Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 05.05.2011 otsus number 77
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. mai 2011 nr 77

 

 

 

 

Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistu ja Wismari tn 43 kinnistu asuvad Kesklinnas Kassisaba asumis. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud korruselamute ala, mis on põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaaži-kooperatiivid jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeritud maa-ala asub Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutustingimuste määramine“ kohaselt Kassisaba 7. ehituspiirkonnas, kus suurim lubatud hoonestustihedus on 0,8, suurim lubatud korruselisus 2 1 korrust, täisehitusprotsent planeeritaval alal kuni 30% ning krundile võib rajada 1-2 hoonet. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga;

- planeeritud ala kontaktvöönd on monofunktsionaalne elamuala - suuremalt jaolt asuvad piirkonnas elamud, vaid Tehnika tänava äärde rajatud ja rajatavates uushoonetes on ka äriruumid. Infrastruktuuri objektidega varustatuse ja linna keskuse töökohtade läheduse tõttu võib piirkonna elanike arvu suurendada ja elamuid kavandada;

- planeeritud alal paiknevad väärtuslikud puidust eluhooned ehitatakse ümber. Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul asuvale elamule on kavandatud väike juurdeehitus hoone lõunapoolsesse ossa, mis peab olema olemasoleva maja stiilis ja moodustama olemasolevaga terviku. Wismari tn 43 kinnistul asuvale 2-korruselisele ja katusekorrusega puitelamule on juurdeehitusena kõrvale planeeritud olemasolevast suurem hooneosa. Selleks, et visuaalselt vähendada kavandatud juurdeehituse kõrgust, on uus hooneosa planeeritud vahetult Wismari tänava ääres 1-korruselisena ja muus osas 3-korruselisena;

- hoonestusala tänavapoolse piiri määramisel on arvestatud Wismari ja Villardi tänaval väljakujunenud ehitusjoont. Piirkonna hoonestusstruktuur säilitatakse. Vanalinna silueti vaadeldavus on tagatud;

- parkimise lahendus detailplaneeringus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Arhitektuuribüroo Zero OÜ töö nr AZ-05-06, milles on määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused elamumaa sihtotstarbega Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul olemasoleva 2-korruselise ja katusekorrusega elamu rekonstrueerimiseks ning Wismari tn 43 kinnistul asuvale 2-korruselisele ja katusekorrusega rekonstrueeritavale elamule maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega juurdeehituse rajamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2011
otsuse nr 77
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused elamumaa sihtotstarbega Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul olemasoleva 2-korruselise ja katusekorrusega elamu rekonstrueerimiseks ning Wismari tn 43 kinnistul asuvale 2-korruselisele ja katusekorrusega rekonstrueeritavale elamule maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega juurdeehituse rajamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas vahetult linnakeskuse naabruses Kassisaba asumis. Planeeritud krundid asuvad Wismari, Villardi, Roopa ja Tehnika tänava vahelises kvartalis.

Planeeritud maa-alale jäävad elamumaa sihtotstarbega Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistu ja Wismari tn 43 kinnistu ning osa Wismari tänava ja Villardi tänava maa-alast. Kinnistud kuuluvad eraomandisse. Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul paikneb 19. sajandist pärinev 2-korruseline ja katusekorrusega puitelamu ja väheväärtuslikud kuurid. Elamu paikneb Wismari ja Villardi tänava nurgal, täpselt kinnistu piiril. Kuurid on ehitatud naaberkinnistu, Wismari tn 43, piirile. Wismari tn 43 kinnistul on samast ajaperioodist pärinev dekoratiivsete detailidega 2-korruseline ja katusekorrusega puitelamu ja kuurid. Hoovid on haljastatud põhiliselt IV väärtusklassi viljapuudega. Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul on kaks III väärtusklassi puud ja üks IV väärtusklassi viljapuu. Wismari tn 43 kinnistul kasvab 12 IV väärtusklassi viljapuud. Planeeritud alaga külgneval Wismari tn 45 kinnistul kasvab Wismari tn 43 kinnistu läänepoolse piiri vahetus läheduses IV väärtusklassi puu, mille võra ulatub planeeritud alale.

Planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritud maa-ala kontaktvöönd on monofunktsionaalne - suuremalt jaolt asuvad piirkonnas elamud, vaid Tehnika tänava äärde rajatud ja rajatavates uushoonetes on ka äriruumid. Hooned asuvad kvartalis perimetraalselt hästi tajutaval ehitusjoonel. Erandid on A. Adamsoni tn 19, A. Adamsoni tn 23, Wismari tn 29, Wismari tn 45, Roopa tn 18, Roopa tn 21a ja Roopa tn 4 hooned. Kontaktvööndis on valdav lahtine hoonestusviis. Abihooned on tihti plokistatud naaberkruntidel asuvate kõrvalhoonetega. Keskmine hoonestustihedus on 0,8.

Hoonestus on enamasti pärit 19. ja 20. sajandist, mil Kassisaba ja Kelmiküla asumid valdavas osas välja kujunesid. Tähtsad linnaehituslikud dominandid puuduvad. Hoonestuse kõrgus on vaatamata mõningale kõrguslikule kõikumisele valdavalt ühtlane ja hooned sarnase suurusega. Domineeriv hoonetüüp kontaktvööndi alal on paekivist sokliga 2-korruseline viilkatusega puitelamu, kuid on ka 1-korruselisi hooneid. Piirkonna kinnistutele on iseloomulik haljastuse paiknemine hoonete taga sisehoovides, mistõttu on kvartalite keskmesse moodustunud visuaalselt ühtsed ja suured aiad. Vähesel määral on kõrghaljastust ka tänavate ääres ja hoonete vahel.

Lähiümbruses asuvate kruntide kohta on kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsusega nr 488 Wismari tn 39/Villardi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ on kavandatud kaks krunti korterelamu ehitamiseks ja olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks.

Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 otsusega nr 269 A. Adamsoni, Koidu, Wismari ja Loite tänava vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ on kavandatud elamu- ja ärimaa krunt kolme kuni 3-korruselise korterelamu ehitamiseks ja renoveerimiseks.

Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2007 korraldusega nr 645-k “Roopa tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ on määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused Roopa tn 4 kinnistule kuni 4-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2007 korraldusega nr 646-k Wismari tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ on määratud Wismari tn 24 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks ja olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks.

Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 otsusega nr 48 Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ määrati Villardi tn 9 krundi kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 4-korruselise äriruumidega ja 8 korteriga elamu ehitamiseks.

Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1566-k A. Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ on määratud ehitusõigus A. Adamsoni tn 25 krundil oleva mitme korteriga elamu rekonstrueerimiseks ja A. Adamsoni tn 27 krundile kuni 3 maapealse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Piirkonnas on ühistransport hästi korraldatud. Lähimad peatused asuvad 5-10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Hea ühendus linna keskusega ning linna teiste piirkondadega on tagatud. Lähimad pargid on Falgi park Toompuiestee ääres, Hirvepark ja Toompark.

3. Tallinna üldplaneering ja teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“

Tallinna üldplaneeringus on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt asub planeeritud maa-ala Kassisaba 7. ehituspiirkonnas, kus suurim lubatud hoonestustihedus on 0,8, suurim lubatud korruselisus 2 1 korrust, täisehitusprotsent planeeritaval alal kuni 30% ning krundile võib rajada 1-2 hoonet.

Hoonestustiheduseks kujuneb Wismari tn 41 // Villardi tn 2 krundil 0,74 ja Wismari tn 43 krundil 0,79, planeeritud alal keskmiselt 0,77. Mõlemale krundile on kavandatud kuni 3-korruselised hooned, mille viimane korrus on katusekorrus. Wismari tn 41 // Villardi tn 2 krundi täisehitus on 24,6% ja Wismari tn 43 krundil 31,0%. Täisehitusprotsendiks planeeritud alal kujuneb 27,8%. Detailplaneering on teemaplaneeringuga kooskõlas.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt ei kavandata muuta kruntide maakasutuse sihtotstarvet ega piire. Olemasolevad väärtuslikud puidust eluhooned kinnistutel rekonstrueeritakse.

Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul (krunt positsioon 1) asuv 2-korruseline ja katusekorrusega elamu on kinnistul domineeriv ja samas väärtusliku hoonena säilitatav. Elamule on kavandatud väike juurdeehitus hoone lõunapoolsesse ossa. Kavandatud juurdeehitus peab olema olemasoleva maja stiilis ja moodustama olevaga terviku. Hoone rekonstrueerimisel võib kasutusele võtta olemasoleva pööningu. Krundil olevad väheväärtuslikud abihooned on ette nähtud lammutada, et korrastada linnaruumi, tagada haljastuse osakaal ja rajada vajalik arv parkimiskohti. Kokku on Wismari tn 41 // Villardi tn 2 hoonesse kavandatud kuni 8 korterit. Ümberehituse tulemusel korterite arv hoones väheneb.

Wismari tn 43 kinnistul (positsioon 2) asuvale 2-korruselisele ja katusekorrusega puitelamule on juurdeehitusena kõrvale planeeritud olemasolevast suurem hooneosa. Säiliv hoone rekonstrueeritakse. Selleks, et visuaalselt tasakaalustada olemasoleva ja kavandatud hooneosa kõrguste vahet, on uus osa planeeritud vahetult Wismari tänava ääres 1-korruselisena ja muus osas 3 maapealse korrusega. Juurdeehitusele on kavandatud ka üks maa-alune korrus. Wismari tn 43 juurdeehituse projekteerimiseks on määratud nõue kujundada uue osa kolmas korrus mansardkorrusena. Mansardkorruse kaldkatus moodustab rohkem kui 70% hoone perimeetrist ja mansardkorruse katuse kalle ei ole suurem kui 85°. Vastavalt teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ punktis 3.1.28 sätestatule, loetakse täiskorruste hulka ka vähemalt 80º kaldkatusega mansardkorrus. Seega juurdeehitatava osa kolmanda korruse projekteerimiseks määratud nõuded vastavad miljööalade teemaplaneeringus esitatud katuse- ja mansardkorruse mõistele. Wismari tn 43 hoonesse on kokku planeeritud kuni 7 korterit. Olemasolevaga võrreldes suureneb korterite arv 5 võrra.

Hoonestusala tänavapoolse piiri määramisel on arvestatud Wismari ja Villardi tänaval väljakujunenud ehitusjoont. Wismari tänava ehitusjoon on määratud Wismari tn 47 ja Wismari tn 41 // Villardi tn 2 hoonete tänavapoolsete fassaadide järgi. Piirkonna hoonestusstruktuur säilitatakse. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti väljastatud “Wismari tn 43 hoonestamise erinõudeid“ on arvestatud ning ka vanalinna silueti vaadeldavus on tagatud.

Kuna planeeringus kavandatud elamud jäävad põhja-lõunasuunaliseks, siis kavandatud hoonetes insolatsiooni kestusega probleeme ette näha ei ole. Insolatsiooni kestus naaberkruntidel asuvates eluruumides jääb vastavaks Eesti standardile EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“.

Juurdepääs planeeritud kruntidele on Wismari tänavalt. Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistu lääneossa on ette nähtud rajada 10-kohaline parkla. Wismari tn 43 kinnistule on kavandatud 10-kohaline maa-alune parkla, sissepääsuga Wismari tänavalt. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata arengukavas määratud parkimisnormatiivi parkimiskohtade planeerimisel ja projekteerimisel riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal. Planeeritud ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja Kassisaba miljööväärtuslikku piirkonda. Arengukava punkti 4.2.8 kohaselt tuleb vahevööndisse ja äärelinna alale elamute parkimiskohtade kavandamisel tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Wismari tn 41 // Villardi tn 2 krundile on kavandatud 8 korterit ja 10 parkimiskohta. Wismari tn 43 krundile on kavandatud 7 korterit ja 10 parkimiskohta. Detailplaneering on arengukavaga kooskõlas.

Wismari tn 43 ja Wismari tn 45 kinnistute vahelise piiri lähedal kasvav IV väärtusklassi kuuluv puu, mis jääb planeeritud alast välja, on ette nähtud säilitada. Planeeringu kohaselt on ette nähtud likvideerida Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistult üks IV väärtusklassi viljapuu. Säilitatakse kaks III väärtusklassi puud ja istutatakse juurde 9 uut puud. Wismari tn 43 kinnistult likvideeritakse 12 IV väärtusklassi viljapuud ja juurde istutatakse 14 uut puud. Kõrghaljastusega haljasala jääb mõlema kinnistu lõunaossa. Haljasaladele on ette nähtud ka lastemänguväljakud. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kohaselt viljapuud asendamisele ei kuulu.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Olmejäätmete konteineritele on ette nähtud kohad Wismari tn 41 // Villardi tn 2 ja Wismari tn 43 kinnistul võimalikult tänava ääres. Planeeringus on ette nähtud võimalus ehitada olmejäätmete konteinerite tarbeks katusealune.

Wismari tn 43 ja Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistute soojavarustus on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Sellest tulenevalt on hoonete soojaga varustamine lahendatud gaasikütte baasil.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul detailplaneeringu kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 17. novembri 2005 avaldusega Osaühing EcoServ esindaja A. Rist, kes soovis Wismari tn 43 kinnistule ehitusõiguse määramist, et ehitada 2-3-korruseline mitme korteriga elamu. Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks on sõlmitud 3. novembril 2009 leping nr 2-5/268 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Arhitektuuribüroo Zero OÜ ja Osaühingu EcoServ vahel.

Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korraldusega nr 512-k “Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ algatati detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused Kesklinnas asuval elamumaa sihtotstarbega Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul oleva 2-korruselise elamu ümberehituseks ning Wismari tn 43 kinnistul asuva elamu juurdeehituseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 29. märtsil 2008 ja ajalehes Kesklinna Sõnumid 22. oktoobril 2010. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 22. aprillist 24. aprillini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 25. aprillil 2008. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 12. aprillil 2008.

Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo Zero OÜ. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korraldusega nr 512-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Osaühingu Kesklinna Pargid koostatud planeeritava maa-ala dendroloogiline inventuur.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Kesklinna halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et detailplaneering kooskõlastatakse Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga. Tallinna Kesklinna Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu Kesklinna halduskogu kooskõlastuses toodud tingimusel.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus leidis, et Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele järgmistel tingimustel: hoonete projekteerimisel ja ehitamisel rakendada Eesti standardi EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid ning tagada siseruumides normeeritud müratasemed; hoonete projekteerimisel tagada olemasolevate elamute loomulik valgustus ja insolatsioon vastavalt Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punktidele 4.3.3 ja 5.2.2.2. Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud. Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 5.2.2.2 osa, mis reguleeris hoonete vahelist kaugust kustutati standardist Eesti Standardikeskuse 22. juuni 2010 käskkirjaga nr 115. Terviseamet andis kooskõlastuse ja tingimused enne seda.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Tallinna Küte teatas, et Wismari tn 43 ja Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistute soojavarustus on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Aktsiaseltsile Tallinna Küte esitatud andmete kohaselt on hoonete soojuskoormuseks projekteeritud 151 kW, mis nimetatud määruse punkti 2.3.2 kohaselt on käsitletav erandina. Liitumiskoht kaugüttevõrguga paikneb 180 meetri kaugusel ja soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised kooskõlastada AS-iga EG Võrguteenus. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Wismari tn 43 kinnistu omaniku Osaühingu EcoServ esindaja on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistu kaasomanikud on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused elamumaa sihtotstarbega Wismari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul olemasoleva 2-korruselise katusekorrusega elamu rekonstrueerimiseks ning Wismari tn 43 kinnistul asuvale 2-korruselisele katusekorrusega rekonstrueeritavale elamule maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega juurdeehituse rajamiseks, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldusega nr 1515-k “Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 11. oktoobril 2010, ajalehes Pealinn 18. oktoobril 2010 ja ajalehes Kesklinna Sõnumid 22. oktoobril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 8.-22. novembrini 2010. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 22. oktoobril 2010, ajalehes Kesklinna Sõnumid 22. oktoobril 2010 ja ajalehes Pealinn 25. oktoobril 2010.

Tallinna Kesklinna Valitsus teavitas 21. oktoobril 2010 vastavalt planeerimisseaduse § 18 lõikele 5 planeeringu avaliku väljapaneku kohast ja ajast Villardi tn 4 kinnistu omanikke, Wismari tn 45 elamu omanikke, Wismari tn 32a kinnistu omanikke, Wismari tn 32 kinnistu omanikku, Wismari tn 39 kinnistu omanikke ja Korteriühistut Villardi 1A.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut. Sellega on nõustunud ka Tallinna Kommunaalamet 9. veebruari 2011 kirjaga nr 3-3/97.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Wismari tn 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Villardi tn 4 kinnistu omanikke, Wismari tn 45 elamu omanikke, Wismari tn 32a kinnistu omanikke, Wismari tn 32 kinnistu omanikku, Villardi tn 1 // Wismari tn 39 kinnistu omanikku, Korteriühistut Villardi 1A (Villardi tn 1a kinnistu omanike esindaja).

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33. Kuna planeeritud maa-ala asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kehtestatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt Kassisaba miljööväärtuslikul elamualal, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees