Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "Tallinna linna heakorra eeskiri" ja 25. augusti 2005 määruse nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 25
jõustumine 01.07.2011

Redaktsiooni kehtivus 01.07.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2011 nr 25

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ ja 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 alusel, kooskõlas reklaamiseaduse § 2 lg-ga 2, kaubandustegevuse seaduse §-ga 10, liiklusseaduse § 4 lg-ga 4, looduskaitseseaduse §-ga 45, teeseaduse §-dega 2, 3 ja 14, § 25 lg-tega 1, 3 ja 7, ehitusseaduse § 29 lg 1 p-ga 4 ning heakorra tagamiseks.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruses nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga, Tallinna kaevetööde eeskirjaga, Tallinna linna avaliku korra eeskirjaga, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Tallinna linna haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõuetega, puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korraga ning teiste õigusaktidega.“;

2) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Heakorratööd on tolmu, liiva, jäätmete, talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.“;

3) paragrahvi 2 lõikes 8 ja § 4 lõikes 1 asendatakse sõna “eriolukord“ sõnadega “rasked ilmaolud“;

4) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) heakorratööde tegemist põhitänavatel, käigutunnelites, sildadel, viaduktidel, parklates, sõiduteega külgnevatel ja sellega ühel tasapinnal asuvatel trammiteedel, jalgrattateedel ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist) vastavalt Tallinna õigusaktidega kehtestatud jaotusele;“;

5) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) heakorratööde tegemise linnale kuuluvatel laste mänguväljakutel, parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel, kui Tallinna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;“;

6) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

“41) heakorratööde tegemise linnaosa valitsuse haldusterritooriumil asuvatel kõrvaltänavatel, kvartalisisestel tänavatel ja parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel vastavalt Tallinna õigusaktidega kehtestatud jaotusele;“;

7) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, telefonikabiini, vitriini ja muid teisaldatavaid väikevorme, v.a välireklaami- või teabekandjat, ning soojakut paigaldada vastava linnaosa valitsuse loal. Teemaal on eelnimetatud objektide paigaldamiseks nõutav kommunaalameti ja transpordiameti kooskõlastus. Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja kinnismälestise kaitsevööndis on eelnimetatud objektide paigaldamiseks nõutav Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet) kooskõlastus. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.“;

8) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab vältima veose jääkide sattumist tänavale ning koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms.“;

9) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal välikäimlaid ja jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.“;

10) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad, vaibakloppimispuud jmt rajatised, rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks ning vältima kinnistult pori ja prahi ning tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele;“;

11) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) hoidma korras hoone fassaadi ja selle elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuete- ja projektikohaselt värvitud ning vastama kinnitatud ehitusprojektile. Hoone fassaadile ei ole lubatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta kinnitatud ehitusprojektile;“;

12) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

“21) kõrvaldama ehitiste seintelt või piiretelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms;“;

13) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) puhastama maa-aluse tehnovõrgu kaevu luugi ja resti ning sademeveeneelu, kui eelnimetatu jääb tema puhastusalale või kinnistu piiresse;“;

14) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;“;

15) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile linnavalitsuse kehtestatud korras õige numbrimärgi olemasolu hoonel või kinnistule sissepääsul ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;“;

16) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Ohu kõrvaldamise töö tehakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse.“;

17) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

“12) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ning kinnismälestisele võib tehnilise seadme (kliimaseade, turvakaamera, antenn, valjuhääldi vms) paigaldada ainult kultuuriväärtuste ameti kooskõlastuse alusel.“;

18) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

“13) vältima kinnistult, sealhulgas kinnistult, millel osutatakse tasulist parkimisteenust, pori ja prahi kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule.“;

19) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korras.“;

20) paragrahvi 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid, sh toitlustusettevõtte sissepääsu kõrvale prügikasti sigaretiotsade kogumiseks, ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, et vältida ületäitumist;“;

21) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) alates ehitus-, remondi- või kaevetööde alustamisest piirama ehitusplatsi piirdeaiaga ning hoidma selle korras. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;“;

22) peatüki 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“VÄLIREKLAAMI JA TEABE NING VÄLIREKLAAMI- VÕI TEABEKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL“;

23) paragrahvi 10 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja kohustused“;

24) paragrahvi 10 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja on kohustatud:“;

25) paragrahvi 10 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega. Juhul kui välireklaami või teavet eksponeeritakse teemaal, siis on nõutav kommunaalameti ja transpordiameti kooskõlastus eksponeerimiseks ja välireklaami- või teabekandja paigaldamiseks. Linnaosa valitsuse kooskõlastus ei anna õigust pinda kasutada ilma omaniku nõusolekuta“;

26) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 11. Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omaniku õigused

Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omanik võib paigutada välireklaami- või teabekandja kinnismälestisele, kinnismälestise kaitsevööndisse või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale kultuuriväärtuste ameti kooskõlastuse alusel.“;

27) paragrahvi 12 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Välireklaami- või teabekandja omaniku kohustused“;

28) paragrahvi 12 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Välireklaami- või teabekandja omanik on kohustatud:“;

29) paragrahvi 12 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) tagama välireklaami ja teabe eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaami- või teabekandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaami- või teabekandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud;“;

30) paragrahvi 12 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaami- või teabekandja ja välireklaami  ning teabe korrashoiu ning hoolduse.“;

31) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

“3) kõrvaldama linnaosa valitsusega kooskõlastamata välireklaami, teabe, välireklaami- või teabekandja.“;

32) peatüki 7 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“HEAKORRANÕUDED LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE“;

33) paragrahvi 13 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, visata maha prügi, sh sigaretiotsi ja päevalilleseemneid, määrida hoonete seinu, müüre, piirdeaedu, pinke, kõnniteid, ootekodasid, hauatähiseid, mälestusmärke, valgustus- ja tänavaposte, ühissõidukeid vms, neile kritseldada või joonistada või kahjustada neid muul viisil;“;

34) paragrahvi 13 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) kahjustada, rikkuda, määrida või lõhkuda kalmistu- või pargiinventari või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad vms) ja rajatisi, sh ruladega või jalgratastega sõitmisel;“;

35) paragrahvi 13 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) kahjustada haljasala, hauaplatsi, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid. Puude, mille rinnasläbimõõt on suurem kui 8 cm ümberistutamine (v.a eraomandis oleval kinnistul kasvavaid viljapuid ja põõsaid) on lubatud üksnes keskkonnaameti kooskõlastusel;“;

36) paragrahvi 13 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma kinnistu omaniku ja linnaosa valitsuse kooskõlastuseta;“;

37) paragrahvi 13 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 13 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10) põletada jäätmeid (prügi) ja kulu; avalikus kohas on lubatud lõket teha ja grillida ainult linna rajatud ja märgistatud lõkkeplatsil, mujal avalikus kohas on selleks vaja keskkonnaameti eelnevat kooskõlastust;“;

39) paragrahvi 13 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“13) paigutada lund sõiduteele, kuhjata lund trammiteele lähemale kui ühe meetri kaugusele trammirööpast. Ehitise katuselt mahalangenud või koristustööde käigus mahaaetud lund ei ole lubatud jätta kõnniteele ja sõiduteele. Pärast lume mahalangemist või mahaajamist tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks osaks ehitis on.“;

40) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

“141) paigutada lund ühissõidukite peatusesse kogu tema pikkuses ning ühissõidukite peatusesse viivatele kõnniteedele;“

41) paragrahvi 13 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15) kuhjata kloriidisegust puistematerjali või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali, lund või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;“;

42) paragrahvi 13 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 13 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 16. Omavoliliselt paigaldatud välireklaami või teabe kõrvaldamine

Tallinna linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami või teabe kõrvaldab linnaosa valitsus. Teiste isikute omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami või teabe kõrvaldab selle omandi omanik või valduse valdaja, millele reklaam või teave on paigaldatud. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaami ja teabe ning välireklaami- ja teabekandjate suhtes.“;

45) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 17. Vaidlused välireklaami- ja teabekandjate suhtes

Vaidlustes välireklaami- ja teabekandjate ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) arvamusest ning samades vaidlustes teemaal lähtutakse transpordiameti arvamusest, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja kinnismälestise kaitsevööndis lähtutakse kultuuriväärtuste ameti arvamusest, v.a juhul, kui vaidlus on tekkinud haldusmenetluse käigus, kus linnaplaneerimise amet, transpordiamet või kultuuriväärtuste amet on menetlusosaline.“;

46) paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tallinna linna ametiasutused vastavalt oma pädevusele.“;

47) paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna Linnavalitsusel kehtestada välireklaami- ja teabekandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted.“;

48) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 alusel, kooskõlas reklaamiseaduse § 2 lg-ga 2, kaubandustegevuse seaduse §-ga 10, liiklusseaduse § 2 lg-ga 25, looduskaitseseaduse §-ga 45, teeseaduse §-dega 2, 3 ja 14, § 25 lg-tega 1, 3 ja 7, ehitusseaduse § 29 lg 1 p-ga 4 ning heakorra tagamiseks.“

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruses nr 43 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

“9) telkida ja/või ööbida kalmistutel, haljasaladel ning parkides jm selleks mitte ettenähtud kohas.“;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Loomveokite liiklemine on keelatud Tallinna vanalinna, Kadrioru pargi ja teiste parkide, terviseradade, avalike supluskohtade territooriumil (v.a linnaosa valitsuse väljaantava eriloa alusel erinevate kultuuriürituste jms raames).

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees