Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 88 kinnisasja osa sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja ehitistele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 01.06.2011 korraldus number 908
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuni

2011 nr

908-k

 

 

Tartu mnt 88 kinnisasja osa sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja ehitistele valitseja määramine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lg 1 ja 2, § 16 lg 1, § 17 lg 1, § 22 lg 1, § 24 lg 3, § 26 lg 1, § 41 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1, lg 2, § 50 ja § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p-de 2 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12, 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna linna üldplaneeringu ning 17. oktoobri 2002 määruse nr 61 „Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud toimingute tegemise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 4 ja 18. novembri 2011 otsusega nr 270 „Tartu mnt 88 kinnisasja osa sundvõõrandamine“ ning tulenevalt Tallinna kohtutäitur Kaire Põltsi 31. jaanuari 2011 sundvõõrandamismenetluses kinnisasja arestimise ja hindamise aktist (täiteasja number 025/2010/6795) ning arvestades osaühinguga Ehmo kokkuleppemenetluses peetud läbirääkimisi

 

 

1. Tulenevalt Tartu mnt 88 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 3645201, katastritunnus 78401:116:0100, pindala 3233 m2, sihtotstarve ärimaa) 494 m² suuruse osa sundvõõrandamise menetluses kinnisasja omaniku osaühinguga Ehmo (äriregistri kood 10282778, aadress Tartu mnt 88, 10112 Tallinn) sundvõõranditasu suuruse osas kokkuleppe saavutamisest, kiita heaks korralduse lisaks olev Tartu mnt 88 kinnisasja osa sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekt (edaspidi kokkuleppeakt) ja määrata vastavalt kokkuleppeaktile Tartu mnt 88 kinnisasja 494 m² suuruse osa Tallinna linnale võõrandamise tingimused.

2. Määrata Tartu mnt 88 kinnisasja 494 m² suuruse osa sundvõõrandamisest tulenevalt kinnisasja jagamisel tekkivate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

2.1 Tartu mnt 88, pindala 2739 m², sihtotstarve ärimaa 100%;

2.2 Tartu mnt 88b, pindala 494 m², sihtotstarve transpordimaa 100%. 

3. Taotleda katastriüksuse jagamist (kinnisasjast 494 m² suuruse osa eraldamiseks) ning punktis 1 nimetatud kinnistusregistriossa kantud kinnisasja võõrandamise ja koormamise keelumärke (sundvõõrandamismärke) kustutamist ja Tartu mnt 88 kinnisasja jagamist vastavalt punktile 2 ning Tallinna linna punktis 2.2 nimetatud jagamisel tekkiva kinnisasja omanikuna kinnistusraamatusse kandmist.

4. Volitada Tallinna linna esindajana kokkuleppeakti allkirjastama abilinnapea Eha Võrku.

5. Määrata Tallinna Kommunaalamet Tartu mnt 88 kinnisasjast eraldatava sundvõõrandatava osa valitsejaks.

6. Tallinna Kommunaalametil:

6.1 tasuda osaühingule Ehmo Tallinna linna 2011. aasta investeerimistegevuse eelarves Tallinna Kommunaalametile eraldatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise vahendite arvelt sundvõõranditasu vastavalt kokkuleppeakti punktile 3 ükssada kaks tuhat nelisada seitsekümmend kuus eurot ja 60 senti (102 476,60 eurot), mis koosneb:

6.1.1 Tartu mnt 88 kinnisasja osa harilikust väärtusest viiskümmend üks tuhat (51 000) eurot;

6.1.2 osaühingule Ehmo kinnisasja osa sundvõõrandamisega tekitatavast kahjust, mis sundvõõrandamismenetluses kinnisasja arestimise ja hindamise aktis ei kajastu, viiskümmend üks tuhat nelisada seitsekümmend kuus eurot ja kuuskümmend senti (51 476,60 eurot);

6.2 võtta Tartu mnt 88 kinnisasja osa valdus Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmise aktidega vastavalt kokkuleppeakti punktile 4.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 tasuda kinnistusraamatu kannetega seotud riigilõivud;

7.2 teha korraldus teatavaks osaühingule Ehmo ja Tallinna Kommunaalametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad