Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 27.04.2011 korraldus number 685
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. aprill

2011 nr

685-k

 

 

Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määruse nr 9 “Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve“ lisaga 3 „Kulude eelarve“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud tegevustoetuse lepingule.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2011

                                                                                                                       korralduse nr 685-k

LISA

 

Tegevustoetuse leping

 

 

 

Tallinnas, “  “ .................. 2011

 

 

 

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ...  aprilli 2011 korralduse nr ..-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

 

ja

 

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus, registrikoodiga 90006747, asukohaga Kotka 26-129, Tallinn 11312, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Aare Vaalma (edaspidi toetuse saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või mõlemad koos pooled, sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Kommunaalamet (edaspidi ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ning lisadest, milles lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu sõlmimise alus

2.1  Leping sõlmitakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsuse nr 7 “Linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamine Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt aastatel 2004-2005“ punktile 1, Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korraldusega nr 218-k heaks kiidetud ning 15. aprillil 2010 Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitud tegevustoetuse lepingu punktile 5.2 ja Tallinna Linnavalitsuse    aprilli 2011 korraldusele nr   -k „Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ain Valdmannile“.

2.2  Poolte kokkuleppel saab toetuse saaja tegevustoetusena (edaspidi toetus) 2011. aastal 127 823 (sada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend kolm) eurot.

2.3  Toetuse saaja kasutab toetust otstarbekohaselt ja säästlikult toetuse saaja tegevuskuludeks 2011. aastal.

2.4  Toetuse kasutamise periood lõppeb 31. detsembril 2011.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Toetus kantakse pärast lepingu sõlmimist Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse arvelduskontole nr 10220025045014 AS SEB Pangas alljärgnevalt: 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. maiks 2011, 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. juuniks 2011, 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. juuliks 2011, 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. augustiks 2011, 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. septembriks 2011, 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. oktoobriks 2011, 15 978 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa) eurot hiljemalt 15. novembriks 2011 ja 15 977 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend seitse) eurot hiljemalt 15. detsembriks 2011.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus teostada toetuse sihipärase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks toetuse saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ja kulude kandmist lepingu punktis 2.3 nimetatud otstarbel.

4.2  Juhul, kui toetuse saaja on kasutanud toetust ebasihipäraselt või mittesäästlikult, arvestab ametiasutus nimetatud fakti toetuse saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Toetuse taotlemine

5.1  Toetuse taotlemiseks 2012. aastaks esitab toetuse saaja ametiasutusele 15. augustiks 2011 oma 2012. aasta tegevuskulude eelarve projekti.

5.2  Juhul kui Tallinna linna 2012. aasta eelarves nähakse toetuse saajale ette toetus, siis sõlmitakse 2012. aastal toetuse kasutamise kohta uus tegevustoetuse leping.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi teated) loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks, kui need teated on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

 

      Ametiasutus                                                             Toetuse saaja

      Reio Vesiallik                                                            Aare Vaalma 

      reg. kood 75014913                                                   registrikood 90006747

      Mündi 2                                                                     Kotka 26-129   

      15197 Tallinn                                                             11312 Tallinn

      tel    6457 169                                                            tel    638 3550

        faks 6457 162                                                             faks 683 3551

      e-post: reio.vesiallik@tallinnlv.ee                             e-post: aare.vaalma@veevalve.ee   

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib kuni poole lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muudel alustel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

7.4  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.


7.5  Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

 

 

Poolte allkirjad:

 

Tallinna linn                                                Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus

 

 

 

________________                                                                __________________

Ain Valdmann                                                                                    Aare Vaalma

Tallinna Kommunaalameti juhataja                                         Juhatuse liige

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes