Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2011 korraldus number 598

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. aprill

2011 nr

598-k

 

 

Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ § 3 lg-ga 1

 

 

1. Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes summas 71 486 379 eurot vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“, lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“ ja lisale 3 „Finantseerimistegevuse eelarve“.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad