Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord
Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus number 18 [RT IV, 09.03.2013, 45]
Jõustumine:27.05.2011
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2011 - 16.10.2017 [RT IV, 09.03.2013, 45]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.04.2017 nr 8 [RT IV, 28.04.2017, 8 - jõust. 16.10.2017]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. mai 2011 nr 18

 

 

Tallinna Kesklinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 87 ja Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 “Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine” lisa 2 § 3 lg 1 ning Tallinna Kesklinna Halduskogu 10. mai 2011 otsuse nr 5 kohaselt

 

 

     

1. peatükk
TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA LIPU KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

§ 1.  Tallinna Kesklinna linnaosa lipu kirjeldus

(1) Tallinna Kesklinna linnaosa lipp on linnaosa sümbol.

(2) Tallinna Kesklinna linnaosa lipp on vapilipp. Vapilipu punasel lipukangal on valge rist, mille peal punasel taustal valge neliksiir ning keskel kollane süda. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:8 ja normaalsuurus on 105×120 cm.

(3) Lipu etalonkujutis esitatakse lisas 1.

§ 2.  Tallinna Kesklinna linnaosa lipu kasutamise kord

(1) Tallinna Kesklinna linnaosa lipp heisatakse alaliselt linnaosa haldushoonetel.

(2) Tallinna Kesklinna linnaosa lipp heisatakse ajutiselt Tallinna Kesklinna pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega, samuti muudel avalikel üritustel, kus on esindatud Tallinna Kesklinna linnaosa.

(3) Tallinna Kesklinna linnaosa lipu heiskamine linnaosas paiknevatel linna asutustel ja linnale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-aladel tehakse linnaosa vanema korraldusega kohustuslikuks üksnes linnavara valitsejale. Teistele omanikele on niisugused korraldused üksnes soovituslikud.

(4) Tallinna Kesklinna linnaosa lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde kas lipuhoidikusse või -masti.

(5) Kui Tallinna Kesklinna linnaosa lipp heisatakse koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi või omavalitsusüksuse või mõne Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub linnaosa lipp lippude poolt vaadatuna Tallinna linna, teise riigi või Eesti riigilipust vasakul.

(6) Tallinna Kesklinna linnaosa lippu võib kasutada muudel juhtudel linnaosa vanema kirjalikul loal.

2. peatükk
TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA VAPI KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

§ 3.  Tallinna Kesklinna linnaosa vapi kirjeldus

(1) Tallinna Kesklinna linnaosa vapp on linnaosa sümbol.

(2) Tallinna Kesklinna linnaosa vapiks on punasel kilbil hõbedane rist. Risti peal punasel taustal hõbedane neliksiir, mille keskel kuldne süda.

(3) Vapi etalonkujutis esitatakse lisas 2.

§ 4.  Tallinna Kesklinna linnaosa vapi kasutamise kord

(1) Tallinna Kesklinna linnaosa vappi võib kasutada

1) linnaosa valitsuse, linnaosa halduskogu, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnaosa valitsuse struktuuriüksuste teenistujate ja töötajate visiitkaartidel;

2) linnaosa meenetel ja märkidel;

3) linnaosa valitsuse hoonetel, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnaosa valitsuse struktuuriüksuste siltidel;

(2) Juhtudel, mis ei ole esitatud § 4 lõikes 1, võib vappi kasutada üksnes linnaosa vanema kirjalikul loal.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. mail 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011
määruse nr 18
“Tallinna Kesklinna linnaosa lipu ja
vapi kirjeldus ning kasutamise kord”
LISA 1

 

Tallinna Kesklinna linnaosa lipu etalonkujutis

 

 

 

Reprodutseerimisel soovitatavad värvitoonid on punane PMS 485 C ja kollane PMS 109.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011
määruse nr 18
„Tallinna Kesklinna linnaosa lipu ja
vapi kirjeldus ning kasutamise kord”
LISA 2

 

Tallinna Kesklinna linnaosa vapi etalonkujutis

 

 

 

Reprodutseerimisel soovitatavad värvitoonid on punane PMS 485 C, kuld PMS 109 ja hõbehall PMS 420 C.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees