Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna jäätmekava 2012-2016 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2011 korraldus number 1015
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni

2011 nr

1015-k

 

 

Tallinna linna jäätmekava 2012-2016 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 1, lg 2 p 1, § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2007 otsusega nr 31 „Tallinna jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2006-2011“ ja arvestades asjaolu, et jäätmekavas esitatud eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevuste puhul on keskkonnamõju hinnatud varasemalt või kui jäätmekava elluviimisel tuvastatakse eeldatavalt oluline keskkonnamõju tegevuste edasisel kavandamisel, hinnatakse keskkonnamõju planeeringute või projektide tasandil

 

 

1. Mitte algatada Tallinna linna jäätmekava 2012-2016 (edaspidi Tallinna jäätmekava) keskkonnamõju strateegilist hindamist. Tallinna jäätmekava eesmärgiks on analüüsida piirkonna jäätmehoolduse olukorda, määratleda õigusaktidest tulenevad kohustused ja eesmärgid ning välja töötada Tallinna linna üldised jäätmehoolduse eesmärgid ja tegevuskava.

2. Tallinna jäätmekava:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn);

2.2 võtab vastu Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Tallinna jäätmekava koostamisel ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 Tallinna jäätmekava üldine eesmärk on Tallinna linna jäätmehoolduse korrastamine, st keskkonnaohutuma ja majanduslikult põhjendatuma jäätmekäitluse edendamine. Tallinna jäätmekavas seatud eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatavad tegevused võimaldavad luua linna tervikliku jäätmekäitlussüsteemi, arvestades seejuures ka keskkonna- ja terviseaspektidega;

3.2 täites Tallinna jäätmekavas esitatud eesmärke - suurendades jäätmete sortimist ja eraldikogumist, luues elanikele võimalusi eraldi kogutud jäätmete üleandmiseks ning motiveerides neid keskkonnateadlikkuse tõusu, majandusliku kasu ja järelevalve tõhustamise kaudu, väheneb jäätmete tekkest ja kogumisest tulenev keskkonnamõju;

3.3 Tallinna jäätmekavas on analüüsitud jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale. Jäätmekavaga planeeritavad tegevused seisnevad peamiselt jäätmete kogumise korraldamises ning liigiti kogumise tõhustamises. Jäätmete liigiti kogumine aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb taastumatute loodusvarade kasutamine ja sellest tingitud keskkonnamõju. Tallinna jäätmekavas on antud ülevaade ka jäätmekäitluse keskkonnamõjust jäätmete tekitamisel, kogumisel, transpordil ning käitlemisel;

3.4 keskkonnamõju hindamised on läbi viidud Tallinna jäätmekavas käsitletud eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevuste puhul nagu jäätmekütuse tootmise ja jäätmete masspõletustehase rajamine. Jäätmekavas toodud tegevuste (nt jäätmejaamade ja kalmistujäätmete käitluskohtade rajamine) keskkonnamõju selgitatakse tegevuste edasisel kavandamisel ning kui tuvastatakse oluline keskkonnamõju, viiakse läbi keskkonnamõju strateegilised hindamised või keskkonnamõju hindamised vastavate detailplaneeringute või projektide tasandil.

4. Tallinna jäätmekava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 9.00-12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

5. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär