Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 22
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - ...
Märkus: Määruse § 1 punktid 2, 4, 25 ja 26 jõustuvad 1. juulil 2012.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2011 nr 22

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 “Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas spordiseaduse § 3 p-dega 2-3.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruses nr 28 “Sporditegevuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 “(1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt Tallinna 4-6-aastaste laste, sh puuetega laste, kes tegelevad iluuisutamise, ujumise, võimlemise ja võistlustantsuga, ja 7-19-aastaste laste ja noorte, sh puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti (edaspidi harrastajad), sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.“;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 “(2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli (edaspidi taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust:“;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialal on vähemalt üks treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad. Treenerikutse kvalifikatsiooni taset arvestatakse toetuse andmisel alates III tasemest ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta;“;

4) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

“3) kus spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis.“;

5) paragrahvi 1 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(21) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.“;

6) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist, treeneri kvalifikatsioonist ja spordiklubi kvaliteedist.“;

7) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Treeneri kvalifikatsiooni järgi arvestatavat toetust antakse ühele § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale ning see on aluseks treenerikutse kvalifikatsiooni taseme arvestamisel 100 harrastaja kohta toetuse andmisel selle toetuse saajale.“;

8) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 punktid 3 ja 5) arvestatakse Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast selle 90% jagamisel § 6 lõikes 1 sätestatud viie (vanuse)rühma arvestusliku harrastajate koguarvuga.“;

9) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 3), eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 31) ja spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud ja spordiklubi kvaliteedi alusel antav (§ 6 lg 6) summa;

4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 3) ja eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 31) koefitsiendiga ning saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6 lg 4 p 3) ja treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud ning spordiklubi kvaliteedi alusel antav (§ 6 lg 6) summa.“;

10) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks jagab amet esitatud edetabeli kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:“;

11) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks koefitsient 0,3.“;

13) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

“(6) Spordiklubi kvaliteedi alusel jagatav summa moodustub 10% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast. Summa jagatakse spordiklubide vahel, kes vastavad § 6 lõikes 6 nimetatud kvaliteedi näitajatele, proportsionaalselt harrastajate arvule.“;

14) paragrahvi 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 6 Koefitsiendimäärad ja kvaliteedi alused“;

15) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekst “4-19-aastased“ tekstiga “7-19-aastased“;

17) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

“4) 4-19-aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed - koefitsient 1,0.“;

18) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) aikido, fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport - koefitsient 0,7;“;

19) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, kudo, käsipall, lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, poks , saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara, sulgpall, suusatamine (sh freestyle, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuustamine, suusakahevõistlus ja suusahüpped), taekwon(-)do, Tai poks, võimlemine (ka akrobaatiline võimlemine), võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), wu-shu - koefitsient 1,0;“;

20) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, kelguhoki, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, mootorrattasport, purjetamine, ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, veemootorisport, vehklemine - koefitsient 1,3.“;

21) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

“(31) Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid:

1) eelisarendatavate spordialade koefitsientide määrad on 0,7 ja 1,0. Eelisarendatavate spordialade ja nende koefitsientide määramisel võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud spordialad. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata spordiala puhul määratakse madalaim koefitsient. Eelisarendatavaid spordialasid koefitsiendiga 1,0 määratakse mitte rohkem kui 20. Eelisarendatavate spordialade koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kandepinnast, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas;

2) eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad kehtestab ameti juhataja käskkirjaga iga kahe aasta tagant 1. oktoobriks käesoleva määruse § 10 lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul. Komisjon esitab oma ettepaneku ameti juhatajale 10 päeva varem. Kui komisjon ettepanekut ei esita, kehtestab ameti juhataja eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad, lähtudes käesoleva lõike punktist 1. Eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad avalikustatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 2.“;

22) paragrahvi 6 lõike 4 punktis 1 asendatakse arv “0,7“ arvuga “0,5“;

23) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) edetabeli esimese kolmandiku puhul edetabeli kolmandas kolmandikus olevate toetuse saajate harrastajate arvu alusel arvutatav toetussumma X (§ 6 lg 1 või 2 ja § 6 lg-d 3 ja 31) korrutatakse 0,5-ga või 0,3-ga, kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, mille tulemuseks saadakse Y. Kui selliseid spordiorganisatsioone on, kelle puhul on vaja korrutada 0,3-ga, siis 0,3-ga korrutamisel saadakse Y korrutiste X·0,5 ja X·0,3 tulemuste liitmisel. Tulemus Y lahutatakse toetussummast X. Lahutustulemus (Z=X-Y) jagatakse edetabeli esimesse kolmandikku kuuluvate toetuse saajate harrastajate koguarvuga. Saadud jagatis liidetakse edetabeli esimeses kolmandikus oleva juba § 6 lõike 1 või 2 ja § 6 lõigete 3 ja 31 alusel arvutatud toetuse saaja summale vastavalt tema harrastajate arvule.“;

24) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

“(6) Spordiklubi kvaliteedi alused:

1) toetuse andmist taotleja kasuks kinnitanud harrastajate arv on vähemalt 300;

2) spordiklubi on spordialaliidu edetabeli esimeses kolmandikus;

3) spordiklubi korraldab võistlusi (Tallinna ja/või Eesti meistrivõistlused, rahvusvahelised võistlused);

4) spordiklubis töötavad treenerikutse IV ja/või V kvalifikatsioonitasemega treenerid;

5) harrastatav spordiala kuulub lõike 31 kohaselt eelisarendatavate spordialade hulka koefitsiendimääraga 1,0;

6) punkte 1-4 ei kohaldata, kui spordiklubi on kuni 19-aastaste arvestuses spordialaliidu edetabelis esimesel kohal.“;

25) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõna “Esmakordsel“ sõnaga “Toetuse“;

28) paragrahvi 9 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kui taotleja, kes eelneva perioodi eest on saanud toetust, on ilma mõjuva põhjuseta jätnud esitamata toetuse kasutamise aruande § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks, siis on toetuse andjal õigus toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust mitte anda.“;

29) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) treeneri kutsekvalifikatsiooni II-V tasemega treeneri töötasuks;“;

30) paragrahvi 15 lõike 2 punktid 3-6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) korraldama 4-6-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 90 minutit;

4) korraldama 7-15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;

5) korraldama 16-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;

6) korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;“;

31) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama osalustasust (õppemaksust) kas 10% harrastajatest ja andma 20%le harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses või vabastama osalustasust (õppemaksust) 20% harrastajatest;“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel viia määrusega kooskõlla Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 määruse nr 67 lisa 1Sporditegevuse toetamise taotlus“ ja 23. detsembri 2008 määruse nr 97 lisa 1 “Sporditegevuse toetamise leping nr.....“ vorm.

§ 3.  Määruse rakendamine

1) § 1 punkte 2, 4, 25 ja 26 rakendatakse alates 2012. aastast esitatavate taotluste suhtes;

2) § 1 punkte 1, 3, 5-24 ja 27-31 rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes.

§ 4.  Määruse jõustumine

1) Määrus jõustub 1. juulil 2011.

2) Määruse § 1 punktid 2, 4, 25 ja 26 jõustuvad 1. juulil 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees