Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 määrus number 52 [RT IV, 24.04.2013, 59]
Jõustumine:15.05.2011
Kehtetuks tunnistamine:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2011 - 20.10.2017 [RT IV, 24.04.2013, 59]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 11.10.2017 nr 33 [RT IV, 17.10.2017, 45 - jõust. 20.10.2017]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. aprill

2011 nr 52

 

 

 

 

Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-te 3 ja 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 27. mai 2009 määrusega nr 53 "Tallinna linna avalike teenuste andmekogu põhimäärus ja e-teenuste algatamise kord.

 

 

 

 

 

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse linna asutuste teenuse hinna (edaspidi hinna) kehtestamise, muutmise ja teenuse osutamise lõpetamise kord.

§ 2.  Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) teenus - linna ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse korraldatav ja/või osutatav avalik teenus ja müüdav kaup;

2) hinnakirjarida - teenuse nimetus koos mõõtühiku ja hinnaga;

3) hinna kehtestamine - uue hinnakirjarea loomine või olemasoleva hinnakirjarea muutmine.

§ 3.  Hinna kehtestamise pädevus

Hind kehtestatakse haldusaktiga järgmiselt:

1) ametiasutuse osutatava teenuse hinna kehtestab linnavalitsus korraldusega;

2) ametiasutuse hallatava asutuse osutatava teenuse hinna kehtestab ametiasutuse juht korralduse või käskkirjaga.

§ 4.  Hinna kehtestamise põhimõtted

(1)  Hinna kehtestamise haldusakt peab sisaldama hinnakirjarida, hinna rakendamise kuupäeva, haldusakti avalikustamise korda ning vajadusel eritingimusi.

(2) Hinna kehtestamise haldusaktis tuleb lähtuda järgmistest nõuetest:

1)  iga hinnakirjarida peab olema esitatud haldusakti alapunktina;

2)  teenuse nimetus peab võimalikult täpselt kirjeldama teenuse sisu ning olema teenuse tarbijale arusaadav ja üheselt mõistetav;

3)  hinna kohta märgitakse ära hind ilma käibemaksuta, käibemaksumäär ja teenuse lõpphind (erandjuhul piirhind). Kui teenust osutav asutus ei ole käibemaksukohuslane või osutatav teenus ei kuulu käibemaksuga maksustamisele, märgitakse hind koos asjakohase viitega;

4)  erandjuhul võib hinna kehtestada piirhinnana. Sellisel juhul kujuneb teenuse tarbijale tegelik hind piirhinna ja hinna koefitsiendi korrutisena, kusjuures koefitsiendi määr on 0,00 - 1,00;

5) hinna kehtestamine hinnavahemikuna ei ole lubatud.

(3)  Hinna kehtestamise haldusaktile lisatakse seletuskiri, mis peab sisaldama:

1)  teenuse sisu selgitust koos viidetega hinna kehtestamist võimaldavatele alusdokumentidele;

2)  hinna kehtestamise või muutmise aluseks olevat hinnakalkulatsiooni, teiste sarnaste teenuspakkujate olemasolul hinnavõrdlust ja muud hinna suuruse määramiseks olulist põhjendust;

3) teenuse hinna kehtestamise vajaduse põhjendust;

4) teenuse piirhinna ja hinna koefitsiendi määramise jaotust ning põhjendust;

5) seletuskirja lisa teenuste finantsinformatsiooniga Tallinna linna avalike teenuste andmekogus koostatud vormil.

(4) Teenuse osutamise tingimusi ja hindu muudetakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1−3 esitatud hinna kehtestamise põhimõtete alusel.

(5) Teenuse osutamine lõpetatakse hinna kehtestamise haldusakti vastava alapunkti kehtetuks tunnistamise ja hinnakirjarea sulgemisega avalike teenuste andmekogus.

§ 5.  Hinna kehtestamise haldusakti eelnõu menetlemine ja kooskõlastamine

(1) Linnavalitsuse korralduse eelnõu ja ametiasutuse korraldust või käskkirja menetletakse elektrooniliselt õigusaktide eelnõude menetlemise infosüsteemis Postipoiss.

(2) Linnavalitsuse korralduse eelnõu menetlemisel lähtutakse Tallinna Linnavalitsuse reglemendist tulenevatest eelnõu ja seletuskirja menetlemise ning kooskõlastamise nõuetest.

(3) Ametiasutuse korralduse või käskkirja menetlemisel lähtutakse hinna kehtestamise käskkirja ja korralduse menetlemise juhendist, mis kinnitatakse linnapea käskkirjaga.

§ 6.  Hinna kehtestamise haldusakti avalikustamine 

(1) Andmed teenuse hinna kehtestamise, hinnakirjarea muutmise või teenuse osutamise lõpetamise kohta avalikustatakse Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete avalikustamisel lähtutakse avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktist 27.

§ 7.  Aruandlus ja analüüs

(1) Tallinna Ettevõtlusamet esitab Tallinna Linnakantselei arenguteenistusele kaks korda aastas, 20. jaanuariks ja 20. juuliks analüüsi eelmisel poolaastal kehtestatud ja muudetud teenuse hindade kohta linnapea käskkirjaga kinnitatud vormis.

(2) Linnakantselei arenguteenistus esitab kaks korda aastas linnavalitsusele informatsiooni linna asutustes osutatavate teenuste ja lõikes 1 nimetatud analüüsi tulemuste kohta.

§ 8.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrus nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes";

2) Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2009 määrus nr 3 "Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes“ muutmine“;

3) Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2010 määrus nr 32 "Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes“ muutmine“.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. mail 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär