Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon auditi "Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus" tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 istungi protokoll number 26/42
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2011 - ...

VÄLJAVÕTE ÕIGE

VÄLJAVÕTE   

 

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

15. juuni

2011 nr 26

 

 

Päevakorrapunkt 42

 

 

 

Informatsioon auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ tulemuste kohta

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

 

1. võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ kohta;

2. Tallinna Kommunaalametil 2. novembriks 2011:

2.1 töötada välja Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine“ muudatused, võttes arvesse auditis toodud ettepanekuid. Muudatuste väljatöötamisel teha koostööd linnaosadega, et tagada eeskirja uue redaktsiooni väljatöötamisel linnaosade seisukohtadega arvestamine;

2.2  töötada välja Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2010 määruse nr 56 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine“ muudatused arvestades auditis toodud ettepanekuid;

2.3 asuda kohe läbirääkimisi pidama Tallinna Teede Aktsiaseltsiga, et viia lepingusse sisse muudatused vastavalt auditis toodud märkustele;

2.4 töötada välja Tallinna Kommunaalameti juhataja 31. detsembri 2009 käskkirja nr 1.1- 157100 muudatused eesmärgiga sätestada ametisiseselt kaevetöölubade järelevalvega seotud ülesanded, tegevused ja konkreetsed vastutajad;

2.5 tagada, et kõik ameti poolt väljastatavad kaevetööload kannaksid dokumendile trükitud unikaalset identifitseerimist võimaldavat numbrit;

2.6 anda Tallinna Linnavalitsusele ülevaade elektrooniliste kaevetöölubade rakendamise käigust;

2.7 luua võimalused, et kõik Tallinna linnas väljaantavad kaevetööload oleksid kajastatud Tallinna veebilehel kuvatavas operatiivinfo baasis;

3. Tallinna Kommunaalametil 30. juuniks 2012 analüüsida, kas jätkata pärast Tallinna Teede Aktsiaseltsiga sõlmitud käsunduslepingu tähtaja lõppemist (31.12.2012) kaevetööde järelevalve teenuse sisseostmist või moodustada kaevetööde järelevalve teostamiseks Tallinna Kommunaalameti juurde eraldi osakond ja kaasata väärteomenetluste läbiviimiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

4. Tallinna Munitsipaalpolitseiametil 2. novembriks 2011:

4.1 tagada, et järelevalvetegevused kaevetööde eeskirja täitmise üle oleksid riskipõhised ja süsteemsed;

4.2 tõhustada järelevalvet kaevetööde üle Tallinnas, eesmärgiga tagada kaevetööde nõuetekohane läbiviimine;

4.3 edastada regulaarselt Tallinna Kommunaalametile andmed jõustunud otsustest karistuste määramise kohta, mis puudutavad kaevetööde eeskirja rikkumist;

5. Põhja-Tallinna Valitsusel ja Tallinna Kesklinna Valitsusel 2. novembriks 2011 anda Tallinna Linnavalitsusele ülevaade auditis toodud ettepanekute rakendamise käigust (avalduste registreerimine, nõuetekohased vormid, operatiivinfole juurdepääs, järelevalvetegevuste dokumenteerimine);

6. esitada Tallinna Linnavalitsusele informatsioon päevakorrapunktide täitmise kohta järgnevalt:

6.1 Tallinna Munitsipaalpolitseiametil punkti 4 täitmise kohta 2. novembriks 2011;

6.2 Tallinna Kommunaalametil punkti 2 täitmise kohta 2. novembriks 2011 ja punkti 3 täitmise kohta 30. juuniks 2012.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ tulemuste kohta“ juurde

 

 

 

Tallinna linna sisekontrolöri teenistuse siseauditi osakond viis 2011. aasta tööplaani alusel läbi auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“. Auditeeriti Tallinna Kommunaalametit ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit. Auditi eesmärk oli hinnata kaevetöölubade väljaandmise õiguspärasust ja järelevalve korraldamise tõhusust.

Auditi olulisim järeldus oli: kaevetööde eeskiri ning kinnitatud dokumendivormid vajavad täiendamist. Eeskirjas vajavad täpsemat sätestamist kaevetööde järelevalve ja vastutusega seotud küsimused. Kaevetöö taotluse ja -loa vorme tuleb täiendada, et vormidel kajastuks kogu oluline info kaevetöö kohta. See loob eeldused tõhusaks järelevalveks. Kaevetööde järelevalve korraldus Tallinnas vajab läbimõtlemist ning Tallinna Teede Aktsiaseltsiga sõlmitud leping muutmist. Hetkel esineb risk, et järelevalvetegevused ei ole piisavalt läbi mõeldud ja tegevuste osas esineb dubleerimist. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil tuleb järelevalve tõhusamaks korraldamiseks teha senisest tihedamat koostööd Tallinna Kommunaalametiga ning tagada, et järelevalvetegevused oleks riskipõhised ja süsteemsed.

Auditi käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

1.      Kas õiguslik raamistik on piisav, et tagada kaevetööde eesmärgipärane korraldamine?

  1. Kas kaevetöölubade menetlemise ja väljaandmise korraldus on läbipaistev ja vastavuses kehtivate õigusaktidega?
  2. Kas kaevetööde järelevalve ja väärtegude menetlemine on tõhus ja eesmärgipärane?

Põhilised tähelepanekud:

Kaevetöölube võivad välja anda Tallinna Kommunaalamet ja linnaosad. Enamiku kaevetöölubadest annab välja Tallinna Kommunaalamet − 2010. aastal anti välja 310 luba (samal ajal andsid linnaosad välja 28 luba). Eeltoodule lisanduvad veel avariilised kaevetööd, mis üldjuhul luba ei vaja. Auditis käsitlesime kaevetöid, mida tehakse kaevetööloa alusel.

Tallinna Linnavolikogu võttis kaevetööde eeskirja vastu 2004. aastal. Kaevetööde eeskirja on alates vastuvõtmisest muudetud linnas viiel korral, viimased muudatused jõustusid 29. mail 2010. Ühe olulise muudatusena fikseeriti, et tellija on kohustatud tagama kaevetööde kestel ja garantiiajal omanikujärelevalve ehitusseaduse ja teeseaduse kohaselt. Lisaks eeskirjale käsitlevad kaevetööloa taotluse menetlemist ka Tallinna Kommunaalameti juhataja kinnitatud protseduurireeglid.

Tallinnas toimuvate kaevetööde kohta on võimalik leida infot Tallinna kodulehelt operatiivinfo rubriigist. Operatiivinfos kajastatakse teave avariikaevetööde ja kommunaalameti väljaantud kaevetöölubade kohta. Kehtiva praktika kohaselt linnaosa valitsused operatiivinfosse oma lubade teavet ei sisesta. See toob kaasa olukorra, kus ühtset ülelinnalist ülevaadet kaevetööde kohta ei ole.

Kehtiv kaevetööde eeskiri ning kinnitatud dokumendivormid vajavad täiendamist. Eeskirjas vajab täpsemat sätestamist operatiivinfo baasiga seonduv, loa pikendamisega seotud asjaolud, linnaosade väljaantavate lubade eripära arvestamine ning järelevalve ja vastutusega seotud küsimused. Eriti oluliseks peavad auditeerijad, et eeskirjas oleks täpselt kindlaks määratud, kes teeb järelevalvet ja vastutab. Tallinna Kommunaalamet teavitas, et 7. juunil 2011 korraldasid nad Tallinna Linnavalitsuse istungite saalis ümarlaua, kus osalesid linnaosavalitsuste ja linnaametite esindajad.

Kohalviibijatele tutvustati läbiviidud siseauditi tulemusi, kuulati ära linnaosade seisukohad ja ettepanekud ning arutati edasisi tegevusi kaevetööde korraldamisel. Samuti täpsustati kaevetööde  regulatsiooni uue redaktsiooni väljatöötamise põhimõtteid.

Linnavalitsuse kinnitatud kaevetöö taotluse ja kaevetööloa vormid ei ole piisavalt informatiivsed ega taga kogu olulise info kajastamist. Näiteks ei ole loalt võimalik välja lugeda, millal luba jõustus, millal ja mis asjaoludel tööde tähtaega pikendati, milliseid taastamistöid tuleb teha, millal tööd vastu võeti ja muud olulised asjaolud, mille alusel tõhusat järelevalvet korraldada.

Tallinna Kommunaalameti juhataja kinnitatud protseduurireeglid vajaksid täiustamist ametnike tegevuste, otsuste dokumenteerimise ning dokumentide registreerimise osas. Esineb ka risk, et protseduurireeglid ei ole kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seadusega.

Auditeeritud ulatuses esines Tallinna Kommunaalametis puudusi nii kaevetööloa taotluste vastuvõtmisel kui ka lubade väljastamise vormistamisel. Tuvastatud puudused olid pigem tingitud asjaolust, et avalduse ja loa vorm ei ole hästi läbi mõeldud ega sisalda vajalikku ja piisavat teavet. Näiteks ei ole avaldustel ja lubadel fikseeritud olulised kuupäevad. Auditeerijad hindavad Tallinna Kommunaalameti töötajate tööd lubade väljastamisel põhjalikuks, kuid peavad vajalikuks juhtida tähelepanu, et laekunud avaldusi ei registreerita ning ei dokumenteerita nõuetekohase dokumentatsiooni kontrollimise tulemust ja lisatingimuste lisamist.

Oleme seisukohal, et kehtiv kaevetöölubade numereerimise süsteem võib kaasa tuua kuritarvituse riski. Auditeerijate hinnangul peaks pikendatud luba kandma unikaalset identifitseerimisnumbrit. Auditeerimise ajal esines juhtumeid, kus ühe numbriga lube oli mitu. Järelevalve teostajal on keeruline aru saada, milline luba kontrollimisel aluseks võtta. Pikemas perspektiivis tuleks Tallinna Kommunaalametil paberlubade väljaandmiselt üle minna elektroonilistele lubadele.

Kaevetöölubade väljastamisega tegelevad linnaosa valitsused väheses ulatuses ja see on neil pigem üks väike osa haljastuse valdkonnas. Auditeeritud linnaosades tuvastati, et taotlusi kaevetööloa väljastamiseks ei registreerita, väljastatud load ei vasta linnavalitsuse kinnitatud vormidele, tööde vastuvõtmine on halvasti vormistatud ja järelevalve tegevusi linnaosades ei dokumenteerita. Auditi läbiviimise ajal ei olnud võimalik aru saada, milles konkreetsemalt järelevalvetegevused seisnesid ning kuidas täpsemalt toimub teostatud tööde garantii jälgimine.

Omaette küsimuseks auditi käigus kujunes kaevetööde järelevalve korraldus Tallinnas. Kommunaalamet on kaevetööde järelevalve hanke korras sisse ostnud. 2004. aastal sõlmis Tallinna Kommunaalamet Tallinna Teede Aktsiaseltsiga 8-aastase lepingu, mille ese oli Tallinna teedel aastaringne kaevetööde ja ehitusremonditöödega seotud teesulgemiste järelevalve tegemine. Tallinna Kommunaalameti senine tegevus lepingutingimuste täitmise järelevalvel ei taga kindlustunnet, et lepingupartner oma kohustusi täidab. Auditeerijatel on tõsine kahtlus, kas sellises mahus kaevetööde järelevalveteenuse sisseostmine on põhjendatud ja arvestab linna huve. Auditeerijad rõhutavad, et kaevetööde järelevalve tööde kvaliteedi üle on äärmiselt oluline, sest sellest sõltub Tallinna teede kvaliteet.

