Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema 18. veebruari 2011 korralduse nr 97 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2011 korraldus number 852
Redaktsiooni kehtivus:18.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. mai

2011 nr

852-k

 

 

Tallinna Kesklinna vanema 18. veebruari 2011 korralduse nr 97 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4 ning § 86 lg 1 ja 2 alusel ja tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

 

 

1. Vaidemenetluse asjaolud

20. jaanuaril 2011 esitas Korteriühistu Herne 7 Tallinn (edaspidi ka või vaide esitaja) Tallinna Kesklinna Valitsusele taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks biolagunevate jäätmete osas. Taotlust põhjendas KÜ asjaoluga, et Herne tn 7 elamus on küll 10 korterit (millest alates on Tallinnas nõutav eraldi biolagunevate jäätmete mahuti olemasolu), kuid neist on kasutusel vaid 9 korterit, mistõttu tekib kinnistul vastavaid jäätmeid väheses koguses. Ühtlasi kinnitas KÜ, et kinnistul tekkivad biolagunevad jäätmed kompostitakse kinnistul asuvas kompostris.

17. veebruaril 2011 vaatas esitatud taotluse läbi Kesklinna vanema moodustatud korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotluste läbivaatamise komisjon, kes otsustas teha Kesklinna vanemale ettepaneku mitte rahuldada KÜ taotlust, kuna puudub jäätmeseaduse (edaspidi ka JäätS) § 69 lg-s 4 sätestatud alus jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks.

18. veebruari 2011 korraldusega nr 97 „Biolagunevate jäätmete osas korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluse rahuldamata jätmine (Korteriühistu Herne 7 Tallinn, aadressil Herne 7, Tallinn)“ (edaspidi ka vaidlustatud korraldus) jättis Kesklinna vanem Korteriühistu Herne 7 Tallinn taotluse korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks biolagunevate jäätmete osas rahuldamata. Tallinna Kesklinna Valitsus põhjendas keeldumist asjaoluga, et jäätmeseaduse § 69 lg 4 sätestab (alates 19. juulist 2010 jõustunud redaktsioonis), et kohaliku omavalitsuse üksus võib erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest üksnes juhul kui on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Korteriühistu Herne 7 Tallinn puhul ei esine aga kumbagi jäätmeseaduse § 69 lg-s 4 sätestatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise alust.

2. Korteriühistu Herne 7 Tallinn vaie

23. märtsil 2011 esitas Korteriühistu Herne 7 Tallinn vaide, milles taotleb Tallinna Kesklinna vanema 18. veebruari 2011 korralduse nr 97 kehtetuks tunnistamist ja ettekirjutuse tegemist Tallinna Kesklinna Valitsusele asja uueks läbivaatamiseks. KÜ põhjendab vaiet väitega, et ehkki kinnistul on nimeliselt kümme korterit, kasutatakse neist reaalselt vaid üheksat ja biolagunevad jäätmed kompostitakse kinnistul asuvas komposteerimisnõus. Samuti märgib vaide esitaja, et varasem samasisuline avaldus rahuldati Tallinna Kesklinna vanema korraldusega.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirja“ (edaspidi eeskiri) § 19 lg 1 kohaselt kuulub Tallinna haldusterritoorium, välja arvatud Aegna saar, tiheasustusalana tervikuna piirkonda, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Sama paragrahvi lg 2 sätestab, et korraldatud jäätmevedu hõlmab ka biolagunevaid jäätmeid.

Kuna Herne tn 7 asuv elamu kuulub piirkonda, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik, tuleb rakendada Korteriühistu Herne 7 Tallinn esitatud avalduse lahendamisel korraldatud jäätmevedu käsitlevaid norme.

KÜ tugineb vaides eeskirja § 7 lg 1 p-le 2 ning asjaolule, et Herne tn 7 elamus asuvast kümnest korterist on kasutuses vaid üheksa korterit. Eeskirja § 7 lg 2 sätestab, et kui kinnistul on vähemalt kümme korterit, peab kinnistul olema biolagunevate jäätmete mahuti, välja arvatud korraldatud jäätmeveo vanalinna piirkonnas. Elamud, kus on alla kümne korteri, on vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest biolagunevate jäätmete osas n-ö automaatselt. Kuna Herne tn 7 elamus on kinnistusregistri andmetel 10 korterit, siis eeskirja § 7 lg 1 p 2 antud asjas kohaldamisele ei kuulu. Tallinna Kesklinna Valitsusel on pädevus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks vaid jäätmeseaduse § 69 lg-s 4 sätestatud alustel.

Jäätmeseaduse § 69 lg 4 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus vabastada jäätmevaldaja erandkorras tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Nagu nähtub ka KÜ taotlusest, kinnistul elatakse. Seega ei esine antud juhul JäätS § 69 lg-s 4 sätestatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise alust, mistõttu ei olnud Tallinna Kesklinna Valitsusel võimalik KÜ taotlust rahuldada.

Vastavat seisukohta on kinnitanud Keskkonnaministeerium oma 24. novembri 2010 kirjas nr 1-9/8337-2.

Lisaks eeltoodule tugineb KÜ vaides asjaolule, et  KÜ on esitanud Tallinna Kesklinna Valitsusele ka varasemalt samasisulise taotluse ning 26. augusti 2010 korraldusega nr 617 taotlus rahuldati ja Korteriühistu Herne 7 Tallinn vabastati biolagunevate jäätmete osas korraldatud jäätmeveost tähtajaga kuni 30. aprill 2011.

Tallinna Kesklinna vanema 26. augusti 2010 korralduse nr 617 andmisel lähtuti eeskirja §-dest 27, 28 ja 29, mis olid 19. juulil 2010 jõustunud jäätmeseaduse § 69 lg-s 4 sätestatud muudatustega veel kooskõlla viimata. Eeskirja §-de 27, 28 ja 29 kehtestamise aluseks oli enne 19. juulit 2010 kehtinud jäätmeseaduse § 69 lg 4, kus oli sätestatud, et valla- või linnavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitlust ise. Kõnealuse sätte kohaselt oli linnavalitsuse otsustusruum jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks väga lai. Käesoleval ajal linnavalitsusel või tema volitatud isikul puudub pädevus erandite tegemiseks (v.a kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata).

Eeltoodust tulenevalt tuleb Tallinna Kesklinna vanema 18. veebruari 2011 korraldus nr 97 lugeda õiguspäraseks. Asjaolust, et varasema - seaduses sätestatud pädevust ületava haldusaktiga - KÜ-le vastav õigus anti, ei saa tuletada haldusorgani kohustust seaduserikkumist korrata või jätkata.

4. Arvestades punktis 3 toodud asjaolusid ja põhjendusi, jätta Korteriühistu Herne 7 Tallinn vaie  Kesklinna vanema 18. veebruari 2011 korralduse nr 97 kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Herne 7 Tallinn ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär