Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava arvete tasumise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2011 korraldus number 779
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. mai

2011 nr

779-k

 

 

Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava arvete tasumise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava arvete tasumise kokkuleppe projekt.

2. Volitada abilinnapea Kalle Klandorfi Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011

korralduse nr 779-k

LISA

 

ARVETE TASUMISE KOKKULEPE

 

 

 

Tallinn, __. mai, 2011.a.

TALLINNA LINN, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011.a. korralduse nr [  ] alusel abilinnapea Kalle Klandorf, (edaspidi Linn)

ja

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukoht Ädala 10, 10614 Tallinn, Eesti, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse esimees Ian John Alexander Plenderleith, (edaspidi ASTV)

 

on sõlminud arvete tasumise kokkuleppe alljärgnevatel tingimustel:

1.      ASTV poolt Linnale alates 2010. aastast väljastatud ning edaspidi väljastatavatele Sademetevee arenduskomponendi arvetele kohaldub 365-päevane maksetähtaeg.

2.      Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arenduskomponendi, sademetevee teenuste ja tuletõrjehüdrantide teenuste arveid tasub Linn 2011. aasta ja järgnevate perioodide eest vastavates pooltevahelistes lepingutes kokkulepitud tingimustel.

3.      Käesoleva kokkuleppe lisaks olevate võrkude laiendamise kava täpsustavad tööd teostab ASTV vastavalt konkreetse töö kohta kokkulepitud ajagraafikule  ja pooled on kokku leppinud, et võrkude laiendamise kava täpsustamine kokkuleppe lisas toodud mahus ei too kaasa arenduskomponendi või muude tasude suurendamist.

4.      Juhul, kui Linn ei pea kinni kokku lepitud arvete maksetingimustest, on ASTV-l, vastavalt Teenuslepingu punktile 19(2), õigus käesolevas kokkuleppes mainitud mistahes arvete puhul, mille maksetähtaeg on ületatud ja mis peale meeldetuletust on mõistliku aja jooksul tasumata, tasaarvestada nende arvete alusel tasumisele kuuluvad summad samas ulatuses Linnale kui ASTV aktsionärile tehtavate dividendimaksetega.

5.      Kokkuleppe punktis 4 mainitud sündmuse esinemisel ning ASTV-lt vastava tasaarvestamise taotluse saamisel kohustub Linn kirjalikult kinnitama Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve sihtasutusele esimesel võimalusel pärast dividendide maksmist otsustanud üldkoosoleku toimumist, kuid hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne dividendide väljamakse kuupäeva, et summade, mille tasaarvestamist ASTV taotleb, maksmise tähtaeg on saabunud ning et Linn on nõus tasaarvestama neid summasid ASTV poolt Linnale tehtavate dividendimaksetega.

6.      Kroonides väljastatud arvete tasaarvestamisel eurodes tehtavate dividendimaksete suhtes võetakse kroonide konverteerimisel eurodeks arvesse ametlik kurss 1 € = 15,6466 krooni.

7.      Pooled avaldavad, et käesoleva kokkuleppega ei muudeta Teenuslepingu ega selle muutmise lepingute olemust ega põhitingimusi.

8.      Võrkude laiendamise kava täpsustavad tööd on lisatud käesolevale kokkuleppele ja on selle lahutamatuks osaks. Ettevalmistuste käigus kasutatud arutelunimistud kaotavad kokkulepet sõlmides tähenduse.

9.      Kokkuleppe jõustub [  ]. mail, 2011.a.

Tallinna Linn                                                                           AS Tallinna Vesi

 

__________________                                                            ___________________

Kalle Klandorf                                                                        Ian John Alexander Plenderleith

 

.05.2011 KOKKULEPPE NR [  ] LISA

Võrkude laiendamise kava täpsustavad tööd 2011. aastal:                                    

Linnaosa

ala nimi

võrk

Liitumispunktide arv

Kinnistud

 Mustamäe LOV

Tildri tn

Vesi

11

Tildri tn 1

Tildri tn 3

Tildri tn 5

Tildri tn 19

Tildri tn 25

Tildri tn 27

Tildri tn 29

Tildri tn 31

Tildri tn 33

Tildri tn 35

Mustamäe tee 137a

 

Tildri tn

Reovesi

13

Tildri tn 1

Tildri tn 3

Tildri tn 5

Tildri tn 7

Tildri tn 9

Tildri tn 19

Tildri tn 25

Tildri tn 27

Tildri tn 29

Tildri tn 31

Tildri tn 33

Tildri tn 35

Mustamäe tee 137a

 

Tildri tn

Survekanal Reovesi

 

 

Mustamäe LOV Kokku:

 

 

24

 

Nõmme LOV

Lemmiku tn 30b

Reovesi

1

Lemmiku tn 30b

 

Vabaduse pst 181 A,C,D,F

Reovesi

4

Vabaduse pst 181A

 

 

 

 

Vabaduse pst 181c

 

 

 

 

Vabaduse pst 181d

 

 

 

 

Vabaduse pst 181f

 

 

Reoveepumpla

 

 

 

Sihi tn 50

Reovesi

1

Sihi tn 50

 

Hommiku tn 28

Vesi

1

Hommiku tn 28

 

Külmallika põik

Reovesi

2

Külmallika põik 6

 

 

 

 

Külmallika põik 8a

 

Külmallika põik

Vesi

2

Külmallika põik 6

 

 

 

 

Külmallika põik 8a

Nõmme LOV Kokku:

 

 

11

 

Põhja-Tallinna LOV

Laevastiku tn

Sademevesi

 

Laevastiku tn

Tallinn kokku:

 

 

35

 

Tallinna Linn                                                                           AS Tallinna Vesi

__________________                                                            ___________________

Kalle Klandorf                                                             Ian John Alexander Plenderleith

 

Toomas Sepp

Linnasekretär