Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitud Teenuslepingu ja selle muutmise lepingute täitmise korraldamine
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2011 korraldus number 506
Redaktsiooni kehtivus: - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. märts

2011 nr

506-k

 

 

Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitud Teenuslepingu ja selle muutmise lepingute täitmise korraldamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“

 

 

         

1. Tallinna Kommunaalametil koostöös Tallinna Linnakantselei finantsteenistusega alustada läbirääkimisi AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI Teenuslepingu ja selle muutmise lepingutes sätestatud tööde teostamise ja nende eest tasumise korraldamise kokkuleppe sõlmimiseks.

2. Tallinna Kommunaalametil esitada AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI sõlmitava kokkuleppe projekt Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 istungile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitud Teenuslepingu ja selle muutmise lepingute täitmise korraldamine” juurde

 

 

 

Käesoleva korraldusega antakse Tallinna Kommunaalametile ülesanne koostöös Tallinna Linnakantselei finantsteenistusega alustada läbirääkimisi AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI Teenuslepingu ja selle muutmise lepingutes sätestatud tööde teostamise ja nende eest tasumise korraldamise kokkuleppe sõlmimiseks.

Võttes arvesse Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahelist head koostöömeelsust, alustab Tallinna linn aktsiaseltsiga läbirääkimisi 2010. aasta ja järgnevate perioodide sademetevee arenduskomponendi arvete tasumise tähtaegade ümberajastamiseks ning Teenuslepingu ja selle muutmise lepingutes sätestatud võrkude laiendamise kava raames täpsustavate tööde teostamiseks. Võrkude laiendamise kava täpsustamine ei too kaasa arenduskomponendi või muude tasude suurendamist.

Läbirääkimiste käigus esitatavaks linnapoolseks ettepanekuks on kohaldada AKTSIASELTS TALLINNA VESI poolt linnale 2010. aastal väljastatud ja järgnevatel perioodile väljastatavate sademetevee arenduskomponendi arvetele 365-päevast maksetähtaega. Ühtlasi tehakse AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI ettepanek mitte nõuda kokkuleppe allkirjastamise hetkeni linnale väljastatud ja maksetähtaja ületanud arenduskomponendi arvetelt viivist ning loobuda vastava viivise summa osas Teenuslepingu punktis 19(1) sätestatud õigusest tingimusel, et linn maksab arveid kokkuleppes fikseeritavatel kuupäevadel tähtaegselt.

Võrkude laiendamise kava täpsustavad tööd ei muuda 30.09.2009 Teenuslepingu Lisas IC sätestatud Võrkude laiendamise kava raames teostatavate tööde mahtu. 2011. aastast kuni 31. märtsini 2012 tehtavad täiendavad tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 31. märtsiks 2012.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI viib Võrkude laiendamise kavas märgitud 2011. aasta sademetevee võrkude laiendustööd küll 2011. aastal läbi, kuid Teenuslepingus kokkulepitud maksed tööde eest toimuvad 2012. ja 2013. aastal.

Sõlmitava kokkuleppega ei muudeta Teenuslepingu ega selle muutmise lepingute olemust ega põhitingimusi.

 

 

 

 

 

Ain Valdmann

Tallinna Kommunaalameti juhataja