Kuigi kaevetööde eeskirja on lepinguperioodil mitmel korral muudetud (garantiitähtaegade uutmine osadel juhtudel kahelt aastalt viiele, objekti omanikujärelevalve nõude kehtestamine, järelevalvepädevuse andmine Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile jpm) ei ole Tallinna Teede Aktsiaseltsiga sõlmitud lepingut selles osas muudetud. Auditi käigus teavitas Tallinna Kommunaalamet, et Tallinna Teede Aktsiaseltsiga on alustatud läbirääkimisi lepingu muutmise osas. Tallinna Kommunaalameti selgituste kohaselt on nad teinud Tallinna linna kaevetööde eeskirja mitmel korral muudatusi eesmärgiga minimiseerida kaevetööde käigus tehtav kahju tänavakatetele. Tallinna linna kaevetööde eeskirja 10. septembri 2009 muudatusega karmistati oluliselt nõudeid kaevetööde taastamise mahtude osas ning 29. mai 2010 muudatustega anti kaevajatele võimalus otsustada, kas taastatakse kate väiksemas mahus ja antakse kaeveobjektile 5 aastane garantii või taastatakse suuremas mahus garantiiajaga 2 aastat. Tänu kaevetööde eeskirja kahele viimasele muudatusele on kaevetööde järgne tänavakatete olukord märgatavalt paranenud. Näiteks 2010 aasta kanaliseerimistööde taastamise käigus sai täies laiuses uue ülekatte kokku 20,3 km linnatänavaid.

Auditi tulemusena jõuti järeldusele, et esineb risk, et järelevalvetegevused ei ole piisavalt läbi mõeldud ja tegevuste osas esineb dubleerimist (Tallinna Teede Aktsiaselts, Tallinna Kommunaalamet, objekti omanikujärelevalve, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, linnaosa valitsused). Eeltoodut arvestades tuleb pidada äärmiselt oluliseks, et järelevalvetegevused saaks kaardistatud ning vastutusvaldkonnad määratletud.

Oluline osa kaevetööde järelevalves on Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil. 2010. aastal oli menetlusi kaevetööde eeskirja järgi 36 ning määrati trahve 5 419,71 eurot. Auditi käigus selgus, et järelevalvetegevused kaevetööde üle ei ole riskipõhised ega süsteemsed, mistõttu esineb võimalus, et olulisi rikkumisi ei avastata või kui avastatakse siis juhuslikult. Tõhusa järelevalve korraldamine on Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil aga keeruline, sest operatiivinfosüsteem, mis on järelevalve aluseks, ei taga kaevetööde kohta järelevalveks piisava teabe olemasolu (puuduvad linnaosade andmed, ei ole näha millal luba jõustus, millal pikendati, mis asjaoludel pikendati jms).

Senise praktika kohaselt Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet jõustunud väärteootsustega määratud karistuste kohta andmeid Tallinna Kommunaalametile ei edasta. Tallinna Kommunaalamet pole neid andmeid ka nõudnud. Auditeerijad peavad infovahetust oluliseks, et Tallinna Kommunaalamet saaks lubade väljaandmisel rikkumistega arvestada.

Auditeerijad toetavad Tallinna Kommunaalameti ideed viia hiljemalt 2012 aasta juuniks läbi analüüs, kas jätkata pärast Tallinna Teede Aktsiaseltsiga sõlmitud käsunduslepingu tähtaja lõppemist 31.12.2012) kaevetööde järelevalve teenuse sisseostmist või moodustada kaevetööde järelevalve teostamiseks Tallinna Kommunaalameti juurde eraldi osakond kaasates väärteomenetluste puhul Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit.

 

 

 

Arvo Teder

Linna sisekontrolör