Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 24.03.2011 nr 8
Akt muudab
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
Aktile viitab
 
Tvk o 17.05.2012 nr 70
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 "Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus number 13
Jõustumine:27.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. mai 2011 nr 13

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määruse nr 8 “Tallinna põhimääruse muutmine“ § 1 p-ga 4.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruses nr 57 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

“(21) Ametniku ametipalka võib välisprojektides töötamise ajal suurendada kokku kuni 30%. Välisprojektis töötatud aja kohta peetakse välisprogrammiga ette nähtud tööajatabelit. Projektis töötama määratud ametnikud, projektiga seotud tööülesanded, projektis töötamise periood ja ametniku ametipalga suurendamine vormistatakse ametiasutuse juhi käskkirjaga. Välisprojektis töötava ametniku ametipalga suurendamine kaetakse välisprojekti eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest.“;

2) paragrahvi 4 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Katseajal ei maksta preemiat.“;

3) paragrahvi 4 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(10) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast kuni kaks palgaastet madalama ametipalga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva teenistuja asendajale ja teisele ametikohale üleviidud teenistujale.“;

4) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) linna ombudsman;“;

5) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) ameti juhataja, linnaarhiivi juhataja (edaspidi ameti juhataja);“;

6) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Linna ombudsman kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linna ombudsmani nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu heakskiidul linnavolikogu esimees. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnavolikogu esimees. Linna ombudsmani institutsioon on sätestatud Tallinna põhimääruses.“;

7) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Linnavolikogu esimees määrab linna ombudsmani ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga linna ombudsmani ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga kõik teised linna ombudsmani töö tasustamist käsitlevad haldusaktid.“;

8) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Linna juhi ametikohal on nõutav kõrgharidus.“;

9) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

“(61) Linnasekretäriks ja linna ombudsmaniks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel sätestatud ulatuses ning kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.“;

10) paragrahvi 12 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires individuaalse lisatasu, lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) individuaalne lisatasu määratakse üldjuhul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, millise perioodi ja milliste tööülesannete täitmise eest lisatasu määratakse.“;

11) paragrahvi 12 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(9) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.“;

12) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) linna ombudsmani nõunik;“;

13) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Linna ombudsmani nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linna ombudsmani nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linna ombudsmani ettepanekul.“;

14) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

“(31) Linna ombudsmani nõunikuks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel sätestatud ulatuses ning kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.“;

15) määruse lisa 1 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud“ punkti 2 “Abiteenistujad“ täiendatakse palgaastmega T1 kuupalgamääraga 280 ja palgaastmega T2 kuupalgamääraga 315;

16) määruse lisa 2 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus“ punkti 1.1.2 täiendatakse pärast ametinimetust “Linnasekretär“ ametinimetusega “Linna ombudsman“ palgaastmega C9-C13 kuupalgamääraga 2218-2774 ja punkti 1.2.1 täiendatakse pärast ametinimetust “Linnavolikogu avalike suhete nõunik“ ametinimetusega “Linna ombudsmani nõunik“ palgaastmega A10-A14 kuupalgamääraga 959-1464;

17) määruse lisa 2 punktis 1.1.2 asendatakse valdkonna direktori ja linna sisekontrolöri kuupalgamäär “2640“ kuupalgamääraga “2774“ ja punktis 2.3.2 asendatakse keerukatel erialatöödel töötava abiteenistuja kuupalgamäär “620“ kuupalgamääraga “672“.

§ 2.  Määruse jõustumine

(1) Paragrahvi 1 punkti 3 rakendatakse peale määruse jõustumist teenistusse võetavate isikute suhtes.

(2) Paragrahvi 1 punktid 4, 6, 7, 9, 12-14 ja 16 jõustuvad 1. juulil 2011.

(3) Paragrahvi 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2012.

(4) Paragrahvi 1 punktid 1, 2, 8, 10, 11, 15 ja 17 jõustuvad 27. mail 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees