Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Tallinna Linnavolikogu 05.05.2011 otsus number 71

Redaktsiooni kehtivus 05.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. mai 2011 nr 71

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461, § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ja § 32 lg 12 p 2 ja p 4, Tallinna linna valimiskomisjoni 30. märtsi 2011 otsusest nr 5 ja 4. aprilli 2011 otsusest nr 7, Martin Kuke 25. aprilli 2011 avaldusest ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks Mart Nutt, Kaupo Nõlvak, Helge Hallika, Ain Seppik ja Lauri Laats.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees