Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 05.05.2011 otsus number 78
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. mai 2011 nr 78

 

 

 

 

Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritav kinnistu asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Rästa, Kännu, Räägu ja Lehe tänava vahelises kvartalis. Planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarve on Tallinna üldplaneeringu kohaselt väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine, milleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- hoonestusala kavandamisel on lähtutud Rästa ja Kännu tänava väljakujunenud ehitusjoonest, mille tulemusena kujuneb ühtne korrastatud linnaruum. Samuti arvestab käesolev lahendus naaberkruntide Rästa tn 9a ja Rästa tn 9b hoonestusega, kus sarnaselt on kaks 2-korruselist üksikelamut plokistatud krundi piiril;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,21 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rästa tn 9 kinnistu detailplaneering, OÜ CASA PROJEKT töö nr 01/10, milles nähakse ette Rästa tn 9 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määratakse mõlemale moodustuvale krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitus- ja lammutusprojektid enne ehitusloa taotlemist.

3. Detailplaneeringukohase tee väljaehitamine tagatakse vastavalt 7. oktoobril 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/175.

4. Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsusega nr 134 kehtestatud “Kännu, Rästa ja Lehe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesoleva detailplaneeringuga planeeritava maa-ala osas kehtetuks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2011
otsuse nr 78
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,21 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rästa tn 9 kinnistu detailplaneering, milles nähakse ette Rästa tn 9 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määratakse mõlemale moodustuvale krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks.

Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsusega nr 134 kehtestatud “Kännu, Rästa ja Lehe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesoleva detailplaneeringuga planeeritava maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav Rästa tn 9 kinnistu asub Tallinnas Kristiine linnaosas Rästa, Kännu, Räägu ja Lehe tänava vahelises kvartalis. Planeeritav krunt piirneb põhjast Rästa tänavaga, idast Kännu tänavaga, lõunast Kännu tn 26 ja Kännu tn 26a krundiga ning läänest Rästa tn 9a krundiga.

Planeeritava kinnistu suurus on 1527 m2 ning maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnistul paiknenud amortiseerunud hoonestus (üksikelamu, abihoone, vundamendid) on lammutatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 3. juunil 2010 väljastatud ehitusloa (lammutamiseks) nr 43869 alusel. Kinnistu omanik on edastanud 17. juunil 2010 teatised ehitiste likvideerimise kohta.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 10. septembri 2010 ettekirjutusega kohustati Rästa tn 9 kinnistu omanikku ehitusseaduse § 61 lg 1 punkti 5 alusel peatama Rästa tn 9 kinnistul ehitustööd ja taotlema ehitusluba ning määrati sunniraha suurus. Haldusakti adressaati hoiatati, et ettekirjutuse mittetäitmisel, st ehitustööde peatamata jätmisel, võidakse määratud sunniraha sisse nõuda.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 29. oktoobri 2010 ettekirjutus-hoiatusega nõuti sunniraha ehitusseaduse § 61 lõike 6 alusel Rästa tn 9 kinnistu omanikult sisse. Lisaks hoiatati teda veelkord, et ehitustegevuse jätkamine ehitusloa puudumisel on ehitusseaduse § 29 lg 1 punktist 1 tulenevalt keelatud, mistõttu tuleb ehitustegevus peatada ning kohustuse täitmata jätmisega kaasneb sunniraha sissenõudmine. Määratud sunniraha on käesolevaks ajaks tasutud.

Krundi peamise kõrghaljastuse moodustab viljapuuaed, lisaks kasvavad krundil veel üksikud kased ja jugapuu.

Planeeritav maa-ala paikneb osaliselt Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav maa-ala paikneb Kristiine linnaosas Lilleküla asumis, kus territooriumist suurema osa hõlmavad elamute kvartalid - siin on nii üksik-, rida- kui ka väiksemaid korterelamuid. Katusetüüpidest on peamised kõrge viilkatus või mansardkatus. Ridaelamud on nn müürina projekteeritud, kõrge sokliga või 3-korruselised, garaažiga alumisel korrusel. Kruntide ehitusjoon on valdavalt 5 meetri kaugusel tänavamaa piirist.

Kontaktvööndi kruntide olemasolev hoonestus on eriilmeline. Planeeringualast teisel pool Rästa tänavat asuv Lehe ja Kännu tänava vaheline kvartal on hoonestatud peamiselt üksikelamutega. Lisaks elamule on kruntidel üks või mitu abihoonet. Teispool Kännu tänavat (Viu tänava ja Tedre põigu piirkond) paiknevad lisaks üksikelamutele ka 2-korruselised ridaelamud ja väiksemad korterelamud, nt on Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 184 kehtestanud “Rästa tn 8 kinnistu detailplaneeringu“ eesmärgiga määrata ehitusõigus nelja kuni 2-korruselise 2 korteriga elamu ehitamiseks.

Kontaktvööndi lõunaosas on mitu 3-korruselist elamut (nt Lehe tn 35 ja Viu tn 39a). Tallinna Linnavalitsus on 1. veebruari 2006 korraldusega nr 188-k kehtestanud “Lehe tn 27 kinnistu detailplaneeringu“ eesmärgiga kavandada 2 elamumaakrunti kahe 3-korruselise korterelamu ehitamiseks.

Piirkonnas on väljakujunenud infrastruktuur. Lähiümbruse tänavad on rahuliku liiklusega, neid kasutavad peamiselt piirkonna elanikud. Erandiks on Sõpruse puiestee, mis on üks Tallinna magistraaltänavatest ning on ööpäevaringselt väga intensiivse liikluskoormusega. Sõpruse puiesteel sõitev ühistransport (troll ja buss) tagab hea transpordiühenduse linnakeskuse äri-, teenindus- ning spordi- ja kultuuriasutustega. Lähim ühistranspordipeatus asub Sõpruse puiesteel (peatus Tedre) umbes 300 meetri kaugusel.

Planeeritavale alale lähim lasteaed on Rästa põik 3 asuv Tallinna Kristiine Lasteaed ja lähimaks kooliks on Nõmme tee 32 paiknev Tallinna Kristiine Gümnaasium, suuremaks lähedal asuvaks kaubanduskeskuseks on Sõpruse pst 174 // 176 asetsev Sõpruse Rimi hüpermarket (ligikaudu 500 meetri kaugusel) ning lähim puhke- ja rekreatsiooniala on Räägu park.

Kuna planeeringuala vahetus läheduses paiknevad üksik-, rida- ja väiksemamahulised korterelamud, siis on planeeringuga kahe üksikelamu kavandamine siinsesse linnaruumi sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ning koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarve väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke. Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Kehtiv detailplaneering

Praegu kehtib planeeringualal Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsusega nr 134 kehtestatud “Kännu, Rästa ja Lehe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“, mille eesmärk oli kindlaks määrata kruntide sihtotstarve ja hoonestustingimused ning koostada krundijaotusplaan. Kehtiv detailplaneering fikseeris Rästa tn 9 krundil olemasoleva olukorra.

Käesolev detailplaneering näeb ette Rästa tn 9 kinnistu jagamise ja kahe uue kuni 2-korruselise üksikelamu rajamise.

Planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Kuna linnaehituslik olukord on planeeringuala lähiümbruses muutunud ning on menetletavate detailplaneeringute tulemusel veelgi muutumas, on uue kaasaaegse hoonestuse kavandamine, mis arvestab ümbritsevat keskkonda, siin linnaehituslikult põhjendatud.

Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsusega nr 134 kehtestatud “Kännu, Rästa ja Lehe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesoleva detailplaneeringuga planeeritava maa-ala osas kehtetuks.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt nähakse ette jagada Rästa tn 9 kinnistu kaheks elamumaa krundiks ning määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 2-korruseliste üksikelamute ehitamiseks.

Krundi positsioon 1 (aadressi ettepanekuga Rästa tn 9) suuruseks kavandatakse 763 m2.

Krundi positsioon 2 (aadressi ettepanekuga Rästa tn 9c) suuruseks kavandatakse 764 m2.

Mõlemale krundile määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks, kusjuures hoonete teine korrus on katusekorrus. Hooned on ette nähtud krundi piirile plokistatuna, mõlema elamu soklijoone kõrgus on 60 cm ja katuseräästa joon 4 meetrit maapinnast. Mõlema elamu ehitusalune pind on 240 m2 ja hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 9 meetrit. Hoonete vaheline sein peab olema rajatud tulemüürina.

Hoonestusala kavandamisel on lähtutud Rästa ja Kännu tänava väljakujunenud ehitusjoonest, mille tulemusena kujuneb ühtne korrastatud linnaruum. Samuti arvestab käesolev lahendus naaberkruntide Rästa tn 9a ja Rästa tn 9b hoonestusega, kus sarnaselt on kaks 2-korruselist üksikelamut plokistatud krundi piiril.

Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõuded täidetud.

Planeeritud kinnistu asub kaugkütte piirkonnas. Hoone soojusvarustus on lahendatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

Mõlema hoone esisele alale on võimalik parkida üks sõiduk, lisaks on üks parkimiskoht kavandatud hoone mahtu. Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavast aastateks 2006-2014“, peab mõlemal krundil tagama 2 parkimiskohta. Seega on normatiivne parkimiskohtade arv mõlemal krundil tagatud.

Detailplaneeringu materjalidele on lisatud Radoonitõrjekeskuse radooni mõõtmise ja tõrje eksperdi M. Saare poolt 4. mail 2010 koostatud Rästa tn 9 kinnistu radoonitaseme määramine maapinnas ning radooniohtlikkuse hinnang. Ekspert M. Saar selgitab uuringus, et mõõtmistulemused näitavad, et Rästa tn 9 kinnistu asub normaalse radooniriski alal, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse (<50kBq/m2).

Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas maastikuarhitekt R. Kooli veebruaris 2010.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva.

Planeeringulahendus näeb ette kolme IV väärtusklassi ja kolme V väärtusklassi viljapuu likvideerimise. Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 1 lõikest 4 pole vaja kirjeldatud viljapuude likvideerimiseks taotleda raieluba. Planeeringuala põhja- ja idapoolse piiri vahetusse lähedusse istutatakse põõsashekk.

Kokkuvõtvalt jagatakse planeeritav Rästa tn 9 kinnistu kaheks elamumaa krundiks ning mõlemale krundile määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Planeeritakse kokku neli parkimiskohta ning likvideeritakse kokku kuus (kolm IV väärtusklassi ja kolm V väärtusklassi) viljapuud, millele asendusistutust ei määrata.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 25. jaanuari 2010 avaldusega V. Liinsoo. Sama isiku ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 11. mail 2010 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/90.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 26. mai 2010 korraldusega nr 830-k “Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas 0,21 ha suurusel maa-alal asuva Rästa tn 9 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning mõlemale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu koostamise eesmärgiks anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus 29. mai 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 31. mai 2010 ajalehes Pealinn ja 13. augusti 2010 ajalehes Kristiine Leht.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavat väljapanekut ega avalikku arutelu ei korraldatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute läbivaatamise komisjoni 30. märtsi 2010 protokolli kohaselt, kuna planeeritava ala naaberkinnistute (Kännu tn 26, Kännu tn 26a, Rästa tn 9a) omanikud kooskõlastasid eskiislahenduse.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ CASA PROJEKT. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 26. mai 2010 korraldusest nr 830-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetest“.

Detailplaneeringule on lisatud planeeritud maa-ala haljastuslik hinnang, mille koostas 2010. aasta veebruaris maastikuarhitekt R. Kooli ja Osaühingu Tulelaev Radoonitõrjekeskuse radooni mõõtmise ja tõrje eksperdi M. Saare poolt 4. mail 2010 koostatud Rästa tn 9 kinnistu radoonitaseme määramine maapinnas ning radooniohtlikkuse hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Kännu tn 26 kaasomanikud, Rästa tn 9a omanik ja Kännu tn 26a omanik ning planeeritava kinnistu omanik kooskõlastasid planeeringulahenduse märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Tingimus täidetakse järgmises projektstaadiumis.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.6.2 ja tuleb täita järgmises projekteerimisstaadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööde teostamiseks planeeritud piirkonna kohta tuleb esitada tööjoonised. Maa-alal paikneb kooskõlastajale kuuluv liinirajatis - kaablikanalisatsioon. Projekteerimiseks tuleb tellida uued konkreetsed tehnilised tingimused.

Vastav nõue sidevarustuse ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.6.3 ja tuleb täita järgmises projekteerimisstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.6.1 ja tuleb täita järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja Muinsuskaitseamet märkisid oma ühises kirjas, et tutvusid detailplaneeringuga ja kooskõlastavad detailplaneeringu tingimusel, et kinnistul oleva vana väikese puitelamu kohta koostataks enne selle lammutamist ajalooline õiend koos materjalide ja detailide taaskasutusse suunamise ettepanekuga ja et viimane esitataks koos lammutusprojektiga Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile kooskõlastamiseks. 11. novembril 2010 märkis Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, et RL Konsultatsioonid OÜ on esitanud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile üksikelamu lammutusprojekti aadressiga Rästa tn 9, nr E-01-10.

Seega on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Muinsuskaitseameti esitatud tingimus täidetud.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2010 korraldusega nr 1836-k “Rästa tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Vastav teade ilmus 7. detsembri 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 17. detsembri 2010 ajalehes Kristiine Leht ja 20. detsembri 2010 ajalehes Pealinn. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas 0,21 ha suurusel maa-alal asuvale Rästa tn 9 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu koostamise eesmärgiks anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtunud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 20. jaanuarist 2011 kuni 3. veebruarini 2011 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus, 13. jaanuari 2011 ajalehes Eesti Päevaleht, 21. jaanuari 2011 ajalehes Kristiine Leht ja 24. jaanuari 2011 ajalehes Pealinn.

Planeerimisseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohalikule omavalitsusele kohustus teavitada avalikkust koostatavast planeeringust. Avalikustamine on kohustuslik selleks, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Ülalkirjeldatud menetluse kronoloogiast nähtuvalt on kohalik omavalitsus koostatavast detailplaneeringust erinevate ajalehtede kaudu üldsust teavitanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 4. jaanuari 2011 tähtkirjaga planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid avalikku väljapaneku toimumise ajast. Arvestades eeltoodut on täidetud planeerimisseaduse § 16 lg 1 punktist 5 tulenev nõue teha detailplaneeringu koostamisel koostööd planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanikega.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

7. oktoobril 2010 sõlmitud lepinguga nr 2-6/175 võttis V. Liinsoo endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohase Rästa ja Kännu tänava äärse avalikult kasutatava kõnnitee väljaehitamise.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lõikest 7 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikest 9 teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Kännu tn 26, Kännu tn 26a, Rästa tn 9a, Rästa tn 10, Rästa tn 10a, Rästa tn 7/5, Kännu tn 17/1, Kännu tn 17/2, Kännu tn 17/3 ja Rästa tn 8 kinnistute omanikele ning planeeritava kinnisasja omanikule detailplaneeringu kehtestamisest.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohaselt osaliselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektoris, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees