Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestike koos ametikohtade palgaastmetega ja personalikulude muudatus
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2011 korraldus number 549
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. aprill

2011 nr

549-k

 

 

Tallinna Linnakantselei, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestike koos ametikohtade palgaastmetega ja personalikulude muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ § 3 p-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 56 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ §-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 2 lg-ga 5 ning
lisadega 1 ja 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 korraldusest nr 545-k „Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 1 „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 16. maist 2011 finantsteenistuse koosseisus järgmised muudatused:

1.1. moodustada finantsarvestuse osakonna raamatupidamiskeskuse koosseisu täiendavalt kaheksa vanemametniku ametikohta:

1.1.1 üks juhtivspetsialisti ametikoht palgaastmega A13, kolm vanemraamatupidaja ametikohta palgaastmega A12, kolm vanemraamatupidaja ametikohta palgaastmega A11 ja üks vanemraamatupidaja ametikoht palgaastmega A10;

1.2. kinnitada finantsarvestuse osakonna raamatupidamiskeskuse ühe vanemraamatupidaja ametikoha palgaastmeks A12 senise A11 asemel.

1.3. Tallinna Linnakantselei koosseisus on kokku 233 ametikohta.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 6 „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 16. maist 2011 järgmised muudatused:

2.1. kustutada ökonoomikaosakonna koosseisust ökonoomikaosakonna juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B9);

2.2. kustutada ökonoomikaosakonna raamatupidamise sektori koosseisust järgmised ametikohad:

2.2.1 pearaamatupidaja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14);

2.2.2 pearaamatupidaja asetäitja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13);

2.2.3 kolm vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A12);

2.2.4 viis vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A11);

2.2.5 viis vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A10).

2.3. kustutada ameti koosseisust struktuuriüksus ökonoomikaosakond ja selle allstruktuuriüksus raamatupidamise sektor;

2.4. moodustada ameti juhataja otsealluvusse üks 0,5 koormusega finantsjuhi ametikoht (vanemametnik, palgaaste A16);

2.5. moodustada finantsjuhi alluvusse eelarve juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14) ning eelarve vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11);

2.6. viia kaks eelarve peaspetsialisti ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A13 ja A12) ökonoomikaosakonna koosseisust finantsjuhi alluvusse.

2.7. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisus on kokku 28 ametikohta.

3. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisas 12 „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 16. maist 2011 järgmine muudatus:

3.1. kinnitada raamatupidamise osakonna koosseisus oleva pearaamatupidaja (juhtivametnik) ametikoha koormuseks 0,5 senise 1,0 koormuse asemel ja ametikoha palgaastmeks B10 senise B9 asemel;

3.2. moodustada raamatupidamise osakonna koosseisu täiendavalt üks vanemraamatupidaja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10);

3.3. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisus on kokku 20,5 ametikohta.

4. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile Tallinna 2011. aasta tegevuskulude eelarves ettenähtud vahendeid vähendatakse kokku 139 769 eurot, sellest töötasu 103 995 eurot, sotsiaalmaks 34 318 eurot ja töötuskindlustusmakse 1 456 eurot.

5. Tallinna Linnakantselei esitab Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud kulude suurendamiseks summas 115 087 eurot, sellest töötasu 85 630 eurot, sotsiaalmaks 28 258 eurot ja töötuskindlustusmakse 1 199 eurot.

6. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet esitab Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud kulude suurendamiseks summas 3 397 eurot, sellest töötasu 2 528 eurot, sotsiaalmaks 834 eurot ja töötuskindlustusmakse 35 eurot.

7. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär