Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus 8
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 määrus number 8
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

24. märts 2011 nr 8

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 9  alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) põhimääruse paragrahvi 26 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel;“;

2) põhimääruse paragrahvi 26 lõike 1 punkt 366 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“366) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine;“;

3) paragrahvi 54 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna “linnasekretäri,“ sõnadega “linna ombudsmani,“;

4) põhimäärust täiendatakse uue peatükiga VI2 järgmises sõnastuses:

VI2 LINNA OMBUDSMAN

§ 544 Linna ombudsman

(1) Linna ombudsman (edaspidi ombudsman) on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kelle põhiülesandeks on kontrollida põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtete ning hea halduse tava järgimist linnavalitsuses ja linna asutustes.

(2) Ombudsmani nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu heakskiidul linnavolikogu esimees. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnavolikogu esimees.

(3) Ombudsmaniks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel sätestatud ulatuses ning kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.

§ 545 Ombudsmani töökorraldus

(1) Igal füüsilisel isikul on õigus pöörduda ombudsmani poole kirjaliku taotlusega kontrollida, kas linnavalitsus, linna asutused või nende ametiisikud järgivad põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava. Taotluse asjas ei tohi samaaegselt toimuda vaide- või kohtumenetlust ning taotluse esitamine ja menetlemine ei peata menetlustähtaegu.

(2) Ombudsman võib nõuda oma ülesannete täitmiseks linna asutustelt vajalikku teavet ja selgitusi.

(3) Ombudsmanile esitatud taotluse läbivaatamise käigus kuulab ombudsman ära taotluse esitaja ja linna asutuse ning annab oma kirjaliku hinnangu selle kohta, kas taotluses nimetatud linna asutuse tegevus on õiguspärane ja hea halduse tava nõuetega kooskõlas. Ombudsmani hinnangu saanud linna asutus esitab ombudsmanile oma ettepanekud taotluse lahendamiseks oma tegevuse õigusaktide ja hea halduse tava nõuetega kooskõlla viimise kohta.

(4) Ombudsman võib anda linna asutustele soovitusi ja muul viisil väljendada oma arvamust, samuti teha ettepanekuid põhiõiguste ja -vabaduste tagamiseks. Ombudsmanil on koos põhiõiguste ja vabaduste tagamise ning hea halduse tava järgmise ettepanekuga õigus esitada soovitus asja õigeks lahendamiseks. Kui ombudsman kontrolli teostamise käigus leiab, et riigivõimu organ on eksinud põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtete või hea halduse tava vastu, teeb ta ettepaneku põhiõiguste ja -vabaduste tagamiseks.

(5) Kui asutus ei täida ombudsmani soovitust või ettepanekut või ei vasta ombudsmani järelepärimisele, võib ombudsman teha selle kohta ettekande asutuse üle järelevalvavale asutusele, linnavalitsusele või vajadusel linnavolikogule.

(6) Ombudsman esitab iga aasta veebruaris linnavolikogule oma tegevuse põhjal ülevaate põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtete ning hea halduse tava järgimisest linnavalitsuses ja linna asutustes.

(7) Ombudsmani teenindab linnavolikogu kantselei koosseisus olev büroo, mille koosseisu suuruse kinnitab linnavolikogu. Ombudsmani büroo ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist ombudsmani ettepanekul linnavolikogu kantselei juhataja. Ombudsmani büroole eraldatavad vahendid tuuakse linna eelarves välja linnavolikogu all eraldi real ning need peavad olema piisavad, et tagada ombudsmanil tema põhiülesannete sõltumatu ja efektiivne täitmine.

(8) Ombudsmani äraolekul asendab teda büroo nõunik, kellel on kõik ombudsmani õigused ja kohustused ja kes peab vastama § 544 lõikes 3 sätestatud ametisse nimetamise tingimustele.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees