Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 3-9 osas Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2011 otsus number 91
Redaktsiooni kehtivus:02.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. juuni 2011 nr 91

 

 

 

 

Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 3-9 osas Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 4 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Haabersti linnosas üksikelamute piirkonnas ja piirneb põhjast Lesta tänavaga. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Kehtestatav detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- kuna lähiümbruse hoonestuse moodustavad valdavalt 2-korruselised üksikelamud, siis sobivad planeeritavale alale kavandatavad kuni 2-korruselised üksikelamud olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- planeeringuga järgitakse piirkonnale omast lahtist hoonestusviisi ja naaberkruntidel paiknevate hoonete mahtusid;

- planeeritavad hooned on kavandatud paralleelselt Lesta tänavaga, hoonestusalade asukoha määramisel on arvestatud kõrghaljastuse paiknemisega ning säilitatud planeeringuala keskel piirkonnale oluline metsaala;

- planeeringuga on ette nähtud ala korrastada ning hoonestada piirkonda sobivate hoonetega;

- planeeringualalt on kavandatud likvideerida kokku üks II väärtusklassi ja kolm III väärtusklassi hinnatud puud ning üks IV väärtusklassi hinnatud puuderühm, kuna need jäävad planeeritava hoonestusala, kergliiklustee või sissesõidutee alla. Alale on kavandatud istutada kokku 77 uut puud, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“;

- parkimiskohad on kavandatud kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“. Planeeringualale on ette nähtud kokku 15 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneering kruntide positsioon 3-9 osas, Optimal Projekt OÜ töö nr 66, millega jagatakse Haabersti linnaosas 2,90 ha suurusel planeeringualal asuvad Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistu viieks elamumaa ja kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kokku kolme maapinnast kuni 9 meetri kõrguse kuni 2-korruselise (sh katusekorrus) üksikelamu ja kolme 1-korruselise abihoone ehitamiseks, ühe olemasoleva 1-korruselise üksikelamu laiendamiseks 2-korruseliseks ning täpsustatakse ühe olemasoleva 3-korruselise eluhoone ja kolme 1-korruselise abihoone ehitusõigus. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011
otsuse nr 91
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 3-9 osas Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneering kruntide positsioon 3-9 osas, Optimal Projekt OÜ töö nr 66, millega jagatakse Haabersti linnaosas 2,90 ha suurusel planeeringualal asuvad Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistu viieks elamumaa ja kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kokku kolme maapinnast kuni 9 meetri kõrguse kuni 2-korruselise (sh katusekorrus) üksikelamu ja kolme 1-korruselise abihoone ehitamiseks, ühe olemasoleva 1-korruselise üksikelamu laiendamiseks 2-korruseliseks ning täpsustatakse ühe 3-korruselise eluhoone ja kolme 1-korruselise abihoone ehitusõigus. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala paikneb Haabersti linnaosas üksikelamute piirkonnas ja piirneb põhjast Lesta tänavaga.

Planeeritaval maa-alal asuvad järgmised kinnistud:

·   elamumaa sihtotstarbega Lesta tn 5 kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil füüsiline isik;

·   elamumaa sihtotstarbega Lesta tn 5a kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil füüsiline isik;

·   sihtotstarbeta Lesta tn 5c kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil füüsiline isik.

Lesta tn 5 ja 5a kinnistul asuvad üksikelamud koos abihoonetega. Lesta tn 5c kinnistul on mets ja rohumaa ning kinnistut läbib rohekoridor.

Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, millest valdav enamus puid on hinnatud II väärtusklassi. Lesta tn 5 kinnistul on iluaed ja viljapuuaed ning Lesta tn 5a kinnistul iluaed. Lesta tn 5c kinnistu on enamuses kaetud kõrghaljastusega, vaid ala põhjaosas on rohumaad ja tehispinnasega ala, mille servas paiknevad puud rühmiti ning krundi idaosas on marjapõõsaste istandik.

Planeeringualal ei ole kehtestatud detailplaneeringut.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevate kinnistute valdav maakasutus on elamumaa, kuid läheduses on ka üksikuid äri-, transpordi- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistuid. Kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt viilkatusega 2-korruselised üksikelamud. Hoonestust iseloomustab lahtine hoonestusviis, ühtset ehitusjoont väljakujunenud ei ole, kuid hooned asuvad risti või paralleelselt tänavaga. Kontaktvööndi põhjaosas asuvad tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistud on suurema hoonestustihedusega. Planeeritav ala paikneb aedlinna ilmega väljakujunenud väikeelamupiirkonnas, kus lisaks elamutele on ka piirkonda teenindavaid asutusi. Planeeringualale lähim toidukauplus jääb ca 3 kilomeetri kaugusele Kiviranna tee ja Kakumäe tee ristmikule ning kaugemale jääb Rocca al Mare keskus, kus on kauplused, toitlustusasutused, jäähall ja kool. Planeeritav ala paikneb suhteliselt hea juurdepääsuga asukohas - lähim ühistranspordipeatus Vabaõhumuuseumi teel asuv Lesta tee peatus asub planeeringualast ca 250 meetri kaugusel, kus peatuvad nii linnaliinide bussid kui ka liinitaksod. Piirkonna tuntuim huviobjekt on paari kilomeetri kaugusel asuv Rocca al Mare Vabaõhumuuseum.

Planeeringuala kontaktvööndi kohta on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 kehtestatud “Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneering Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas“, millega nähakse ette Haabersti linnaosas asuval 13,00 ha suurusel planeeringualal asuvate kinnistute jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe maapinnast kuni 30 meetri kõrguse maksimaalselt 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega sadamahoone, ühe maapinnast kuni 12 meetri kõrguse maksimaalselt 3-korruselise maa-aluse korrusega 8 korteriga elamu, ühe maapinnast kuni 20 meetri kõrguse 1-korruselise tootmishoone ja kolme maapinnast kuni 12 meetri kõrguse kuni 3-korruselise maa-aluse korrusega kokku 55 korteriga elamu ehitamiseks ning ühe olemasoleva 3-korruselise ärihoone ehitusõiguse täpsustamiseks;

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsusega nr 486 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee 26b, Lesta tee 6, Nooda tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering“, millega on kavandatud üheksa krunti pereelamute ehitamiseks ja teenindamiseks ning tänava krundi laiendamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering“, millega nähakse ette Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute jagamine kruntideks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse määramine seitsme kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks ja täpsustatakse kahe olemasoleva üksikelamu ehitusõigust;

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2003 korraldusega nr 1793-k kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee 28, 28a ja 28b kruntide detailplaneering“, millega on kavandatud maa-alale kolmteist krunti - üksikelamu teenindamiseks, trafoalajaama ja kaheksa üksikelamu ehitamiseks, naaberkinnistuga liitmiseks ja tee rajamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 2009 korraldusega nr 1901-k kehtestatud “Selise tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 25, 27 ja 29 kinnistute detailplaneering“, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 2,09 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Selise tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 25, 27 ja 29 kinnistutele ehitusõiguse määramine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu, kahe kuni 2-korruselise 2 korteriga elamu ning viie kuni 3-korruselise ridaelamu ehitamiseks.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Planeeringuala jääb osaliselt looduskaitseseadusest tulenevasse Läänemere ranna 200-meetrisesse piiranguvööndisse.

Kuna planeeringuga on kavandatud väikeelamute ja abihoonete ehitamine, siis on kehtestatav detailplaneering kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Kuna lähiümbruse hoonestuse moodustavad valdavalt 2-korruselised üksikelamud, siis sobivad planeeritavale alale kavandatavad kuni 2-korruselised üksikelamud olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse. Planeeringuga järgitakse piirkonnale omast lahtist hoonestusviisi ja naaberkruntidel paiknevate hoonete mahtusid. Planeeritavad hooned on kavandatud paralleelselt Lesta tänavaga, hoonestusalade asukoha määramisel on arvestatud kõrghaljastuse paiknemisega ning säilitatud planeeringuala keskel piirkonnale oluline metsaala.

Planeeringulahenduses on ette nähtud planeeritavad kinnistud jagada viieks elamumaa ja kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks.

Positsioon (edaspidi pos) 1 ja 2 transpordimaa krundid jäetakse kehtestatavast alast välja, kuna need jäävad Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 kehtestatud “Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneering Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas“ planeeringualasse. 5. augustil 2010 lepinguga nr 2-6/130 on mittetulundusühing Jahisadam võtnud endale p 3.3 kohaselt kohustuse esimeses etapis Lesta tänava rekonstrueerida ning p 2.2 kohaselt tagada ka Lesta tänaval asuva üldkasutatava välivalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni välja ehitamine. Eeltoodust tulenevalt otsustas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute läbivaatamise komisjon 25. jaanuaril 2011 protokolli nr 20 kohaselt vähendada Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu ala Lesta tänava maa-ala positsioon 1 ja 2 kruntide võrra.

Pos 3 on kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt. Krundil asub üks olemasolev õigusliku aluseta ehitatud 1-korruseline abihoone, mis on planeeritud lammutada. Krundile on kavandatud ühe kuni 2-korruselise (sh katusekorrus) üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamine.

Pos 4 on kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt. Krundile on kavandatud ühe kuni 2-korruselise (sh katusekorrus) üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamine.

Pos 5 on kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt. Krundil asub üks olemasolev 1-korruseline üksikelamu ja kolm abihoonet, millest üks on kavandatud lammutada. Krundile on antud ehitusõigus olemasoleva 1-korruselise elamu laiendamiseks 2-korruseliseks.

Pos 6 on kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt. Krundil asub üks olemasolev 3-korruseline elamu ja kaks abihoonet, millest üks on kavandatud lammutada. Krundile on antud ehitusõigus lisaks ühe uue 1-korruselise abihoone ehitamiseks.

Pos 7 ja pos 8 on kavandatud maatulundusmaa sihtotstarbega krundid, millele ei ole ehitusõigust ette nähtud.

Pos 9 on kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt, millele on kavandatud ühe kuni 2-korruselise (sh katusekorrus) üksikelamu ehitamine.

Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastuvõetud “Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ materjalide kohaselt on antud maa-ala määratud osaliselt pereelamute, osaliselt rohealaks. Pereelamute alal võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väiksed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastustega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms. Alale on lubatud ehitada kuni 2-korruselised pereelamud, krundi lubatav hoonestustihedus on kuni 0,3. Pereelamute alale on ette nähtud minimaalselt 50% haljastust. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele kavandatud haljastuse protsent on kavandatud ca 50% kinnistute kogupindalast. Seega säilitatakse planeeringulahenduse realiseerimisel piirkonnale omane metsalinna ilme. Käesoleva planeeringuga on kavandatud üksikelamud ning abihooned. Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastu võetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

Maatulundusmaa kinnistuid ei hoonestata, olemasolev kõrg- ja madalhaljastus säilib. Planeeritavat ala läbib avalikult kasutatavaks rekreatsioonialaks määratud rohekoridor. Valdav osa planeeringualast jääb rohealaks ja rohekoridori osaks. Tervikuna säilitatakse väärtuslikud enamasti kuuskedest koosnevad metsaosad. Planeeringuga on kavandatud likvideerida kokku üks II väärtusklassi ja kolm III väärtusklassi hinnatud puud ning üks IV väärtusklassi hinnatud puuderühm, kuna need jäävad planeeritava hoonestusala, kergliiklustee või juurdepääsutee alla. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 77 uut puud. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele.

Juurdepääs planeeringualale on Lesta tänava kaudu ja krundile pos 9 pääseb Suurevälja tänavalt Suurevälja tn 16 kinnistu kaudu.

Vastavalt “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab planeeringualale kokku ette nägema vähemalt 15 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 15 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna parkimisnormatiivile. Parkimine on lahendatud omal krundil sissesõidu lähedal. Igale üksikelamu krundile on ette nähtud 3 parkimiskohta (sh garaa˛).

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Planeeritava ala teenindamiseks vajalikud jäätmekonteinerid on kavandatud paigaldada kruntide tänavapoolsesse külge sõidutee või ligipääsutee kõrvale.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu koostamist taotles Osaühing Argentor 7. aprillil 2005 registreeritud avaldusega.

12. aprillil 2010 on M. Suurväli, Optimal Projekt OÜ ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/70.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2008 korraldusega nr 817-k “Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute jagamine üheksaks krundiks, millest 5 on üksikelamumaa, 2 maatulundusmaa ning 2 transpordimaa sihtotstarbega, ja elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine ühepereelamute rajamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 10. mail 2008. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 23. mail 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Haabersti Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 3. juunil 2008.

Detailplaneeringu koostas Optimal Projekt OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri detsembris 2005 koostatud puittaimestiku haljastuse hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritavate Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute omanikud ja Kakumäe jahisadama arendaja OÜ BaltReal Invest (praegu OÜ Neckman Invest).

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimustega:

1) olemasolevate ühepereelamute juurdeehitus- ja rekonstrueerimisprojektid ning uute ühepereelamute ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

2) krundile positsioon 9 rajatava elamu ehitusprojektile lisada puittaimestiku inventeerimise materjalid ning asendusistutuste mahu arvutus;

3) ehitusprojektide koostamisel arvestada radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

4) kõrghaljastusega kruntidel soojavarustust maasoojuspumba baasil mitte kavandada;

5) keskkonnateadlikkuse ja energiasäästu põhimõttest lähtuvalt soovitame elamute planeerimisel lähtuda passiivmaja kontseptsioonist.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et detailplaneeringuga määratakse moodustatavad transpordimaa krundid positsioon 1 ja 2 avalikult kasutatavaks. Palume Tallinna Linnavaraametile edastada maaomaniku kirjalik nõusolek kruntide positsiooni 1 ja 2 tasuta võõrandamise kohta Tallinna linnale. Tallinna Linnavaraamet peab vajalikuks moodustatavate transpordimaa kruntide Tallinna linnale tasuta võõrandamisega seotud lepingud sõlmida maaomanikuga pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ning enne detailplaneeringu kehtestamist.

Kruntide omanik on 14. aprillil 2008 kirjalikult nõustunud transpordimaa kruntide positsiooni 1 ja 2 tasuta Tallinna linnale võõrandamisega. Leping on Tallinna Linnavaraametiga sõlmitud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjooniste koostamiseks tuleb taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel, vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Tehnovõrkude Ehituse OÜ kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasi tööprojekti jaoks taotleda tehnilised tingimused kohalikult vee- ja gaasiettevõtjalt;

2) veevarustuse ja kanalisatsiooni osa ning gaasitorustiku jaoks koostada eraldi tööprojektid ning kooskõlastada võrguettevõtjaga. Gaasipaigalduse tööprojekt kooskõlastada eraldi osaühinguga Tehnokontrollikeskus;

3) detailplaneeringu alas paiknevatele veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasitorustikele seada servituudid kohaliku vee- ja gaasiettevõtja kasuks.

Tingimustega arvestatakse tööprojekti koostamisel, vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneering vastab tervisekaitse nõuetele.

Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2010 korraldusega nr 1233-k “Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 23. augustil 2010, ajalehes Pealinn 30. augustil 2010 ning ajalehes Haabersti Postipoiss 24. septembril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 28. augustil 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 7. septembrist kuni 22. septembrini 2010. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 kehtestati “Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneering“ osaliselt Lesta tn 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas, mis osaliselt kattub Lesta tänava osas “Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu“ maa-alaga. 5. augustil 2010 lepinguga nr 2-6/130 on mittetulundusühing Jahisadam võtnud endale p 3.3 kohaselt kohustuse esimeses etapis Lesta tänava rekonstrueerida ning p 2.2 kohaselt tagada ka Lesta tänaval asuva üldkasutatava välivalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni välja ehitamise. Eeltoodust tulenevalt otsustas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute läbivaatamise komisjon 25. jaanuaril 2011 protokolli nr 20 kohaselt vähendada Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu ala tänava maa-ala kruntide võrra (st Lesta tänava maa-ala osas).

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 4 kohaselt võib linnavalitsus põhjendatud vajadusel kehtestada detailplaneeringu osaliselt või teha vastava ettepaneku linnavolikogule. Planeeringu osalise kehtestamisega seotud planeeritava maa-ala suuruse muutmist ei loeta planeeringu põhilahenduse muudatuseks.

Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringuga täiendavate avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmavee kanalisatsiooni rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lesta tn 5, 5a ja 5c kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Lesta tn 3a, Lesta tn 8, Lesta tn 7, Lesta tn 10, Lesta tn 14, Selise tn 1, Selise tn 3, Selise tn 5, Selise tn 7, Selise tn 9, Selise tn 11, Selise tn 13, Selise tn 13a, Loomuse tn 6, Suurevälja tn 2, Suurevälja tn 4, Suurevälja tn 6, Suurevälja tn 8a, Suurevälja tn 10a, Suurevälja tn 14 ja Suurevälja tn 16 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud kinnistud asuvad ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees