Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 korraldus number 1061
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. juuni

2011 nr

1061-k

 

 

Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid; paneelelamute piirkonnas ka bürood ja muud keskkonnaohutud ettevõtted. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

kavandatav uus hoone järgib naaberhoonestuse paiknemist, hoone on paigutatud Kari tänava äärde olemasolevate korterelamutega samale ehitusjoonele;

planeeringuga on alal paiknenud katlamaja maa-alune osa nähtud ette lammutada, mis korrastab planeeringuala ja väärtustab ka piirkonda tervikuna;

planeeringulahendusega kavandatud ehitusmaht lähtub naaberhoonestuse ehitusmahtudest ja naaberkinnistutel paiknevate hoonete sokli-, katuse räästa- ja harjajoone kõrgustest;

kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt 4- ja 5-korruselised korterelamud, sobib planeeritav 5-korruseline korterelamu olemasolevasse piirkonda;

- planeeringualalt on kavandatud likvideerida üks IV väärtusklassi hinnatud puu, kuna kuna see jääb hoonestusalale. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritava puu asemele 76 haljastuse ühikut;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 44 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Kari tn 24 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Puusepp & Mänd töö nr 09.09.2004, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,34 ha suurusel planeeringualal asuva Kari tn 24 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe maapinnast kuni 18,6 meetri kõrguse maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kuni 41 korteriga elamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse   15. juuni 2011

korralduse nr 1061-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Kari tn 24 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Puusepp & Mänd töö nr 09.09.2004, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,34 ha suurusel planeeringualal asuva Kari tn 24 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe maapinnast kuni 18,6 meetri kõrguse maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kuni 41 korteriga elamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeringuala asub Põhja-Tallinnas Pelguranna piirkonnas.

Planeeritaval kinnistul paiknes amortiseerunud katlamaja, mille maapealne osa on vastavalt 24. augustil 2007 väljastatud ehitusloale nr 27037 lammutatud.

Planeeritav ala hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Kari tn 24 kinnistut, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil Kuldkuu Investeeringute aktsiaseltsile.

Planeeritava kinnistu lääneservas kasvavad pärnad ja tammed, ala idaservas jalakad ning arukask.

Planeeringualal ei ole kehtestatud detailplaneeringut.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvööndi moodustavad valdavalt 4- kuni 5-korruselised korterelamud. Piirkonnas on lisaks ka üksikud 9-korruselised elamud ja planeeringualast idakaarde jääb turuhoone. Planeeritava ala maapind on Kari tänava poolt vähese tõusuga. Piirkond on hästi varustatud ühistranspordi ja sotsiaalse infrastruktuuriga, läheduses asuvad Tallinna Ranniku Gümnaasium ja Tallinna Vaba Waldorfkool ning mitmed lasteaiad. Planeeringualast läände jääb ülelinnalise tähtsusega Pelguranna puhkeala.

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad:

Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2011 korraldusega nr 130-k kehtestatud „Tuulemaa tn 20, 20e ja Madala tn 5a kinnistute detailplaneering“, millega määratakse Põhja-Tallinnas 2,26 ha suurusel planeeringualal asuvale Madala tn 5a kinnistule ehitusõigus ühe maapinnast kuni 45 meetri kõrguse kuni 13-korruselise ärihoone ning Tuulemaa tn 20, Tuulemaa tn 20e kinnistust ja reformimata riigimaast moodustatud ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe maapinnast kuni 13,3 meetri kõrguse kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kokku on kavandatud moodustada kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt.

Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korraldusega nr 1515-k kehtestatud „Vihuri tn 4 kinnistu detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinna linnaosas paikneva tootmismaa sihtotstarbega Vihuri tn 4 krundi piiride täpsustamine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine 38 korteriga 5-korruselise soklikorrusega korterelamu ehitamiseks.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeringuala juhtotstarve korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm; paneelelamupiirkonnas ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted.

Kehtestatav detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringuga on kavandatud alal paiknenud katlamaja maa-alune osa lammutada, mis korrastab planeeringuala ja annab seeläbi lisandväärtust ka piirkonnale tervikuna. Kavandatav uus hoone järgib naaberhoonestuse paiknemist kruntidel, hoone on paigutatud Kari tänava äärde olemasolevate korterelamutega samale joonele. Planeeringulahendusega kavandatud ehitusmaht lähtub naaberhoonestuse ehitusmahtudest ja naaberkinnistutel paiknevate ehitiste sokli-, katuse räästa- ja harjajoone kõrgustest. Planeeritud hoone asetus linnaruumis järgib Puhangu, Pelguranna, Kari ja Madala tänava kvadraatset planeeringut.

Planeeringuga on kavandatud elamumaa krunt positsioon 1, millele on määratud ehitusõigus ühe maapinnast kuni 18,6 meetri kõrguse kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega, maksimaalselt 41 korteriga elamu ehitamiseks. Korterelamu keldrikorrusele on ette nähtud rajada parkla ja tehnilised ruumid.

Hoone katuse kalle peab vastama naaberhoonete katusekaldele 15-30°. Hoone fassaadide välisviimistluseks võib olla kivivooderdus, krohvi- ja betoonpinnad, puit, metall. Keelatud on kasutada imiteerivaid materjale.

Planeeringuga on kavandatud õuealale ka lastemänguväljak.

Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringu „Tallinna rohealad“ kohaselt on tegemist parklinnaga, kus haljastuse osakaal peab olema vähemalt 40%. Planeeringuga on kavandatud krundil 37% haljastust, kuid arvestades asjaoluga, et planeeringuala vahetus läheduses on küllaldaselt elamutevahelist haljasmaad, kuhu ei ole linnaehituslikult otstarbekas hoonestust planeerida, on kogu kvartali haljastusprotsent kooskõlas koostatava teemaplaneeringuga Tallinna rohealad.

Planeeritud on säilitada väärtuslik elujõuline kõrghaljastus, mille moodustavad kased ja pärnad. Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida üks IV väärtusklassi hinnatud puu, kuna see jääb hoonestusalale. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Likvideeritavate üksikpuude asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritava puu asemele 76 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida üks V väärtusklassi hinnatud puu, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel ning mis vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 § 1 lõikele 4 ei vaja raieluba. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt jääb planeeritud ala kaugküttepiirkonda.

Olemasolevad juurdepääsud planeeringualale on Kari tänavalt ja Pelguranna tänavalt.

Vastavalt „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ tuleb planeeringualal ette näha vähemalt 44 parkimiskohta. Parkimiskohti on kokku planeeritud 44, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi normatiivile. Parkimine on lahendatud valdavalt hoonete mahus keldrikorrusel ning krundi lääneküljel.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu detailplaneeringu koostamist taotles Kuldkuu Investeeringute aktsiaselts 18. oktoobril 2004 registreeritud avaldusega. Taotluse kohaselt sooviti Kari tn 24 kinnistu sihtotstarbe muutmist elamumaaks ja ehitusõiguse määramist korterelamu ehitamiseks.

8. septembril 2008 on Kuldkuu Investeeringute aktsiaseltsi ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/220.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1559-k „Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“, eesmärgiga Kari tn 24 kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 41 korteriga kuni 5-korruselise keldrikorrusega korterelamu ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 27. septembril 2008. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 9. oktoobril 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 20. oktoobril 2008 Põhja-Tallinna Valitsuses avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostas Osaühing Puusepp & Mänd. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri 2009. aasta novembris koostatud haljastuse hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Transpordiamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritava kinnistu omanik Kuldkuu Investeeringute aktsiaselts ja Aktsiaselts Tallinna Küte.

Põhja-Tallinna halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega kohustada Kari tn 24 kinnistu omanikku korrastama ehitusplats ning ümbritsema piirdega. Tingimusega on arvestatud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) katlamaja ja masuudihoidla lammutusprojekt ning korterelamu ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

2) lammutusprojekti koosseisus esitada jääkreostuse likvideerimise kava;

3) ehitusprojekti koosseisus esitada planeeritava ala haljastusprojekt.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti ja lammutusprojekti koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tallinna Kommunaalamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised tuleb koostada täiendavalt. Tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegu Terviseameti Põhja talitus) märkis, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele juhul kui tagatakse kinnistul paikneva lammutatava katlamaja maa-aluse masuudihoidla likvideerimine ja pinnase oletatava reostuse süvapuhastus. Tingimus on lisatud seletuskirja.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate veevarustuse ning kanalisatsiooniprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimus on lisatud seletuskirja.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse tööprojekti koostamisel, tingimus on lisatud seletuskirja.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööprojekt kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimus täidetakse tööprojekti koostamisel, tingimus on lisatud seletuskirja.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Tingimus on lisatud seletuskirja.

Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2010 korraldusega nr 1713-k „Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 13. novembril 2010 ja ajalehes Pealinn 15. novembril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 23. novembril 2010, ajalehes Pealinn 6. detsembril 2010 ja ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid 7. detsembril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 8. detsembrist kuni 23. detsembrini 2010.

Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Kari tn 22, Kari tn 21, Kari tn 23, Kari tn 26, Madala tn 13 ja Pelguranna tn 41 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Kari tn 24 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Kari tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär