Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2011 korraldus number 889
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai

2011 nr

889-k

 

 

Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt paikneb planeeritav ala Sõpruse puiestee äärses magistraaltänavate ärivööndis. Sõpruse puiestee äär Tihase tänavast A. H. Tammsaare teeni on teemaplaneeringu põhikaardi kohaselt ette nähtud magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks, kus maksimaalne hoonestuskõrgus on 18 meetrit maapinnast. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“;

planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees seisneb selles, et kinnistul säilib valdavalt väärtuslik kõrghaljastus - planeeringuga kavandatava hoonestuse planeerimisel on arvestatud Sõpruse puiestee äärsete pärnade säilitamisega;

detailplaneeringu lahenduses on lähtutud eesmärgist, et planeeritav kinnistu ja sellele kavandatav hoone kujundaksid loogilise jätku terve kvartali arengule;

planeeringualast lõuna poole Sõpruse puiestee äärde on rajatud 8-korruseline äri- ja eluhoone ning põhja poole jääb 2-korruseline ärihoone, siis planeeringulahendus loob sujuva ülemineku kõrgemalt hoonestuselt madalamale ning ühtlasi tõkestab rajatav 5-korruseline hoone Sõpruse puiesteelt tulevat liiklusmüra;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneering, Osaühing Visioonprojekt töö nr 03-08. Planeeringuga nähakse ette Kristiine linnaosas 0,18 ha suurusel maa-alal asuvale Sõpruse pst 157a kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud „Sõpruse pst, Linnu tee, Hane tn ja Kajaka tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringu kohaste teede väljaehitamine tagatakse vastavalt 10. märtsil 2011 sõlmitud lepingule nr 3-7/39.

4. Enne ehitusloa taotlemist esitada ehitusprojekt koos haljastuskavaga Tallinna Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011

korralduse nr 889-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneering, Osaühing Visioonprojekt töö nr 03-08. Planeeringuga nähakse ette Kristiine linnaosas 0,18 ha suurusel maa-alal asuvale Sõpruse pst 157a kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud „Sõpruse pst, Linnu tee, Hane tn ja Kajaka tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneering“ käesoleva detailplaneeringuga planeeritava maa-ala osas kehtetuks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Sõpruse puiestee, Linnu tee ja Hane tänava vahelises kvartalis Sõpruse puiestee ääres. Planeeritav ala piirneb põhjast Sõpruse pst 155 ja 155a kinnistutega, idast Hane tn 4 kinnistuga, lõunast Sõpruse pst 157 krundiga ning läänest Sõpruse puiesteega.

Planeeritava kinnistu suurus on 1051 m² ja maakasutuse sihtotstarve on 100% ärimaa. Planeeringuala on hoonestamata.

Krundil kasvab peamiselt paju- ja kibuvitsavõsa, kõrghaljastusest on väärtuslikumad Sõpruse puiestee ääres kasvavad kaks pärna.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndit võib pidada polüfunktsionaalseks piirkonnaks. Planeeringuala kontaktvööndis varieerub nii hoonete korruselisus kui ka maakasutuse sihtotstarve.

Planeeringuala kontaktvööndisse jääb linnalise tähtsusega Sõpruse puiestee. Sõpruse puiesteest veidi eemal paiknevad ühepereelamud ja ridaelamud. Nimetatud krundid on nii teisel pool Sõpruse puiesteed Linnu tee ääres kui ka Hane tänava ja Kännu tänava piirkonnas. Elamud on valdavalt kuni 2-korruselised ja viilkatusega, krundid on väljakujunenud struktuuriga, iseloomulik on ühtne ehitusjoon. Hane tänava äärne hoonestus on kujunemas kuni 4-korruseliseks, sest Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 korraldusega nr 1708-k kehtestatud „Hane tn 4 kinnistu detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 korraldusega nr 1795-k kehtestatud „Linnu tee 47 // Hane tn 2 kinnistu detailplaneeringuga“ on määratud ehitusõigus kuni 4-korruseliste hoonete rajamiseks.

Vahetult Sõpruse puiestee ääres paiknevad eelkõige äri- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid. Planeeringuala poolsel küljel, Sõpruse puiestee ääres, on peamiselt ärimaa sihtotstarbega krundid. Mustamäe poolt vaadatuna jääb kontaktvööndi juba aastaid tagasi rajatud keeruka arhitektuuriga 2-korruseline kaupluse- ja pubihoone (Siili Pubi), mis paikneb maa-aluste garaa˛ide peal. Sõpruse pst 159b krundile on rajatud 8-korruseline äri- ja kontorihoone, mis on paigutatud väljakujunenud ehitusjoonest oluliselt Sõpruse puiestee poole. Sõpruse puiestee ja Linnu tee nurgal on 2-korruseline ärihoone (Neste Eesti Aktsiaseltsi peakontor) ja bensiinijaamad. Kesklinna suunal on veel automüügikeskus.

Kvartalisisesed tänavad on väikese liiklustihedusega, suurem liikluskoormus on Linnu teel. Väga tiheda liiklusega on Sõpruse puiestee, kus paiknevad planeeringuala lähimad ühistranspordi (troll ja buss) peatused, millega on tagatud hea transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega. Lähim ühistranspordi peatus Sõpruse puiesteel on planeeringuala vastas.

Lähim suurim kauplus on planeeringualast loodesse, Sõpruse puiestee äärde jääv Hyper Rimi. Naabruses asuvate kortermajade piirkonnas on ka koolid ja lasteaiad, Sääse raamatukogu ning Audentese spordihall.

Seega arvestades kontaktvööndi analüüsi on kuni 5-korruselise ärihoone kavandamine siinsesse linnaruumi sobiv.

3. Teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ punkt 2 kohaselt on teemaplaneering “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering.

Teemaplaneeringu seletuskirja punkti 9 kohaselt on teemaplaneering aluseks detailplaneeringutele, mis teemaplaneeringu jõustumise hetkeks ei ole vastu võetud.

Kuna teemaplaneering “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ muudab planeeringuala osas Tallinna üldplaneeringut, siis tuleb käesoleva planeeringulahenduse vastavuse hindamisel üldplaneeringule aluseks võtta teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ seletuskirja kohaselt paikneb planeeritav ala Sõpruse puiestee äärses magistraaltänavate ärivööndis. Sõpruse puiestee äär Tihase tänavast A. H. Tammsaare teeni on teemaplaneeringu põhikaardi kohaselt ette nähtud magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks, kus maksimaalne hoonestuskõrgus on maapinnast 18 meetrit. Tihendatavate alade arendamisel arvestatakse olemasolevate teede ja tänavate olukorda ning tänavate ja infrastruktuuri väljaarendamise võimalusi. Seega on teemaplaneering täpsustanud Tallinna üldplaneeringut hoonestuskõrguse osas, määrates hoonestuse kõrguspiiranguks kuni 18 meetrit kehtivas linna üldplaneeringus sätestatud 3-4 korruse asemel.

Kuna detailplaneeringulahendusega kavandatakse maksimaalselt kuni 5-korruselise kuni 18 meetri kõrguse hoonestuse rajamist vastab Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneering teemaplaneeringule “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“. Tulenevalt planeerimisseaduse § 24 lõikele 6 on teemaplaneeringuga täpsustatud üldplaneeringus antud kõrguspiirangut.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeringualal kehtib Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud „Sõpruse pst, Linnu tee, Hane tn ja Kajaka tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneering“.

Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneering muudab nimetatud planeeringut Sõpruse pst 157a kinnistu osas. Kehtiva detailplaneeringuga anti kinnistule ehitusõigus kuni 4-korruselise büroohoone rajamiseks. Kuivõrd linnaehituslik situatsioon on muutunud (vahepealsel ajal on Sõpruse puiestee ääres algatatud ja kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid, kus valdavalt hooned on 5 korruselised) ning Sõpruse pst 157a kinnistute omanikud ei soovi realiseerida kehtiva detailplaneeringuga antud ehitusõigust, siis on praegu kehtiva detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Sõpruse pst 157a kinnistu osas põhjendatud.

Võrreldes praegu kehtiva detailplaneeringuga säilib kinnistul väärtuslik kõrghaljastus ning samuti arvestatakse planeeringulahenduses Sõpruse puiestee, kui ühe tähtsama liiklusmagistraali äärse hoonestuse korruselisusega.

Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud „Sõpruse pst, Linnu tee, Hane tn ja Kajaka tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneering“ Sõpruse pst 157a kinnistu osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringulahendusega tehakse ettepanek määrata Sõpruse pst 157a kinnistule ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Planeeritava hoone alune pind on 253 m² ja maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla kuni 18 meetrit. Seejuures sokli kõrgus maapinnast on 1,9 meetrit. Kinnistu seniseid piire ega maakasutuse ärimaa sihtotstarvet ei muudeta.

Detailplaneeringu lahenduses on lähtutud eesmärgist, et planeeritav kinnistu ja sellele kavandatav hoonemaht kujundaksid loogilise jätku terve kvartali arengule.

Kuna planeeringualast lõuna poole Sõpruse puiestee äärde on rajatud 8-korruseline äri- ja eluhoone ning põhja poole jääb 2-korruseline ärihoone, siis planeeringulahendus loob sujuva ülemineku kõrgemalt hoonestuselt madalamale. Kuivõrd planeeringuala naaberkrundile Hane tn 4 kavandatakse 4-korruselist korterelamut ning teisel pool Hane tänavat paikneb 2-korruseliste üksikelamute kvartal, siis on sujuv kõrguse üleminek tagatud ka ida-läänesuunaliselt.

Kuna rajatava 5-korruselise hoone taga paiknevad madalamad elamud, siis mõjub ärihoone Sõpruse puiesteelt tulenevale liiklusmürale müratõkkena.

Hoonestusala kavandamisel on lähtutud Sõpruse puiestee äärsete pärnade säilitamise vajadusest, mis oli Tallinna Keskkonnaameti nõue. Samuti arvestati hoonestusala paigutamisel ehitusjoonega (6 meetrit krundi piirist), mida nägi ette „Sõpruse pst, Linnu tee, Hane tn ja Kajaka tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneering“. Sõpruse pst 159b kinnistule rajatud hoone ehitusjoone aluseks võtmine ei ole põhjendatud, sest see on üksnes 3,6 meetri kaugusel krundi piirist. Ka ei saa aluseks võtta naaberkinnistu Sõpruse pst 155a ärihoone ehitusjoont (20 meetrit), sest sellisel juhul ei saaks krundile hoonet üldse kavandada.

Kuivõrd naaberkruntide hooned ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõuded täidetud.

Planeeringualale juurdepääs on kavandatud Sõpruse puiesteelt.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile, tuleb krundil ette näha 12 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, kokku on kavandatud 16 parkimiskohta. Parkimine on ette nähtud omal krundil vahetult hoone kõrval ja hoone maa-alusel korrusel.

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi keskkonnakaitse tehnoloogi Maris Mägi poolt veebruaris 2006. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida kolm III ja kolm IV väärtusklassi hinnatud haljastuslikku objekti. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Asendusistutuse arvuks on 81 puud. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele.

Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB on 22. detsembril 2008 koostanud Sõpruse pst 157a kinnistule mürataseme hindamise, mille kohaselt on Sõpruse pst 157a müratasemete hindamisel otsustav Sõpruse pst autoliikluse ekvivalentne müratase ja Tallinna Lennujaama lennuliikluse maksimaalne müratase. Mürataseme hindamisest tuleneb, et ärihoone, mida kasutatakse vaid päevasel ajal, püstitamine vastavalt detailplaneeringule ei ole üldjuhul keelatud. Seejuures tuleb silmas pidada sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 kinnitatud „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid“ § 6 nõuet liiklusmüra normtaseme osas hoones, kus olenevalt tööruumide otstarbest liiklusmüra ekvivalentne tase ei tohi ületada päeval 40-45dB. Selleks peab planeeritava hoone tänavapoolsel ja sellega ristuvatel külgedel välispiirete transpordimüra isolatsiooniindeks vastavalt Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ tabelis 6.3 olema vähemalt 40dB. Detailplaneeringus on normatiivse müratasemete tagamiseks määratud nõue lähtuda hoone projekteerimisel Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ja sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 kinnitatud „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid“ toodud nõuetest ning tagada hoone projekteerimisel vaikustnõudvates ruumides müra normtasemed. Kavandatava ärihoone ventilatsiooniseadmed tuleb planeerida hoone tänavapoolsesse külge vältimaks võimalikku müra levikut naabrusesse jäävale elamualale.

Osaühing Maavanem (endise ärinimega osaühing Finestum) on 29. detsembril 2008 koostanud Sõpruse pst 157a kinnistu radooni mõõtmise raporti, mille kohaselt jääb planeeritaval kinnistul radoonitase alla 50 kBq/m³, millest tulenevalt ei ole vaja edasisi toiminguid radooni suhtes ette võtta. Seejuures raport märgib, et kuna tegemist on keskmise tasemega, siis peaks tulevikus jälgima radooni taset, et vajadusel radooni vähendamise meetmed kasutusele võtta.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“.

Kokkuvõtvalt määratakse detailplaneeringuga Sõpruse pst 157a kinnistule ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa -aluse korrusega ärihoone rajamiseks, nähakse ette 16 parkimiskohta ning likvideeritakse kolm III väärtusklassi hinnatud puud ja kolm IV väärtusklassi hinnatud haljastuslikku objekti. Asendusistutuse arvuks on 81 puud.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul, mis toimus 1. novembrist 15. novembrini 2010, esitas detailplaneeringu kohta vastuväited naaberkinnistu Hane tn 4 kinnistu omanik Osaühing Casa Vida.

Osaühing Casa Vida ei nõustunud planeeritava hoone kõrgusega ja tegi ettepaneku jätta hoone maapinnast 18 meetrit (absoluutkõrguseks 27,75 meetrit). Lisaks leidis Osaühing Casa Vida, et kuna planeeringuga on kavandatud maapinnast 18 meetri kõrgune hoone, on tegemist Tallinna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas vastuväidetele 30. novembril 2010 kirjaga nr 2-1/1869 ja märkis, et projekteerija oli hoone absoluutkõrguse arvutamisel teinud vea ning vastuväide on põhjendatud. Detailplaneeringuga kavandatud hoone on planeeritud 5-korruselisena ja hoone maapealseks kõrguseks on 18 meetrit ehk absoluutkõrgus 27,52 meetrit.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet asus seisukohale, et Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu puhul ei ole tegemist enam Tallinna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ punkt 2 kohaselt on teemaplaneering “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering. Kuna teemaplaneering “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ muudab planeeringuala osas Tallinna üldplaneeringut, siis tuleb käesoleva planeeringulahenduse vastavuse hindamisel üldplaneeringule aluseks võtta teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ seletuskirja kohaselt paikneb planeeritav ala Sõpruse puiestee äärses magistraaltänavate ärivööndis. Sõpruse puiestee äär Tihase tänavast A. H. Tammsaare teeni on teemaplaneeringu põhikaardi kohaselt ette nähtud magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks, kus maksimaalne hoonestuskõrgus on 18 meetrit. Tihendatavate alade arendamisel arvestatakse olemasolevate teede ja tänavate olukorda ning tänavate ja infrastruktuuri väljaarendamise võimalusi. Seega on teemaplaneering täpsustanud Tallinna üldplaneeringut hoonestuskõrguse osas, määrates hoonestuse kõrguspiiranguks kuni 18 meetrit kehtivas linna üldplaneeringus sätestatud 3-4 korruse asemel.

15. detsembril 2010 toimus Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike pöördumiste lahendamiseks. Arutelul tutvustas projekteerija korrigeeritud detailplaneeringu lahendust. Ettepanekud ja vastuväited esitanud Hane tn 4 kinnistu omanik Osaühing Casa Vida võttis 7. jaanuaril 2011 kirjalikult oma vastuväiteid tagasi ja kooskõlastas detailplaneeringu lahenduse.

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles aktsiaselts Speleta 30. märtsil 2005 registreeritud avaldusega. Taotluse kohaselt sooviti Sõpruse pst 157a kinnistu sihtotstarbe muutmist 50% elamumaaks ja 50% ärimaaks ning ehitusõiguse määramist äripindadega korterelamu rajamiseks.

8. novembril 2007 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja aktsiaseltsi Speleta vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üleandmise leping nr DP-139/M-07.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 korraldusega nr 2262-k „Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“, millega tehakse ettepanek Kristiine linnaosas asuva Sõpruse pst 157a kinnistule ehitusõiguse andmine 5-korruselise ärihoone rajamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 22. detsembril 2007. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 7. jaanuaril 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 16. jaanuaril 2008.

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud OÜ ACTO CONSULT koostatud dendroloogiline hinnang, Osaühingu JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB koostatud mürataseme hindamine ja Osaühingu Maavanem (endise ärinimega osaühing Finestum) koostatud radooni mõõtmise raport.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja planeeritava kinnistu omanik aktsiaselts Speleta kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tulenevalt planeerimisseaduse § 16 lg 8 ning kemikaaliseaduse § 14 juhime tähelepanu sellele, et Sõpruse pst 157a kinnistu asub Neste Eesti Aktsiaseltsi, aadressil Sõpruse pst 155, asuva tankla ohualas. Vastavalt Neste Eesti Aktsiaseltsi riskianalüüsile on tankla ohuala ettevõtte hinnangul 100 meetrit.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) enne ehitusloa taotlemist esitada ehitusprojekt koos haljastuskavaga Tallinna Keskkonnaametile kooskõlastamiseks;

2) ehitusprojekti koostamisel lähtuda Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, nõuded on määratud detailplaneeringu seletuskirjas.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele järgmistel tingimustel:

1) perspektiivse ärihoone ventilatsiooniseadmed planeerida hoone tänavapoolsesse külge vältimaks võimalikku müra levikut naabrusesse jäävale elamualale;

2) vaikust nõudvates bürooruumides tagada hoone konstruktsioonidega nõutav müratase.

Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) kinnistule näha ette liitumispunktid kuni 1 meetri kaugusele väljapoole kinnistu piire;

2) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate veevarustuse ning kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirjas ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult ja Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse tööjooniste koostamisel, vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirjas.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tehnovõrkude tööprojektid tuleb kooskõlastada AS-iga EG Võrguteenus.

Tingimus täidetakse tööprojekti koostamisel, vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirjas.

Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korraldusega nr 1459-k „Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 2. oktoobril 2010, ajalehes Pealinn 11. oktoobril 2010 ja ajalehes Kristiine Leht 22. oktoobril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 20. oktoobril 2010, ajalehes Pealinn 25. oktoobril 2010 ja ajalehes Kristiine Leht 22. oktoobril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 1. novembrist kuni 15. novembrini 2010.

Avaliku väljapaneku ajal esitas detailplaneeringu kohta vastuväited Hane tn 4 kinnistu omanik Osaühing Casa Vida. Vastuväidete esitajale edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohad tähitud kirjaga 30. novembril 2010.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 15. detsembril 2010. Vastuväited esitanud Osaühingu Casa Vida esindajad viibisid avalikul arutelul. Arutelu toimumise ajaks oli detailplaneeringu koostaja detailplaneeringut korrigeerinud vastavalt kohaliku omavalitsuse ettepanekutele. Ettepanekud ja vastuväited esitanud Hane tn 4 kinnistu omanik Osaühing Casa Vida võttis 7. jaanuaril 2011 kirjalikult oma vastuväited tagasi ja kooskõlastas detailplaneeringu lahenduse.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud detailplaneeringut vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

10. märtsil 2011 sõlmitud lepinguga nr 3-7/39 võttis aktsiaselts Speleta kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee väljaehitamise.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Hane tn 4, Sõpruse pst 155a, Sõpruse pst 155 ja Sõpruse pst 157 kinnistute omanikke ning planeeritava kinnistu Sõpruse pst 157a omanikku.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär