart

20

25

x

Sooduskaardid

30 päeva kaart

7

8,50

10

30 päeva ekspresskaart

8,50

10

x

* lisatalongide müük ühissõidukist ainult ekspressbussis.”;

11) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Tallinna-Viimsi sõidupiletite hinnad kehtestab Viimsi Vallavalitsus.”;

13) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) toimetulekutoetust saava pere liikmel (v.a laps), kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas – toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.”;

14) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Sooduskaardi kasutamise õigus on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal;

6) toimetulekutoetust saava pere liikmel (v.a laps), kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas – toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.”;

15) paragrahvi 6 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühis- ja soodusühiskaartide kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsetel Tallinna linna ja Viimsi valla elanikel.”;

17) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

“16) toimetulekutoetust saava pere liikmel (sh laps) – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart).”;

18) paragrahvi 7 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(41) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 15 ja 16 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID‑kaardi) või õpilaspileti või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel Ühendatud Piletite Aktsiaseltsi poolt hallatavasse andmebaasi.”;

19) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Enne 1. juulit 2011 ostetud sõidu- ja ühiskaardid kehtivad aktiveeritud perioodi või neile märgitud tähtaja lõpuni.”;

20) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Ainult Eesti krooni vääringus või enne 1. juulit 2011 ostetud talongid ja paberkandjal tunnipiletid kehtivad kuni 31. detsembrini 2011.”;

21) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 ning sõnastatakse järgmiselt:

“(6) 30 päeva kaarte on võimalik ette osta kuni kolmeks järjestikuseks perioodiks.

(7) Soetatud 30 päeva kaart peab kehtima hakkama hiljemalt 2 kuu jooksul ostumomendist.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees