Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2011 korraldus number 470
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

30. märts

2011 nr

470-k

 

 

Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine - selleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega;

- arvestades asjaoluga, et planeeritav ala paikneb Räägu ja Mooni tänava ristmiku vahetus läheduses ning ristmiku äärsetel teistel nurgapealsetel kruntidel paiknevad hooned, siis uue hoonemahu kavandamisega luuakse siinsele tänavaruumile terviklik arhitektuurne lõpetatus;

- uus Räägu ja Mooni tänava äärde rajatav 2-korruseline üksikelamu ilmestab ja kaasajastab ümbritsevat hoonestust ning järgib oma korruselisuselt piirkonna hoonestust;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,25 ha maa-ala kohta koostatud Mooni tn 72 kinnistu detailplaneering, Apex Arhitektuuribüroo osaühingu töö nr 9-15, eesmärgiga jagada Mooni tn 72 kinnistu kaheks 100% elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus ühele moodustatavale krundile, lisaks olemasolevale kolmele abihoonele, olemasoleva üksikelamu laiendamiseks ning teisele moodustatavale krundile kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitusprojekt koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2011

korralduse nr 470-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,25 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 72 kinnistu detailplaneering, milles on ette nähtud jagada Mooni tn 72 kinnistu kaheks 100% elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning määratakse kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus ühele moodustatavale krundile, lisaks olemasolevale kolmele abihoonele, olemasoleva üksikelamu laiendamiseks ning teisele moodustatavale krundile kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas, Kuldnoka tänava, Mooni tänava ja Räägu tänava ning Mustamäe tee vahelises kvartalis, Mooni ja Räägu tänava nurgal. Planeeritav ala piirneb põhjast Mooni tn 70, Mooni tn 70a/1 ja Mooni tn 70a kruntidega, idast Mooni tänavaga, lõunast Räägu tänavaga ning läänest Räägu tn 19 kinnistuga.

Planeeritava Mooni tn 72 kinnistu suurus on 2034 m² ja maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Krundil paikneb 2-korruseline üksikelamu ja abihooned (garaa˛, kasvuhoone ja puukuur/varjualune, mille ehitusalune pindala on alla 20 m2). Krundil olev hoonestus planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse.

Põhilise osa kinnistu kõrghaljastusest moodustavad väheväärtuslikud viljapuud. Väärtuslikum puu (vene lehis) kasvab krundi põhjaosas.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndisse jäävad nii üksik-, rida- kui ka korterelamud.

Elamukrundid on hoonestatud eriilmeliselt, kas üksikelamu või 2-korteriga elamuga (kõrge viilkatus, pööning, kõrgus 7 kuni 10 meetrit). Räägu tänaval on ka kõrge kelpkatusega, pööninguga 2-korruselisi umbes 9 meetri kõrguseid hooneid. Räägu tn 27a krundile on rajatud ridaelamu.

Kontaktvööndi keskossa jäävate Mooni ja Vuti tänavate äärsed krundid on hoonestatud üksikelamutega, kus lisaks elamule on krundil ka üks või mitu abihoonet. Kruntidel kasvab rohkesti kõrghaljastust.

Kontaktvööndi kaguosa hoonestuse moodustavad 3-4-korruselised 10 kuni 14 meetri kõrgused korterelamud (Räägu tn 10 ja 10a-c krundid).

Kontaktvööndi loodeossa, Kuldnoka tänava äärde, jäävad 5-korruselised korterelamud. Mooni tn 60 krundil on 9-korruseline paneelelamu. Planeeringualast põhja pool paikneb 2-4-korruseline Lilleküla Gümnaasiumi hoone.

Kruntide ehitusjoon on valdavalt 5 meetri kaugusel tänavamaa piirist. Vanemate üksikelamute ja uute korruselamute ehitusjoon on umbes 4 meetri kaugusel.

Ümbruskonna tänavad ei ole suure liikluskoormusega, sest neid kasutavad peamiselt piirkonna elanikud. Suure liikluskoormusega on lähipiirkonda jäävad Mustamäe tee ja Sõpruse puiestee, kus sõidab ka ühistransport, mis tagab piirkonnale hea ühistranspordi ühenduse teiste linnaosadega (Kesklinn, Nõmme, Mustamäe). Lähim bussi- ja trollipeatus „Tedre“ on umbes 500 meetri kaugusel.

Piirkonna rekreatsioonialaks on Mustamäe tee ääres olev Löwenruh´ park. Piki Mustamäe teed kulgeb linnaosa tähtsusega rohekoridor.

Lähimad kauplused ja teenindusasutused jäävad nii Sõpruse puiestee (Rimi hüpermarket) kui ka Mustamäe tee äärde.

Planeeringuala lähiümbruses on Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 480-k kehtestatud „Räägu tn 19 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga määrata ehitusõigus 3-korruselise kuue sektsiooniga ridaelamu rajamiseks ja Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1695-k kehtestatud „Mooni tn 87 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga jagada kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus kahe 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritava ala vahetus naabruses on Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 otsusega nr 399 kehtestatud „Mooni tn 68, 70 ja 70a kinnistute detailplaneering“, mis nägi ette 2-korruseliste üksikelamute rajamise.

Seega arvestades kontaktvööndianalüüsi, saab järeldusena märkida, et käesoleva planeeringuga kavandatava kuni 2-korruselise üksikelamu rajamine on oma funktsioonilt kui ka mahtudelt piirkonda igati sobiv.

3. Tallinna üldplaneering ning koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Mooni tn 72 kinnistu detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Mooni tn 72 kinnistu kaheks 100% elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks.

Krundi positsioon 1, aadressi ettepanekuga Räägu tn 21, suuruseks kavandatakse 1334 m². Krundil paiknev elamu ja kolm abihoonet säilitatakse ning krundile määratakse ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks. Lubatav hoonetealune pind kokku on 250 m² ja elamu maksimaalne kõrgus maapinnast on 9 meetrit. Krundil on tagatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele vastavalt 2 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on ette nähtud Räägu tänavalt.

Krundi positsioon 2, aadressi ettepanekuga Mooni tn 72, kavandatav suurus on 700 m². Krundile määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Lubatav hoonetealune pind kokku on 240 m². Planeeritava elamu maksimaalseks kõrguseks võib olla 9 meetrit maapinnast.

Tulenevalt „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetest, on krundil vajalik tagada 2 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, krundile on planeeritud 2 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on ette nähtud Mooni tänavalt.

Tagatud on nii Mooni tänava kui ka Räägu tänava kaitsevöönd.

Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõuded täidetud.

Kuna naaberkrundi Mooni tn 70a abihoone paikneb vahetult kinnistu piiril, siis rajatakse Mooni tn 72 krundi põhja piirile tulemüür.

Planeeritav kinnistu asub kaugkütte piirkonnas. Hoone soojavarustus on lahendatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

Detailplaneeringu materjalidele on lisatud Eesti Geoloogiakeskuse poolt 2009. aasta märtsikuus läbi viidud Mooni tn 72 pinnase radooni sisalduse mõõdistus. Mõõdistuse tulemusena märgitakse, et vastavuses Eestis kehtivatele piirnormidele kuulub maa-ala normaalse Rn sisaldusega alade kategooriasse.

Planeeringualal on läbi viidud paikneva kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnang olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogiline hinnang on läbi viidud dendroloog A. Aaspõllu poolt 2008. aasta aprillis.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva. Samas kasvab alal üks II väärtusklassi puu (vene lehis), mis  planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse 14 IV väärtusklassi viljapuud ja viis V väärtusklassi puud.

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 1 lõikest 4 ei ole vaja raieluba taotleda enamlevinud viljapuudele. Sama määruse § 12 kohaselt V väärtusklassi puudele asendusistutust ei arvestata.

Kokkuvõtvalt jagatakse planeeritav Mooni tn 72 kinnistu kaheks krundiks, säilitatakse kolm abihoonet ja elamu, võimaldades viimast laiendada ning kavandatakse kuni 2-korruseline üksikelamu. Planeeringuga nähakse ette kokku 4 parkimiskohta. Väärtuslikku kõrghaljastust ei likvideerita.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 29. veebruari 2008 avaldusega A. Laaniste. Sama isikuga on 30. märtsil 2009 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr 2-5/80.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korraldusega nr 643-k „Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas asuva Mooni tn 72 kinnistu jagamine kaheks krundiks ja moodustuvale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 28. aprillil 2008.

Planeeringulahenduse on koostanud Apex Arhitektuuribüroo osaühing.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 14. mail 2009 Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 6. mai 2009 ajalehes Postimees.

Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu protokolli kohaselt otsustati, et planeeritav 2-korruseline üksikelamu on piirkonda sobilik.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, AS Eesti Gaas, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ, planeeritava kinnistu kaasomanikud A. Laaniste (ühtlasi planeeringust huvitatud isik), G. Laaniste ning H. ja A. Meikar kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseamet) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et planeeritava elamu projekteerimisel ja ehitamisel rakendatakse elamus normeeritud müratasemete tagamiseks EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.1.2 ja on täitmiseks ehitusprojekti koostamise ning kavandatava elamu ehitamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.6 ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks tehnovõrkude osas on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.6 ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.  

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringu seletuskirja punktis  4.2.2 määratud ja on täitmiseks ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2010 korraldusega nr 1271-k „Mooni tn 72 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Vastav teade ilmus 28. augustil 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 6. septembri 2010 ajalehes Pealinn ja 17. septembri 2010 ajalehes Kristiine Leht. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas 0,25 ha suurusel maa-alal asuva Mooni tn 72 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning moodustuvale krundile ehitusõiguse määramine 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 27. septembrist 2010 kuni 11. oktoobrini 2010 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 6. septembri 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 17. septembri 2010 ajalehes Kristiine Leht ja 27. septembri 2010 ajalehes Pealinn.

Planeerimisseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohalikule omavalitsusele kohustus teavitada avalikkust koostatavast planeeringust. Avalikustamine on kohustuslik selleks, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Ülalkirjeldatud menetluse kronoloogiast nähtuvalt on kohalik omavalitsus koostatavast detailplaneeringust erinevate ajalehtede väljaannete kaudu üldsust teavitanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 3. septembri 2010 tähtkirjaga Mooni tn 70, Mooni tn 70a/1, Mooni tn 70a ja Räägu tn 19 kinnistu omanikke avalikku väljapaneku toimumise ajast. Arvestades eeltoodut on täidetud planeerimisseaduse § 16 lg 1 punktist 5 tulenev nõue teha detailplaneeringu koostamisel koostööd planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanikega.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Tallinna Kommunaalamet teavitas oma 19. novembri 2010 kirjaga Tallinna Linnaplaneerimise Ametit, et puudub vajadus sõlmida detailplaneeringu tellija või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise leping, kuna nimetatuid pole planeeringulahenduse kohaselt ette nähtud.

Planeerimisseaduse § 25 lõikest 7 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikest 9 teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Mooni tn 70, Mooni tn 70a/1, Mooni tn 70a ja Räägu tn 19 kinnistute omanikele ja Mooni tn 72 kinnistu kaasomanikele, H. ja A. Meikarile ja A. ja G. Laanistele detailplaneeringu kehtestamisest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, v.a. juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ja seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 alusel.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Mooni tn 72 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär