Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja teenistusest vabastamine ja kohusetäitja nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2011 korraldus number 905
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai

2011 nr

905-k

 

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja teenistusest vabastamine ja kohusetäitja nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 24, § 112, § 114 lg-te 1, 2 ja 4, § 132 lg-te 1 ja 2, töölepingu seaduse § 71, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8, § 54 lg-te 5 ja 5' alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 määruse nr 25 „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti põhimäärus“ § 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 "Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord" § 4 lg-ga 10, § 12 lg-ga 3, lisaga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Anu Kivilo teenistusest arvates 6. juunist 2011 avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Anu Kivilole hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses ning hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 15,45 kalendripäeva ulatuses.

3. Anu Kivilol anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle kultuuriväärtuste ameti kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundjale ning esitada 3. juuniks 2011
üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Nimetada kultuuriväärtuste ameti kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja kohusetäitjaks alates 6. juunist 2011 kuni kultuuriväärtuste ameti juhataja ametisse nimetamiseni.

5. Määrata kultuuriväärtuste ameti juhataja kohusetäitja Lennart Sundja ametipalgaks 1 937 eurot kuus (palgaaste C7) alates 6. juunist 2011.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Anu Kivilole, Lennart Sundjale ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär