Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kauri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2011 korraldus number 634
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

20. aprill

2011 nr

 634-k

 

 

Kauri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Liblika tänava, Kauri tänava, Talviku tänava ja Tihase tänava vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine - selleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega;

- piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on detailplaneeringus määratud ehitusõigusega võimaldatud kahe maksimaalselt 8,5 meetri kõrguse hoone kavandamine ning säilitamaks Liblika tänavale iseloomuliku hoonestuse rütmi on planeeritav uusehitis paigutatud tänavajoonest umbes 7 meetri kaugusele, arvestamaks Liblika tänaval väljakujunenud ehitusjoont;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kauri tn 6 kinnistu detailplaneering, OÜ Media LAB töö nr DP 2007/007. Detailplaneeringuga nähakse ette Kauri tn 6 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse moodustatavate kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks ning uue kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitusprojekt koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2011

korralduse nr 634-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Kauri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kauri tn 6 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga nähakse ette Kauri tn 6 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse moodustatavate kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks ning uue kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

 

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Liblika tänava, Kauri tänava, Talviku tänava ja Tihase tänava vahelises kvartalis. Planeeringuala piirneb põhjast Kauri tänavaga, idast Talviku tn 20 // Kauri tn 8 ja Talviku tn 22 krundiga, lõunast Liblika tn 37 krundiga ning läänest Liblika tänavaga ja Kauri tn 4 krundiga.

Kauri tn 6 kinnistu suurus on 2255 m2 ja sihtotstarve on 100% elamumaa. Kinnistul paikneb 2-korruseline eramu, kolm kivist abihoonet, ajutine puukuur ja kasvuhoone. Eramu asub Kauri tänava äärsel ehitusjoonel, abihooned asetsevad valdavalt krundi sügavuses. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse ajutine puukuur ja kasvuhoone. Kauri tn 6 kinnistu on eraomandis.

Krundi peamise kõrghaljastuse moodustab viljapuuaed, lisaks kasvavad põhjanurgas väärtuslikud puud - harilik tamm ja vaher. 

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav kinnistu paikneb Kristiine linnaosas Lilleküla asumis, Liblika, Kauri, Talviku ja Tihase tänava vahelises kvartalis. Kontaktvööndi puhul on tegemist elamupiirkonnaga, kus on valdavalt üksik- ja ridaelamud. Ümbruskonna hoonestus on peamiselt kuni 2-korruseline. Katusetüüpidest domineerib peamiselt viilkatus (plekk, eterniit). Hoonete välisviimistluseks on põhiliselt kivi või krohv. Piirkonnale on iseloomulik piirdeaedade (puitlipp- ja võrkaed) paiknemine maaüksuste piiridel. Ümbruskonna kruntide suurused jäävad peamiselt vahemikku 550-2700 m² ning hoonetealused pinnad u 150-490 m² vahele.

Kontaktvööndi elamukvartalite sisetänavad, mida kasutavad valdavalt lähipiirkonna elanikud, on väljakujunenud struktuuri ja rahuliku liiklusega. Erandiks on Sõpruse puiestee, mis on Tallinna üks peamagistraale ja on ööpäevaringselt väga intensiivse liikluskoormusega. Sõpruse puiesteel liikuv ühistransport (troll ja buss) tagab hea transpordiühenduse linnakeskuse äri-, teenindus- ning spordi- ja kultuuriasutustega. Lähim lasteaed (Tallinna Tihase Lasteaed) ja kool (Tallinna Kristiine Gümnaasium) asuvad Nõmme teel ning jäävad planeeringu kontaktalast välja. Planeeringuala lähiümbruses on mitmeid kauplusi, millest suurim on Kristiine Kaubanduskeskus. Suurim lähipiirkonnas olev spordiehitis on jalgpallistaadion A. Le Coq Arena.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2010 korraldusega nr 1329-k on kehtestatud „Käbliku tn 4 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga jagada Käbliku tn 4 kinnistu kaheks ja anda võimalus olemasolevale hoonele ja abihoonetele juurdeehitamiseks ning uuele moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine 2-korruselise üksikelamu rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 277 on kehtestatud „Tiiva tn 12 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga jagada olemasolev kinnistu kolmeks väikeelamu krundiks.

Arvestades planeeritava ala asukohta ning olemasolevat kui ka perspektiivset rajatavat hoonestust, on käesoleva lahendusega kavandatav kinnistu jagamine ning olemasoleva elamu laiendamine, ühe uue 2-korruselise üksikelamu ja abihoone planeerimine siinsesse linnaruumi sobiv ja ümbritsevat  keskkonda arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ja koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeritav maa-ala väikeelamute juhtotstarbega alale, mis on põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke. Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse 2255 m² suurune Kauri tn 6 kinnistu kaheks krundiks, 100% elamumaa sihtotstarvet ei muudeta.

Krundi positsioon 1, aadressi ettepanekuga Kauri tn 6, suuruseks kavandatakse 1085 m². Krundil paiknev kasvuhoone ja ajutine puukuur likvideeritakse, olemasolev 2-korruseline üksikelamu ning kolm abihoonet säilitatakse ning krundile määratakse ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks. Krundil on tagatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele vastavalt 2 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on Kauri tänavalt.

Krundi positsioon 2, aadressi ettepanekuga Liblika tn 35, suuruseks planeeritakse 1170 m². Krundile määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Elamu on kavandatud krundi Liblika tänava poolsele ehitusjoonele.

Tulenevalt „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetest, on krundil vajalik tagada 2 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, krundile on planeeritud 2 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on ette nähtud Liblika tänavalt.

Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõuded täidetud.

Osaühing Tulelaev poolt on 14. mail 2008 teostatud radooniuuring. Uuringu tulemused näitavad, et planeeringuala on madala radoonisisaldusega ja erilisi meetmeid radooni tõkestamiseks pole vaja ette näha. Juhul, kui tuuakse tundmatut täitepinnast maja alla on soovitav vundamendialus ventileerida. Vastav soovitus on detailplaneeringus määratud.

Planeeritav kinnistu asub kaugkütte piirkonnas. Hoone soojavarustus on lahendatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

 Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Planeeringualal kasvab kaks II väärtusklassi puud - harilik tamm ja harilik vaher. Samuti kasvavad alal III väärtusklassi kuuluvad puud. Kogu väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse. Likvideeritakse kolm viljapuud. Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 1 lõikest 4 ei nõua viljapuude likvideerimine asendusistutust.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 31. jaanuari 2006 avaldusega M. Kartau. Sama isiku ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 26. märtsil 2009 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üleandmise leping nr 2-5/76.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusega nr 688-k „Kauri tn 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistu jagamine kaheks krundiks, uuele moodustuvale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 5. mail 2009.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 22. maist 2009 kuni 2. juunini 2009. Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 2. juunil 2009 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade 22. mai 2009 ajalehes Postimees. Arutelul vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Media LAB.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusega nr 688-k ja Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud planeeritava maa-ala haljastuslik hinnang, mille koostas 2007. aasta novembris dendroloog S. Järve ja Osaühing Tulelaev poolt 14. mail 2008 teostatud radooniuuring.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet,  Tervisekaitseinspektsioon Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseamet), Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, ning Kauri tn 6 kinnistu omanik (planeeringust huvitatud isik) M. Kartau kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud ja on täitmiseks ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastataks täiendavalt enne ehitusloa taotlemist.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja on täitmiseks ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjooniste koostamiseks tellida täiendavad tehnilised tingimused. Ette näha sidekanalisatsiooni kaitsmine sissesõiduteel. Esitada mahud, lõiked, kaitsekonstruktsioon sidele, spetsifikatsioon, seletuskiri ja vertikaalplaneerimise joonis. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja on täitmiseks ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgneva projekteerimisstaadiumi koostamiseks taotletaks AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja on täitmiseks ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2011 korraldusega nr  36-k „Kauri tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas 0,24 ha suurusel maa-alal asuva Kauri tn 6 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu laiendamiseks ja uue kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu koostamise eesmärgiks anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 18. jaanuaril 2011, ajalehes Kristiine Leht 21. jaanuaril 2011 ja ajalehes Pealinn 24. jaanuaril 2011.

Planeeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 17. veebruarist 2011 kuni 4. märtsini 2011 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 9. veebruari 2011 ajalehes Eesti Päevaleht, 18. veebruari 2011 ajalehes Kristiine Leht ja 21. veebruari 2011 ajalehes Pealinn.

Planeerimisseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohalikule omavalitsusele kohustus teavitada avalikkust koostatavast planeeringust. Avalikustamine on kohustuslik selleks, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Ülalkirjeldatud menetluse kronoloogiast nähtuvalt on kohalik omavalitsus koostatavast detailplaneeringust erinevate ajalehtede väljaannete kaudu üldsust teavitanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 1. veebruari 2011 tähtkirjaga Liblika tn 12, Kauri tn 4, Kauri tn 5, Talviku tn 20 // Kauri tn 8, Talviku tn 22 ja Liblika tn 37 kinnistu omanikke avaliku väljapaneku toimumise ajast. Arvestades eeltoodut on täidetud planeerimisseaduse § 16 lg 1 punktist 5 tulenev nõue teha detailplaneeringu koostamisel koostööd planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanikega.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Tallinna Kommunaalamet teavitas oma 4. aprilli 2011 kirjaga Tallinna Linnaplaneerimise Ametit, et puudub vajadus sõlmida detailplaneeringu tellija või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise leping, kuna nimetatuid pole planeeringulahenduse kohaselt ette nähtud.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktist 4 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lõikest 9 teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Liblika tn 12, Kauri tn 4, Kauri tn 5, Talviku tn 20 // Kauri tn 8, Talviku tn 22 ja Liblika tn 37 ja planeeritava kinnisasja omanikule detailplaneeringu kehtestamisest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Kauri tn 6 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär