Maamaksuseaduse alusel vastuvõetud Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 23
jõustumine 22.06.2011

Redaktsiooni kehtivus 22.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2011 nr 23

 

 

Maamaksuseaduse alusel vastuvõetud Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1, § 11 lg 21, lg 22 ja lg 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrust nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“ muudetakse järgmiselt:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Vabastada maamaksust Tallinna haldusterritooriumil asuva maa omanik või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja (edaspidi taotleja) tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1500 m2 ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on taotleja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.“;

2) punktid 1.1, 1.2 ja 1.4 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2. Maksuvabastust saab taotleda tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.“;

4) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5. Kui taotleja kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on isikul õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest.“;

6) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6. Kui taotleja esitab maksuvabastuse avalduse enam kui ühe tema kasutuses oleva maatüki kohta, lähtutakse maksuvabastuse andmisel isikule soodsamast tingimusest.“;

7) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7. Kui taotlejal on õigus saada nii punktis 1 kui ka punktis 4 nimetatud maksuvabastust, siis kohaldatakse isikule soodsamat tingimust.“;

8) punktid 8, 8.1 ja 8.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8. Maksuvabastuse taotlemiseks peab taotleja esitama Tallinna Linnavaraametile (edaspidi linnavaraamet) kirjaliku avalduse, milles on järgmised andmed:

8.1 taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

8.2 punktis 4 nimetatud maksuvabastuse taotlemisel taotleja represseeritu tunnistuse number;“;

9) punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9. Punktis 4 nimetatud maksuvabastuse taotlemisel peab maksuvabastuse avaldusele lisama represseeritu tunnistuse koopia.“;

10) punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12. Maksuvabastuse avalduse vormid kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).“;

11) punkt 15.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15.4 punktis 4 nimetatud maksuvabastuse korral represseeritu tunnistuse number;“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Maamaksumääraks Tallinnas on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.“.

§ 3.  Määrus jõustub 22. juunil 2011. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees