Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile heakorrakuu jooksul linnaosade territooriumilt ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimiseks ning täiendavate heakorratööde tegemiseks

Tallinna Linnavalitsus 30.03.2011 korraldus number 505

Redaktsiooni kehtivus 30.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   30. märts 2011 nr 505-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile heakorrakuu jooksul linnaosade territooriumilt ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimiseks ning täiendavate heakorratööde tegemiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 2 lg 3 p-ga 6 ning 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lg-ga 2 ja lg 4 p-dega 3 ja 4

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonnaametile 63 912 eurot selleks, et heakorrakuu jooksul 16. aprillist kuni 15. maini 2011 ära vedada linnaosade territooriumitelt ebaseaduslikult ladestatud jäätmed ja rahastada täiendavate heakorratööde kulusid.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär