Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2011 määrus number 28 [RT IV, 10.02.2016, 24]
Jõustumine:21.03.2011
Kehtetuks tunnistamine:26.12.2011
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2011 - 26.12.2011 [RT IV, 10.02.2016, 24]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.12.2011 nr 132, jõustumine 26.12.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. märts

2011 nr 28

 

 

 

 

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõike 1 alusel.

 

 

 

 

 

         

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2. Üldsätted

(1) Igale isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Tallinna linn, tagatakse õppimisvõimalus Tallinna linna munitsipaalkoolis (edaspidi munitsipaalkool).

(2) Munitsipaalkool, kus rahvastikuregistri järgi Tallinna linnas elav õpilane õpib või asub õppima, on selle õpilase elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi elukohajärgne kool).

§ 3. Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise ja määramise taotlus

Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise ja määramise taotluse (edaspidi taotlus) vormid kinnitab Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhataja.

§ 4. Elukohajärgse kooli määramise komisjoni moodustamine ja selle töö korraldamine

(1) Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab haridusameti juhataja elukohajärgse kooli määramise komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(3) Komisjoni koosseis on viieliikmeline. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle nimetab komisjoni esimees komisjoni liikmete hulgast.

(4) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse, ettepanekud elukohajärgse kooli määramiseks vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

(6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega.

 

 

§ 5. Taotluse esitamine

(1) Isik või tema vanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) esitab eelneva õppeaasta 1. märtsiks kooli või koolidesse taotluse kas paberil või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt.

(2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

§ 6. Õpilaskandidaadiks arvamine

(1) Isiku või tema seadusliku esindaja esitatud taotluse alusel arvatakse isik õpilaskandidaadiks haridusameti juhataja kinnitatud kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohaselt.

(2) Kool teavitab hiljemalt eelneva õppeaasta 25. märtsiks lähtuvalt § 10 lõikes 5 sätestatud õppekohtade arvust isikut või tema seaduslikku esindajat isiku õpilaskandidaadiks arvamisest ja teeb seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(3) Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast isiku õpilaskandidaadiks arvamist teavitama valitud kooli oma lõplikust valikust paberil või elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas eelneva õppeaasta 1. aprilliks.

(4) Lõikes 3 nimetatud kinnituse alusel teeb kool ühtses veebikeskkonnas asuvasse õpilaskandidaatide nimekirja vastava märke hiljemalt eelneva õppeaasta 2. aprilliks.

§ 7. Elukohajärgse kooli määramise kriteeriumid

(1) Elukohajärgse kooli määramise kriteeriumid § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikutele järgnevas järjekorras on:

1) isiku elukoha lähedus koolile ja sama pere teiste laste õppimine samas koolis;

2) isiku elukoha lähedus koolile;

3) sama pere teiste laste õppimine samas koolis.

(2) Kui kaks või enam kooli on isiku elukohast peaaegu võrdsel kaugusel, siis määratakse elukohajärgseks kooliks see kool, mis on isiku elukohale kõige lähemal, kuhu koolitee on kõige lühem ja turvalisem ja kus on vabu õppekohti, kusjuures võetakse vajaduse korral arvesse ühissõidukite kasutamise võimalust.

(3) Kui ühele ja samale kriteeriumile vastab rohkem isikuid, kui on vabu õppekohti, siis eelistatakse õppekoha määramisel koolikohustuslikus eas isikut, kelle elukohaandmed on kantud rahvastikuregistrisse varem.

§ 8. Komisjoni tegevus

(1) Komisjon teeb eelneva õppeaasta 31. maiks haridusameti juhatajale ettepaneku elukohajärgse kooli määramiseks § 6 lõikes 4 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikutele.

(2) Komisjon teeb haridusameti juhatajale ettepaneku elukohajärgse kooli määramiseks koolikohustuslikule isikule, kes ei ole § 6 lõike 4 järgi kantud eelneva õppeaasta 2. aprilliks õpilaskandidaatide nimekirja.

(3) Komisjon teeb haridusameti juhatajale ettepaneku elukohajärgse kooli määramiseks koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kelle seaduslik esindaja on hiljemalt eelneva õppeaasta 1. maiks sellekohase soovi esitanud kas paberil või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt.

(4) Komisjon vaatab läbi haridusametile esitatud Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindajate pärast § 5 lõikes 1 nimetatud tähtaega esitatud taotlused ja teeb hiljemalt eelneva õppeaasta 31. maiks haridusameti juhatajale ettepaneku elukohajärgse kooli määramiseks.

(5) Komisjon vaatab läbi haridusametile pärast § 5 lõikes 1 nimetatud tähtaega esitatud 17-aastaste või vanemate isikute taotlused põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes ja teeb haridusameti juhatajale ettepaneku elukohajärgse kooli määramiseks hiljemalt eelneva õppeaasta 29. augustiks. Haridusamet edastab haridusameti juhataja kinnitatud õpilaskandidaatide nimekirjad isikutele elukohajärgse kooli määramise kohta koolidele elektroonselt eelneva õppeaasta 30. augustiks.

(6) Haridusamet edastab haridusameti juhataja kinnitatud õpilaskandidaatide nimekirjad lõigetes 1 ja 4 nimetatud isikutele elukohajärgse kooli määramise kohta koolidele elektroonselt hiljemalt 5. juuniks.

§ 9. Taotluse esitamine haridusametile

(1) 17-aastane või vanem isik, kes ei ole põhiharidust omandanud ning ei ole § 6 lõikes 4 nimetatud õpilaskandidaatide nimekirjas, esitab hiljemalt eelneva õppeaasta 25. augustiks haridusametile elukohajärgse kooli määramiseks taotluse paberil või ühtses veebikeskkonnas.

(2) Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja, kelle laps ei ole § 6 lõikes 4 nimetatud õpilaskandidaatide nimekirjas, esitab elukohajärgse kooli määramiseks haridusametile hiljemalt eelneva õppeaasta 1. maiks taotluse paberil või ühtses veebikeskkonna elektrooniliselt.

§ 10. Tegevused peale elukohajärgse kooli määramist

(1) Kool teavitab hiljemalt eelneva õppeaasta 10. juuniks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis määratud elukohajärgsest koolist § 8 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud õpilaskandidaati või tema seaduslikku esindajat ning eelneva õppeaasta 31. augustiks 17-aastast või vanemat isikut, kes alustab õpinguid põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes.

(2) Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest 10 päeva jooksul pärast teate saamist.

(3) Kool teeb vastava märke ühtsesse veebikeskkonda isikute kohta, kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest hiljemalt eelneva õppeaasta 22. juuniks.

(4) Kui isik või tema seaduslik esindaja ei teavita õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest lõike 2 kohaselt, on koolil õigus need komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi. Isikul või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.

(5) Kool arvestab § 6 lõigetes 2 ja 4 isiku õpilaskandidaadiks arvamisel asjaolu, mille järgi tuleb igasse klassikomplekti jätta kaks vaba õppekohta, mida vajadusel täidab komisjon hiljemalt eelneva õppeaasta 31. maiks.

(6) Kooli direktor teeb otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta hiljemalt 1. septembriks.

§ 11. Kooli määramine taotluse hilisemal esitamisel, õpilase üleminekul ühest koolist teise või elukoha muutumisel

(1) Isik, kes soovib minna üle ühest koolist teise ja isik kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn pärast eelneva õppeaasta 1. märtsi, valib kooli, kus on vaba õppekoht.

(2) Taotluste hilisemal esitamisel lähtub komisjon elukohajärgse kooli määramise ettepaneku tegemisel vabade õppekohtade olemasolust.

(3) Kui isik ei leia vaba õppekohta, siis teeb komisjon haridusameti juhatajale ettepaneku elukohajärgse kooli määramiseks isiku või tema seadusliku esindaja esitatud taotluse alusel ja lähtub  koolides olemasolevatest vabadest õppekohtadest.

§ 12. Määratud elukohajärgse kooliga mittenõustumine

Määratud elukohajärgse kooliga mittenõustumisel on isikul või tema seaduslikul esindajal õigus loobuda määratud koolist ning valida kool, kus on vaba õppekoht.

§ 13. Rakendussätted

Määruse rakendamise tähtajad 2011. aastal on alljärgnevad:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud taotluse esitamise tähtaeg kooli vastuvõtmiseks on 1. aprillist 7. aprillini;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatud teavitamise tähtpäev isiku õpilaskandidaadiks arvamise kohta on hiljemalt 25. aprill;

3) paragrahvi 6 lõikes 3 sätestatud tähtpäev kooli teavitamiseks lõplikust koolivalikust on hiljemalt 1. mai;

4) paragrahvis 6 lõikes 4 sätestatud tähtpäev õpilaskandidaadiks arvamise märke tegemiseks ühtses veebikeskkonnas on hiljemalt 2. mai;

5) paragrahvi 8 lõikes 2 sätestatud ettepaneku tegemise tähtpäev elukohajärgse kooli määramiseks koolikohustuslikule isikule, kes ei ole kantud õpilaskandidaatide nimekirja on hiljemalt 2. mai.

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. märtsil 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär