Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 korraldus number 508.
Vabaõhumuuseumi tee 20 maa tagastamine, endise "Merekalju nr 87" maaüksuse maa mittetagastamine, Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korralduse nr 1061-k kehtetuks tunnistamine ja Vabaõhumuuseumi tee 20a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.03.2086

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38