Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2011 otsus number 55

Redaktsiooni kehtivus 21.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. aprill 2011 nr 55

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 9 ning võttes aluseks keskkonnkomisjoni esimehe esildise

 

 

1. Muuta linnavolikogu 19. novembri 2009 otsusega nr 220 kinnitatud keskkonnakomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Õnne Pillak ja Deniss Boroditš;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Katrin Karisma-Krumm ja Arvo Sarapuu.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees