Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 9
jõustumine 31.03.2011

Redaktsiooni kehtivus 31.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

24. märts 2011 nr 9

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 lg 1, § 25 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna linna 2011. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve“ asendatakse lisaga 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve“ asendatakse lisaga 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve“ asendatakse lisaga 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ asendatakse lisaga 4;

5) lisa 5 “Finantseerimistegevuse eelarve“ asendatakse lisaga 5;

6) lisa 6 “Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisad