Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 16.10.2003 nr 50
Akt viitab
 
Tlv m 28.06.2006 nr 60
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Aktile viitab
 
Tlv k 08.06.2011 nr 949
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 29 maa osaline tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning endise kinnistu nr 2730 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2011 korraldus number 784
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

                11. mai 2011 nr 784-k

 

 

Tartu mnt 29 maa osaline tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning endise kinnistu nr 2730 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 1, p 3, lg 4 p 1, lg 3, lg 33, § 7 lg 5, lg 52, § 12 lg 12, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 2, § 20 lg 1, § 21 lg 4, § 22 lg 1, § 221 lg 1, lg 6, § 222 lg 1, § 223 lg 1, § 23 lg 1, lg 5, lg 6, § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, maakorraldusseaduse § 5 lg 2 p 5, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1, lg 2, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267 kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korraga“, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga“, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 „Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 10. juuni 1996 otsus nr 7608, millega on Tallinnas, Tartu mnt 29, endisel kinnistul nr 2730 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 2238,63 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Stella-Ingrid Lippus; Harju Maakohtu 26. jaanuari 2011 määrus tsiviilasjas number 2-10-11995, millega kinnitati AS Rime Kinnisvara ja Stella-Ingrid Lippuse vahel sõlmitud kokkulepe selliselt, et Tartu mnt 29 asuv, ehitisregistri koodiga 101014294 kontor-laohoone jääb AS Rime Kinnisvara omandisse ning Stella-Ingrid Lippus loovutab tasuta AS Rime Kinnisvarale endise kinnistu nr 2730 maa tagastamise nõudeõiguse 1382 m2 osas; Osaühingu Geomap koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-046-10; maa erastamise toimiku ja maa tagastamise toimiku nr 8761 materjalid

 

 

1. Määrata Kesklinna linnaosas asuvate Riikliku ehitisregistri koodiga 101014294 kontor-laohoone ja ehitisregistri koodiga 120542624 kõrvalhoone teenindamiseks vajalik maa alljärgnevalt:

1.1 asukoht Tartu mnt 29;

1.2 pindala 1386 m2;

1.3 sihtotstarve ärimaa (Ä);

1.4 maksustamishind maareformi seaduse § 223 lg 1 ja 13. aprillil 2011 koostatud maatüki maksustamishinna õiendi nr 352 alusel on 26 570 eurot.

2. Tartu mnt 29 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101014294 kontor-laohoone ja ehitisregistri koodiga 120542624 kõrvalhoone) kuuluvad AS-le Rime Kinnisvara, äriregistri kood 10324270, aadress Tatari tn 64, 10134 Tallinn, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 20. aprillil 2011.

3. Tagastada punktis 1 nimetatud maast 1308/1386 mõttelist osa punktis 2 nimetatud isikule (õigusvastaselt võõrandati endine kinnistu nr 2730 pindalaga 2238,63 m2).

4. Mitte tagastada õigusvastaselt võõrandatud endise kinnistu nr 2730 maa-ala suurusega 930,63 m2, kuna maal asuvad teistele isikutele kuuluvad ehitised ning maa kuulub ehitiste juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 12,80 eurot Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida käesoleva korralduse number ja kuupäev ning tagastatava maa aadress.

7. Maareformi seaduse § 12 lg 12 alusel erastatakse punktis 1 nimetatud maast 78/1386 mõttelist osa punktis 2 nimetatud isikule.

8. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise kulu 12,80 eurot Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida käesoleva korralduse number ja kuupäev ning erastatava maa aadress.

9. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

10. Tallinna Linnavaraametil:

10.1 edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks Harju maavanemale;

10.2 teha korraldus teatavaks AS-le Rime Kinnisvara;

10.3 kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär