Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maamaksuseaduse alusel vastuvõetud Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 23
Jõustumine:22.06.2011
Rakendamise kuupäev:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2011 nr 23

 

 

Maamaksuseaduse alusel vastuvõetud Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1, § 11 lg 21, lg 22 ja lg 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrust nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“ muudetakse järgmiselt:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Vabastada maamaksust Tallinna haldusterritooriumil asuva maa omanik või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja (edaspidi taotleja) tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1500 m2 ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on taotleja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.“;

2) punktid 1.1, 1.2 ja 1.4 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2. Maksuvabastust saab taotleda tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.“;

4) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5. Kui taotleja kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on isikul õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest.“;

6) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6. Kui taotleja esitab maksuvabastuse avalduse enam kui ühe tema kasutuses oleva maatüki kohta, lähtutakse maksuvabastuse andmisel isikule soodsamast tingimusest.“;

7) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7. Kui taotlejal on õigus saada nii punktis 1 kui ka punktis 4 nimetatud maksuvabastust, siis kohaldatakse isikule soodsamat tingimust.“;

8) punktid 8, 8.1 ja 8.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8. Maksuvabastuse taotlemiseks peab taotleja esitama Tallinna Linnavaraametile (edaspidi linnavaraamet) kirjaliku avalduse, milles on järgmised andmed:

8.1 taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

8.2 punktis 4 nimetatud maksuvabastuse taotlemisel taotleja represseeritu tunnistuse number;“;

9) punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9. Punktis 4 nimetatud maksuvabastuse taotlemisel peab maksuvabastuse avaldusele lisama represseeritu tunnistuse koopia.“;

10) punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12. Maksuvabastuse avalduse vormid kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).“;

11) punkt 15.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15.4 punktis 4 nimetatud maksuvabastuse korral represseeritu tunnistuse number;“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Maamaksumääraks Tallinnas on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.“.

§ 3.  Määrus jõustub 22. juunil 2011. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees