Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ainuõiguse andmine RAGN-SELLS AS-le korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 10 (Pae -Ülemiste)
Tallinna Linnavalitsus 23.03.2011 korraldus number 439
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2014 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 30.04.2014 nr 699

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

            23. märts 2011 nr 439-k

 

Ainuõiguse andmine RAGN-SELLS AS-le korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 10 (Pae -Ülemiste)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1 ja § 22 lg 2, konkurentsiseaduse § 14 lg 2, jäätmeseaduse § 66 lg 2, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” § 5 ja 49, Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri” § 23 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määrusega nr 58 “Konkurentsiseadusega ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele” ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 määrusega nr 33 „Volituste andmine avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse andmiseks ettevõtjale korraldatud jäätmeveol” ning tulenevalt Tallinna Keskkonnaameti juhataja 27. mai 2010 käskkirjast nr 1-1/27 „Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 10“ välja kuulutamine, vastutava isiku ja komisjoni koosseisu määramine” ja          16. märtsi 2011 käskkirjast nr 1-1/11 „Avaliku konkursi “Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinnas jäätmeveopiirkonnas nr 10” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumiste vastavaks tunnistamine ja pakkumise edukaks tunnistamine“

 

     

1. Anda ainuõigus viieks aastaks RAGN-SELLS AS´ile (äriregistri kood 10306958) korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 10 (Pae - Ülemiste) alates Tallinna linna ja vedaja vahelise lepingu jõustumise kuupäevast.
(Tlv k 30.04.2014 nr 699)

2. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja RAGN-SELLS AS vahel sõlmitava korraldatud jäätmeveo lepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Otto Popel´it Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule.

4. Tallinna Keskkonnaametil:

4.1 teha korraldus teatavaks RAGN-SELLS AS-le;

4.2 tagastada ainuõiguse saanud ettevõtjale tagatis kolme (3) tööpäeva jooksul pärast korralduse andmist;

4.3 avalikustada korraldus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid, ning Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 

23. märtsi 2011

 korralduse nr 439-k       

LISA

 

Korraldatud jäätmeveo leping

 

 

 

 

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO LEPING

 

 

Tallinn                                                                                                                ...........…… , 2011 a

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ........... korralduse nr ... alusel Tallinna Keskkonnaameti (registrikood 75032325) juhataja Otto Popel (edaspidi linn

ja

Ettevõtja nimi (registrikood 00000000000000), keda esindab (ametikoht Eesnimi Perenimi), kes tegutseb seaduse / põhikirja alusel (edaspidi vedaja)

(edaspidi eraldi nimetatud ka pool ja koos pooled) ,

 

arvestades, et avaliku konkursi tulemusena on linn andnud vedajale kolmeks aastaks ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist (edaspidi korraldatud jäätmevedu) Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 10 (Pae-Ülemiste) Lasnamäe linnaosas (edaspidi piirkond), on sõlminud korraldatud jäätmeveo lepingu (edaspidi leping) järgnevas:

 

1. LEPINGU OBJEKT

Lepinguga määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused seoses korraldatud jäätmeveoga  lepingu kehtivuse perioodil Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 10 (Pae-Ülemiste).

 

2. LEPINGU LISAD

2.1. Lepingu lahutamatuteks lisadeks on:

2.1.1. Lisa 1 - avaliku konkursi pakkumiskutse dokumendid ilma lisadeta;

2.1.2. Lisa 2 - vedaja poolt avalikul konkursil esitatud pakkumine;

2.1.3. Lisa 3 - kehtiv jäätmeveo teenustasude esildis;

2.1.4. Lisa 4 - vedaja esindaja volitusi tõendav dokument (registrikaardi koopia või volikiri);

2.1.5. Lisa 5 - 31 955,82 euro suuruse summa ulatuses vastutuskindlustuse lepingu koopia ning vedaja garantii vastutuskindlustuse lepingu pikendamise kohta kogu lepingu kehtivuse perioodil;

2.1.6. Lisa 6 - pangagarantii lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks summas 31 955,82 eurot , kestusega viieteistkümnendast (15.) tööpäevast alates lepingu allkirjastamisest kuni lepingu kehtivuse lõpuni;

2.1.7. Lisa 7 - jäätmevaldajate registri andmevahetusprotokoll (edaspidi andmevahetusprotokoll);

2.1.8. Lisa 8 - avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentide kohta esitatud järelepärimised ja selgitused.

2.2. Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ja lepingu muudatustest, millistes lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

 

3. LINNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA

3.1. Linn on kohustatud:

3.1.1. hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab ainuõiguse sihipärast kasutamist;

3.1.2. esitama vedajale hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist jäätmevaldajate registri andmebaasis olemasolevad andmed piirkonna ja selles asuvate jäätmevaldajate kohta;

3.1.3. teavitama vedajat asjaoludest, mis võivad vedajal takistada piirkonnas ainuõiguse teostamist hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul pärast selliste asjaolude linnale teatavaks saamist, eelkõige:

3.1.3.1. linna õigusaktide või nende muutmise algatamisest, mille tagajärjeks võib olla lepingu tingimuste muutumine;

3.1.3.2. ainuõiguse kestuse tähtaja muutumist tingida võivate asjaolude ilmnemisest;

3.1.4. edastama vedajale jäätmevaldajate registri andmebaasis olevad andmed piirkonnas asuvate korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldajate kohta vähemalt viie (5) tööpäeva jooksul alates jäätmevaldaja liitumisest vabastamise otsuse tegemisest.

3.1.5. avaldama enne vedaja ainuõiguse kehtivuse algust piirkonna järgse linnaosa ajalehes teate vedajale antud korraldatud jäätmeveo ainuõiguse kohta, milles on näidatud vedaja nimi, aadress ja vedaja ainuõiguse kestus, jäätmeveo teenustasud ning asjaolu, et kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

3.2. Linnal on õigus:

3.2.1. saada vedajalt tasuta andmeid iga paaritu kalendrikuu kahekümne viiendaks (25.) kuupäevaks vastavalt jäätmevaldajate registri põhimäärusele ja andmevahetusprotokollile, s.h. andmeid piirkonnas asuvate jäätmemahutite, sõlmitud jäätmekäitluslepingute ja tekkivate jäätmekoguste kohta;

3.2.2. kontrollida vedaja tegevuse vastavust lepingus sätestatud nõuetele kogu lepingu kehtivuse vältel, sekkumata seejuures otseselt vedaja majandustegevusse.

4. vedaja õigused ja kohustused seoses KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA

4.1. Vedajal on õigus:

4.1.1. teostada piirkonnas korraldatud jäätmevedu vastavalt talle väljastatud korraldatud jäätmeveoloas, lepingus, avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides ja jäätmekäitluslepingus sätestatule ning järgides jäätmeseaduse, jäätmehoolduseeskirja, Tallinna linna heakorra eeskirja (edaspidi heakorraeeskiri), Tallinna linna avaliku korra eeskirja (edaspidi avaliku korra eeskiri) ja jäätmevaldajate registri põhimääruse nõudeid;

4.1.2. esitada Tallinna Ettevõtlusametile põhjendatud taotlusi jäätmeveo teenustasude muutmiseks kooskõlas jäätmehoolduseeskirja §-ga 35;

4.1.3. vedaja poolt jäätmevaldajale osutatud teenuste eest esitatud arve tasumisega viivitamise eest nõuda jäätmevaldajalt viivist võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 sätestatud suuruses;

4.1.4. lõpetada jäätmevaldajale teenuse osutamine kuni tasumise kohustuse täieliku täitmiseni juhul kui jäätmevaldaja on jätnud tasumata vedaja poolt teenuse eest esitatud arve rohkem kui nelikümmend viis (45) päeva alates arvel märgitud maksetähtajast ning vedaja on jäätmevaldajale eelnevalt esitanud teate arve tasumata jätmise kohta ja hoiatuse teenuse osutamise lõpetamise kohta. Sealjuures esitatakse teade ja hoiatus koos järgmisel kuul osutatud teenuste eest väljastatud arvega. Kui arve on vaatamata teate ja hoiatuse esitamisele tasumata rohkem kui nelikümmend viis (45) päeva, on vedajal õigus väljastada jäätmevaldajale võlateade.

4.2. Vedaja on kohustatud teostama korraldatud jäätmevedu vastavalt ainuõiguse andmiseks korraldatud avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides sätestatud tingimustele ning vedaja poolt esitatud ja linna poolt edukaks tunnistatud pakkumisele alljärgnevatel tingimustel:

4.2.1. jäätmete vedamine toimub jäätmeseaduses, jäätmehoolduseeskirjas, heakorraeeskirjas, avaliku korra eeskirjas ning muudes jäätmekäitlust reguleerivates õigusaktides sätestatud tingimustel;

4.2.2. jäätmete vedamiseks kasutatakse jäätmeveokeid, mis vastavad jäätmehoolduseeskirjas ja pakkumiskutse dokumentides esitatud nõuetele;

4.2.3. vedaja peab jäätmete vedamisel vältima korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning liigiti kogutud jäätmeliikide segunemist vedamisel ega tohi vedada sama jäätmeveokiga korraga eri liiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ja liigiti kogutud jäätmeid, välja arvatud juhtudel kui tehniliselt on võimalik sama jäätmeveokiga korraga vedada eri liiki jäätmeid üksteisest eraldatuna;

4.2.4. jäätmete vedamine toimub jäätmehoolduseeskirjas ja pakkumiskutse dokumentides sätestatud aegadel ja tingimustel;

4.2.5. jäätmemahutite tühjendamine toimub vastavalt jäätmehoolduseeskirja lisas 3 või jäätmekäitluslepingus sätestatule, kuid mitte harvemini kui on ette nähtud jäätmehoolduseeskirjas.

4.3. Vedaja peab omama hädaolukorra seaduse § 38 kohast toimepidavuse riskianalüüsi ja § 39 kohast toimepidavuse plaani alates 1. jaanuarist 2011.

4.4. Vedaja kohustub enne ainuõiguse kehtivuse algust teavitama piirkonnas asuvaid jäätmevaldajaid jäätmekäitluslepingu sõlmimise võimalustest (posti, faksi või interneti teel) ja kohtadest (vedaja poolt määratud aadressil), kus saab lepingut sõlmida.

4.5. Vedaja kohustub sõlmima jäätmekäitluslepingud piirkonnas asuvate jäätmevaldajatega, kes selleks on soovi avaldanud või kes on vastavalt jäätmehoolduseeskirjale selleks kohustatud, sealjuures:

4.5.1. tagama, et jäätmekäitluslepingute tingimused, blanketid ja juhised lepingu sõlmimiseks on 10 tööpäeva möödudes alates ainuõiguse andmise haldusakti teatavakstegemisest kõigile kättesaadavad vedaja veebilehel. Võimaldama kõigil punktis 4.4 nimetatud jäätmevaldajatel sõlmida jäätmekäitluslepingut elektrooniliselt sh digitaalselt allkirjastamist või posti teel, ja tagama klienditeeninduse olemasolu Tallinna haldus­territooriumil kogu ainuõiguse kehtivuse vältel ning piirkonnajärgses linnaosas tööpäeviti vähemalt 4 tundi päevas hiljemalt üks kuu enne ainuõiguse kehtivuse algust ja vähemalt kolme kuu vältel alates ainuõiguse kehtivuse algusest;

4.5.2. tagama jäätmekäitluslepingute sõlmimise kõigi punktis 4.4 nimetatud jäätmevaldajatega alates linna ja vedaja vahelise lepingu jõustumisest kuni ainuõiguse kehtivuse lõpuni;

4.5.3.  võimaldama jäätmevaldajale jäätmekäitluslepingu muudatusi, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktide ja vedaja poolt jäätmekäitluslepingu raames osutatavate teenustega, kaasaarvatud tühjendussageduste muudatusi, posti või interneti teel. Jäätmekäitluslepingu muutmisel arvestama nimetatud muudatustega hiljemalt alates viiendast (5.) tööpäevast arvates jäätmevaldaja poolse vastavasisulise soovi esitamisest;

4.5.4. jäätmevaldaja soovil postitama jäätmevaldajale eeltäidetud jäätmekäitluslepingu projekti, milles on kajastatud jäätmevaldajaga kokkulepitud lisateenused (juhul kui jäätmevaldaja on soovinud lisateenuste osutamist). Lisateenuste osutamisel on vedajal õigus rakendada lisatasu kooskõlas jäätmehoolduseeskirja §-ga 36; 

4.5.5. tagama jäätmevaldaja vajadustele vastava jäätmemahutite tühjendamissageduse ja tühjendamissageduse muutmise vastavalt jäätmevaldaja vajadusele kooskõlas lepingu punktiga 4.2.5.

4.6. Vedaja kohustub varustama piirkonnas asuvad jäätmevaldajad jäätmemahutitega vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatule järgmiselt:

4.6.1. jäätmevaldaja soovil talle müüma või üürima jäätmevaldajale sobivaid jäätmehoolduseeskirja § 15 nõuetele vastavaid jäätmemahuteid;

4.6.2. jäätmevaldaja soovil paigutama eraldi jäätmemahutid segaolmejäätmete, paberi ja kartongi jaoks ning jäätmemahuti biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks kooskõlas jäätmehoolduseeskirja §-s 6 ja §-s 7 sätestatuga;

4.6.3. jäätmevaldaja soovil varustama biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jäätmemahutid pärast igat tühjendamiskorda biolagunevast materjalist vooderduskotiga vastavalt hinnakirjale;

4.6.4. jäätmevedaja kohustub järgmise tühjendamise käigus koristama mahutite ümbruse sinna maha kukkunud jäätmetest, juhul kui mahutite ületäitumine ja nende ümbruse reostumine on põhjustatud jäätmevedaja tegevusest või tegevusetusest (nt ärajäänud graafikujärgsest veost).

4.7. Vedaja kohustub varustama piirkonnas jäätmeid vedavad jäätmeveokid sidevahenditega ning tagama alljärgnevalt nimetatud seadmete töökorras oleku, sealjuures peavad seadmed olema seadistatud reaalsele ajale (kuupäev, kellaaeg):

4.7.1. jäätmeveok peab olema varustatud GPS-seadmega, mis lisaks jäätmeveoki teekonnale võimaldab fikseerida ka kogumisvahendi (jäätmemahuti või jäätmekott) tühjendamise toimingu, sealjuures kohustub vedaja:

4.7.1.1. võimaldama linnal jäätmeveoki liikumist jälgida reaalajas internetis;

4.7.1.2. säilitama GPS logi vähemalt kolm kuud ning linna nõudmisel esitama GPS logi väljavõtte;

4.7.2. jäätmeveokis peab olema digitaalne fotoaparaat, mis on varustatud piisavas mahus mäluga ja laadijaga, sealjuures kohustub vedaja säilitama fotosid vähemalt kolm kuud ning nõudmisel esitama fotod linnale;

4.7.3. jäätmeveokis peab olema mobiiltelefon ja selle laadija, sealjuures kohustub vedaja linna nõudmisel esitama linnale kuni kolme kuu kõneeristused.

4.8. Vedaja kohustub jäätmevaldajale jäätmeveo teenuse eest esitama arve vastavalt jäätmekäitluslepingule või jäätmekäitluslepingu puudumisel vastavalt jäätmehooldus­eeskirjale osutatud teenusele, arvestades lepingu punktis 2.1.3 nimetatud teenustasude esildises toodud teenustasusid. Sealjuures on vedaja kohustatud võimaldama jäätmevaldajale:

4.8.1. jäätmeveo teenuse eest tasumiseks muude maksevõimaluste hulgas ka otsekorralduslepingu sõlmimise vähemalt ühes Eesti Vabariigis registreeritud pangas;

4.8.2. jäätmemahutite tühjendamise tellimisel graafikuväliselt hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pärast jäätmevaldaja poolse tellimuse esitamist, sealjuures on vedajal õigus rakendada lisatasu kooskõlas pakkumiskutse dokumentide punktidega 5.1.9 ja 5.1.10.

4.9. Lepingu punktis 4.1.4 ettenähtud juhul jäätmevaldajale jäätmeveo teenuse osutamise lõpetamisest kohustub vedaja teavitama lepingu punktides 9.2.1 ja 9.2.2 nimetatud kontaktisikuid samaaegselt jäätmeveo teenuse osutamise lõpetamisega.

4.10. Vedaja kohustub viivitamatult kirjalikult teavitama linna piirkonnas toimuvast ja temale teatavaks saanud ebaseaduslikust jäätmekäitlusalasest tegevusest, sealhulgas

4.10.1. jäätmete ladestamisest või ladustamisest selleks mitte ettenähtud kohtades;

4.10.2. jäätmete vedu reguleerivate nõuete rikkumisest, sealhulgas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide vedamisest selleks mitteõigustatud isikute poolt.

4.11. Vedaja kohustub koheselt ja kirjalikult teavitama linna asjaoludest, mis võivad takistada või oluliselt mõjutada korraldatud jäätmeveo teostamist piirkonnas.

4.12. Olulisteks asjaoludeks, mis võivad takistada või oluliselt mõjutada korraldatud jäätmevedu antud piirkonnas, on eelkõige:

4.12.1. olukord, kus jäätmevaldaja takistab vedajal juurdepääsu jäätmemahutitele;

4.12.2. jäätmevaldaja keeldumine jäätmemahutite paigaldamisest oma kinnistule või jäätmekoti kasutamisel jäätmekäitluslepingu sõlmimisest;

4.12.3. jäätmehoolduseeskirja § 5 lg 2 p 1 kuni 3, p 6 kuni 9, § 6 lg 2, 3, 4 ja 5, § 15 lg 7 ja 8 ning § 16 lg 1 kuni 5 sätestatud kohustuste rikkumine jäätmevaldaja poolt;

4.12.4. vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud jäätmekäitluslepingu mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine jäätmevaldaja poolt või temast tingitud asjaolu tõttu;

4.12.5. jäätmevaldaja või vedaja poolt nõude esitamine kohtusse seoses jäätmekäitluslepinguga.

4.13. Juhul, kui jäätmeveo teenuse osutamisel ilmneb asjaolusid, mis ei võimalda vedajal jäätmekäitluslepingut täita, on vedaja kohustatud objektilt lahkumata viivitamatult mobiiltelefoni teel kontakteeruma jäätmevaldajaga ning jäädvustama olukorra digitaalsete fotodena, millelt on võimalik tuvastada probleemi olemus ja objekti aadress. Juhul kui jäätmevaldaja ei ole sündmuskohalt telefoni teel kättesaadav, tuleb jäätmevaldajat teavitada lepingu mittetäitmisest hiljemalt 24 tunni jooksul v. a kui takistus ilmnes reedel, laupäeval või pühapäeval, siis tuleb teatada esimesel tööpäeval, e-posti või telefoni teel.  

4.14. Vedaja kohustub rakendama meetmeid, et jäätmete vedu ja piirkonnas tehtavad muud korraldatud jäätmeveoga seotud toimingud ei häiriks ümbruskonna elanikke ega reostaks ümbruskonda (müra, hais või keskkonnareostus).

4.15. Vedaja kohustub teenuse osutamisel tagama oma piirkonnas jäätmeveoga seonduva heakorra vastavalt Tallinna linna õigusaktidele.

4.16. Vedaja kohustub kandma piirkonnas teenuse osutamisega seotud majandamis- ja muud kulud ja pidama eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest, mis tuleb selgelt määratleda vedaja raamatupidamise sise-eeskirjades. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas vedaja toote või teenuse hind on mõistlikus vahekorras toote või teenuse väärtusega.

4.17. Vedaja kohustub hüvitama oma süülise tegevuse või tegevusetusega teenuse osutamisel ainuõiguse andjale, jäätmevaldajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju vastavalt õigusaktidele.

4.18. Vedaja kohustub ainuõiguse lõppemisel mitte tegema takistusi järgmise vedaja ainuõiguse teostamisele, sh õigeaegselt Tallinna Keskkonnaametile üle andma kogu piirkonna jäätmevaldajate andmebaasi (sh jäätmevaldajate kontaktandmed, graafikujärgsed veopäevad, tühjendussagedused ja muu ainuõiguse teostamiseks vajamineva info) vastavalt lisale 7;

4.19. Vedaja kohustub ainuõiguse lõppemisel teavitama kirjalikult piirkonna jäätmevaldajaid vähemalt üks (1) kuu enne linna ja vedaja vahelise lepingu lõppemist;

4.20. Vedaja kohustub esitama linnale hiljemalt viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul alates lepingu allkirjastamise kuupäevast lepingu lisaks 6 oleva pangagarantii.

 

 

5. LINNA JA VEDAJA KOHUSTUSED TALLINNA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI ANDMETE ESITAJANA

5.1. Vedaja kohustub Tallinna Keskkonnaametile edastama andmed piirkonnas asuvate korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate, võlgnevuses olevate jäätmevaldajate ning jäätmevaldajate kohta, kellel on jäätmevedu peatatud, vastavalt jäätmevaldajate registri andmevahetusprotokollile  iga paaritu kalendrikuu   kahekümne viiendaks (25.) kuupäevaks.

5.1.1. Andmevahetus toimub andmevahetusfaili edastamisega Tallinna Keskkonnaametile. Andmevahetusfail saadetakse lepingu punktis 9.2.3 nimetatud linna poolsele kontaktisikule Skarabeus andmevahetuskeskkonda XML-formaadis versioonis 1.2. Teistsuguse konfiguratsiooniga andmevahetusfaile kasutada ei ole lubatud.

5.2. Tallinna Keskkonnaamet kohustub vedajale edastama andmevahetusfaili vastavalt jäätmevaldajate registri andmevahetusprotokollile iga paaris kuu kahekümne viiendaks (25.) kuupäevaks.

5.3. Vedaja kohustub Tallinna Keskkonnaametile edastama andmed nende jäätmevaldajate kohta, kes ei olnud kajastatud linna poolt vedajale üleantud registri algandmebaasis ning kõrvaldama kõik algandmetes sisalduvad ebatäpsused hiljemalt kahe kuu jooksul alates lepingu jõustumisest.

5.4. Vedaja vastutab Tallinna Keskkonnaametile edastatavate andmete õigsuse eest.

5.5. Vedaja teavitab koheselt lepingu punktis 9.2.3 nimetatud linna poolset kontaktisikut ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, andmete edastamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

5.6. Vedaja on kohustatud alustama andmevahetusprotokollis esitatud andmete kogumist ja edastamist Tallinna Keskkonnaametile koheselt pärast ainuõiguse kehtivuse algust piirkonnas ning iga paaritu kalendrikuu kahekümne viiendaks (25.) kuupäevaks ajakohastama nimetatud andmeid kogu ainuõiguse kehtivuse aja jooksul.

6. vedaja poolt Linnale makstavad leppetrahvid

6.1. Juhul kui linn võtab vedajalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatud alusel ennetähtaegselt ära ainuõiguse teostada piirkonnas korraldatud jäätmevedu, on vedaja kohustatud maksma linnale leppetrahvi lepingu punktis 2.1.6 toodud summa ulatuses.   

6.2. Juhul kui vedaja rikub lepingu punktidega 4.2 kuni 4.15 ja punktiga 5 endale võetud kohustusi või jäätmehoolduseeskirja § 37 lg 1 punktides 1 kuni 6 sätestatud nõudeid ja linn ei ole sealjuures algatanud ainuõiguse äravõtmist, on linnal õigus nõuda vedajalt igakordse kohustuste rikkumise eest leppetrahvina proportsionaalselt lepingu rikkumise olulisusega kuni 9586,75 eurot.

7. Lepingu KEHTIVUS, LEPINGU MUUTMINE ja lõpetamine

7.1. Leping jõustub alates vedajale Keskkonnameti poolt piirkonnas nr 10 (Pae-Ülemiste) korraldatud jäätmeloa väljastamisest. Leping on sõlmitud tähtajaliselt  ja kehtib  alates jõustumisest kolm aastat.

7.2. Lepingu muudatuste tegemine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel ning vormistatakse lepingu lisana.

7.3. Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.

7.4. Linnal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui vedaja on rikkunud lepingu punkti 4.17 või kui vedajalt on jäätmehoolduseeskirja alusel ennetähtaegselt võetud ära ainuõigus teostada korraldatud jäätmevedu või kui vedajalt on ennetähtaegselt võetud ära korraldatud jäätmeveoluba või kui vedajalt on ära võetud kehtiv jäätmeluba jäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena.

7.5. Linnal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui vedaja ei ole piirkonnas alustanud korraldatud jäätmevedu kolme (3) päeva jooksul alates lepingu jõustumisest;

7.6. Vedajal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui linn on oluliselt rikkunud lepingut või jäätmehoolduseeskirja ja seetõttu on vedaja kaotanud huvi lepingu ja jäätmekäitluslepingute täitmise vastu.

7.7. Leping loetakse vedaja poolt erakorraliselt ülesöelduks üheksakümne (90) päeva möödumisel kirjaliku ja põhjendatud ülesütlemisteate linnale üleandmise päevast alates.

7.8. Lepingu erakorraline ülesütlemine ükskõik kumma lepingupoole poolt on vedaja ja piirkonnas asuva jäätmevaldaja vahelise jäätmekäitluslepingu lõpetamise aluseks.

7.9. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks on vääramatu jõuna tuvastatud asjaolu.

8. Vaidluste lahendamine

Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

9. TEADETE EDASTAMINE

9.1. Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhul, kui selline teade on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel lepingupoolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

9.2. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni või e-posti  teel.

9.2.1. Linna poolne kontaktisik teadete edastamisel on Janne Kallakmaa, tel 616 4012, e-post: janne.kallakmaa@tallinnlv.ee ja vedaja poolne kontaktisik on................................., tel: .............., e-post: ................................ .

9.2.2. Väärteoteatis jäätmekäitlusnõuete rikkumise kohta edastatakse Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile kirja teel aadressil Pärnu mnt 139c/1, 11317 Tallinn või e-posti teel aadressil: munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee .

9.2.3. Jäätmevaldajate registri ja andmevahetusalaste probleemide ja küsimuste osas on linna poolne kontaktisik Henri Jürlau, tel: 640 4575, e-post: henri.jyrlau@tallinnlv.ee . Vedaja poolne kontaktisik jäätmevaldajate registri ja andmevahetusalaste probleemide ja küsimuste osas on ............................., tel: .............., e-post: ................................ .

9.3. Kirjalikud teated saadetakse lepingu poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse lepingu poolele üle allkirja vastu. Tähitud kirjaga teade loetakse lepingu poolele üleantuks, kui postitamisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva.

9.4. Lepingupool on kohustatud kättesaadud teatele vastama viie (5) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega. Lepingupoolte poolt üksteisele edastatavad teated saadetakse lepingu punktis 11 toodud rekvisiitidele. Aadressi muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist lepingupoolt.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled jäätmehoolduseeskirjast ja muudest õigusaktidest, kutseala standarditest ning lepingu täitmisega seotud tegevusalal üldiselt tunnustatud tavast ja praktikast.

10.2. Leping on koostatud ja alla kirjutatud kahes identses eksemplaris, mis omavad võrdset juriidilist jõudu ning millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

11. POOLTE ESINDAJAD

Poolte esindajateks lepingu täitmisel on:

11.1. Linna esindaja on: ………………………………

Nimi, aadress, telefon, faks, e-post

11.2. Vedaja esindaja on: ………………………………..

Nimi, aadress, telefon, faks, e-post


POOLTE ANDMED JA ESINDAJATE ALLKIRJAD:

                       

LINN:

VEDAJA:

Tallinna linn

Ettevõtja nimi

Vabaduse väljak 7

Tänav maja

15199 Tallinn

Indeks Linn

Esindaja:       

Esindaja:

Tallinna Keskkonnaamet

Ettevõtja nimi

Reg nr 75032325

Reg nr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Harju 13

Tänav maja

Tallinn 10130

Indeks Linn

Tallinna Linnakantselei arvelduskonto 10220061051017

arvelduskonto ………………………..

Ühispank kood 401    

Pank kood ….

Tel 640 4572, fax 640 4583

Tel ……………., fax …………………..

 

 

LINNA nimel

VEDAJA nimel

 

 

.......................................

.......................................

Otto Popel

Eesnimi Perenimi

Juhataja

Amet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär