Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna teeregistri põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2011 määrus number 20 [RT IV, 24.04.2013, 34]
Jõustumine:01.04.2011
Kehtetuks tunnistamine:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - 21.09.2020 [RT IV, 29.05.2019, 47]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 09.09.2020 nr 27 [RT IV, 18.09.2020, 6 - jõust. 21.09.2020]
REDAKTSIOON:
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. märts

2011 nr 20

 

 

 

 

Tallinna teeregistri põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, teeseaduse § 11 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsusega nr 131 "Tallinna teeregistri asutamine ja Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsuse nr 62 "Linnavolikogu otsuste muutmine, volituse andmine Tallinna Linnavalitsusele andmekogude põhimääruste kehtestamiseks ja mootorsõidukimaksu registri kasutamise lõpetamine punktiga 1.2 ja ning arvestades, et register on vajalik Tallinna teede kohta teabe kogumiseks ja andmete edastamiseks riiklikusse teeregistrisse.

 

 

 

 

 

         

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Tallinna teeregistri (edaspidi register) põhimäärusega kehtestatakse registrisse kogutavate andmete koosseis ning registri pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

(2) Registrisse kogutakse andmeid Tallinna haldusterritooriumil asuvate teede kohta sõltumata omandivormist.

§ 2.  Registri nimi

(1) Registri ametlik nimi on "Tallinna teeregister"

(2) Registri lühinimi on tlntrg.

§ 3.  Registri pidamise eesmärgid

Registri pidamise eesmärgid on:

1) koguda ja säilitada usaldusväärset teavet Tallinna linna territooriumil asuvate teede ja nende lisavarustuse kohta;

2) olla kohaliku omavalitsuse kui tee omaniku halduskohustuse täitmise abivahend;

3) fikseerida iga aasta alguses Tallinna teede olem, s.t tänavad liikide kaupa koos tänava mahu, pikkuse, pinna ja kattega;

4) anda teavet Tallinna teede kohta;

5) edastada andmeid riiklikule teeregistrile teeseaduse § 11 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel.

§ 4.  Registri pidamise põhimõtted

(1) Registrit peetakse käesoleva põhimääruse, avaliku teabe seaduse, teeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

(2) Register kasutab Tallinna ruumiandmete registri alusandmeid.

(3) Riikliku teeregistriga vahetatakse andmeid interneti teel.

(4) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

(5) Registri kasutamine on tasuta.

(6) Registri andmeid saavad kasutada kõik soovijad päringu alusel kooskõlas avaliku teabe seadusega.

2. peatükk 
REGISTRI PIDAMINE JA ANDMED

1. jagu
Registri pidamine

§ 5.  Registri pidamise viis

(1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Register on ühetasandiline.

§ 6.  Registri pidamise kulud

Registri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ette nähtud vahendite arvelt.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 7.  Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Registri turvaklass on K2T2S1.

(2) Registri turbeaste on keskmine (M).

(3) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete abil andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.

(4) Vastutav töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise vähemalt üks kord aastas. Arhiivikoopiat säilitatakse alaliselt.

§ 8.  Vastutav töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

(2) Vastutav töötleja:

1) korraldab registri tööd ja vajaduse korral kavandab registri arendamist;

2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist;

3) juhib ja korraldab registri arendustöid ja kasutuselevõttu ning registri tarkvara hankimist, majutamist või rentimist ja hooldust;

4) korraldab andmevahetust teiste infosüsteemidega;

5) töötleb registri andmeid;

6) annab volitatud töötlejale õiguse registrit kasutada;

7) annab juhiseid registri kasutamiseks ja käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

8) teeb järelevalvet andmete õigsuse ja registri kasutamise üle;

9) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;

10) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

11) vastutab oma sisestatud andmete õigsuse eest;

12) lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;

13) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

(3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning peaadministraatori, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 9.  Volitatud töötleja

(1) Registri volitatud töötleja on registri kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud registri kasutusõiguse.

(2) Liikluskorraldusvahendite andmeid on volitatud töötlema Tallinna Transpordiamet.

(3) Volitatud töötleja:

1) sisestab, töötleb ja väljastab registriandmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;

2) teavitab vastutavat töötlejat viivitamatult, kui on avastatud ebaõiged andmed, andmeid on kasutatud mittesihipäraselt või registri kasutamisel on tekkinud probleemid;

3) rakendab meetmeid, et tagada andmekaitse, andmetele juurdepääs ja nende säilimine;

4) osaleb registri arendustöödel ning juurutamisel;

5) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel.

2. jagu  
Registri ülesehitus ja registrisse kogutavad andmed

§ 10.  Registri ülesehitus

(1) Register koosneb teede kohta kehtivatest ajakohastest andmetest.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:

1) digiandmebaas;

2) paberil alusdokumendid.

(3) Digiandmebaas koosneb:

1) teede, tänavate, ristmike ja parklate moodulist, mis sisaldab põhimääruse §-des 11-14 ning §-des 17 ja 18 nimetatud andmeid;

2) tänavavalgustuse moodulist, mis sisaldab põhimääruse §-s 15 nimetatud andmeid;

3) liikluskorraldusvahendite moodulist, mis sisaldab põhimääruse §-s 16 nimetatud andmeid.

(4) Paberil alusdokumendid on:

1) tänavate passid;

2) tänavate bilansiline ja tehniline dokumentatsioon.

§ 11.  Teede, tänavate, ristmike ja parklate andmed

Teede, tänavate, ristmike ja parklate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) tänava ja ristmiku nimi;

2) tänava ja ristmiku ruumikujud;

3) sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede üldandmed (pikkus, laius, pindala, pinnakate, teise pinnakatte olemasolu, teepeenra ja äärekivi andmed);

4) tänavaliigid;

5) linnaosasse kuuluvus;

6) seisunditasemed;

7) parkla aadress;

8) parkla, juurdepääsutee ja mahasõidu ruumikujud;

9) parkla pindala ja pinnakatte andmed.

§ 12.  Tänavate lisavarustus

Tänavate lisavarustuse kohta kantakse registrisse järgmiste objektide ruumikujud:

1) restkaevud;

2) mürapiirded;

3) tugimüürid;

4) trammiteed;

5) raudtee ülesõidud;

6) invapandused.

§ 13.  Sildade, viaduktide ja tunnelite andmed

(1) Sildade, viaduktide ja tunnelite kohta kantakse registrisse järgmised andmed;

1) tüüp ja number;

2) nimi;

3) ületatav takistus;

4) pikkus ja laius;

5) ehituse aeg;

6) kandevõime;

7) kandekonstruktsiooni materjal;

8) sillaavade arv;

9) viimase ülevaatuse tegemise aeg;

10) ruumikujud.

§ 14.  Kergliiklusteede andmed

(1) Kergliiklusteede kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) nimetus;

2) kergliiklusteede ruumikujud;

3) üldandmed (pikkus, laius, pindala, pinnakate);

4) ehitamise aasta.

§ 15.  Tänavavalgustuse andmed

Tänavavalgustuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) tänavavalgustusliinide ja lülitus-jaotusseadmete (edaspidi LJS) kappide ruumiandmed;

2) postide tüübid, rühmad ja materjal;

3) valgustite tüübid, rühmad, otstarbed, tootjad ja margid;

4) kandjate elemendid ja tüübid;

5) kaablite tüübid, rühmad ja margid;

6) lülitus-jaotusseadmete (LJS) kapinumber;

7) tänavavalgustusrajatiste paigaldusaasta;

8) alajaamade ja muude tarbijate ruumiandmed.

§ 16.  Liikluskorraldusvahendite andmed

Liikluskorraldusvahendite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) fooride andmed;

2) piirete tüübid;

3) liiklusmärkide andmed;

4) liikluskorraldusvahendite paigalduse aeg;

5) liikluskorraldusvahendite ruumikujud;

6) liikluskorraldusvahendite fotod;

7) liikluskorraldusvahendite arhiiviandmed.

§ 17.  Tänavate remont- ja kaevetööde andmed

(1) Remonttööde kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) tänava nimi;

2) aadresside vahemik ja ruumikuju;

3) remondi lõpu kuupäev;

4) remondi liik ja tunnus;

5) remonditava lõigu pikkus ja pindala;

6) materjal;

7) teostaja.

(2) Kaevetööde kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) tänava nimi;

2) kaevetöö alus (kaeveluba, avarii kaeveluba, tänavasulgemisluba);

3) kaeveloa number;

4) kaevetöö alguse ja lõpu kuupäev;

5) remondi liik;

6) aadress ja ruumikuju;

7) kaevetöö põhjustanud remondi või avarii liik;

8) kaevetöö tegija;

9) kaevetöö eest vastutaja.

§ 18.  Tänavate teekatte remondi ja korrashoiu planeerimise ja optimeerimise süsteemi (Pavement Management System, edaspidi PMS) andmed

Tänavate teekatte remondi ja korrashoiu planeerimise ja optimeerimise süsteemi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

1) PMS-lõigu asukoht sõiduradade kaupa ja pikettide asukohad;

2) PMSi mõõdistamise aeg;

3) teekatte defektide andmed;

4) tänava kandevõime;

5) tänava tasasus;

6) tänava roopa sügavus;

7) tänava karedus;

8) tänava liiklusintensiivsus;

9) tänava seisukorra hinded.

 

3. jagu  
Andmete kandmine registrisse ja registriandmete väljastamine

§ 19.  Alusdokumendid

Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:

1) tänava pass;

2) teostusjoonis;

3) projekt;

4) kasutusluba;

5) omandiõigust näitav dokument vms;

6) Tallinna õigusaktid;

7) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti käskkirjad.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 20.  Andmeandja

(1) Andmeandja on tee omanik või haldaja.

(2) Soovi korral esitab eratee omanik vastutavale töötlejale avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(3) Kohalike teede omanik või haldaja sisestab andmed registrisse ise ja see loetakse registrile andmete esitamiseks.

(4) Andmeandja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

§ 21.  Andmete registrisse kandja ja tähtajad

(1) Andmete registrisse kandmise ning uuendamise kohustus on vastutaval töötlejal, liikluskorraldusvahendite andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

(2) Andmed kantakse registrisse kuu aja jooksul pärast alusdokumendi jõustumist või alusdokumendi jõudmisest vastutava töötlejani.

(3) Vastutaval töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed ei ole õiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega. Vastutaval töötlejal on õigus teha järelevalve eesmärgil päringuid riigi registritest.

(4) Registrisse andmete esitamise üle peab arvestust registri vastutav töötleja, liikluskorraldusvahendite andmete kohta peab arvestust volitatud töötleja.

(5) Volitatud töötleja vastutab, et registriandmed oleksid alusdokumentidega vastavuses.

§ 22.  Ebaõigete andmete parandamine

(1) Andmete sisestamist registrisse koordineerib vastutav töötleja.

(2) Ebaõigete andmete avastamisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud kahe tööpäeva jooksul korraldama andmete parandamise.

§ 23.  Andmete arhiveerimine

Registriandmete ja alusdokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

4. jagu  
Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele

§ 24.  Andmete õiguslik tähendus

Registriandmetel on informatiivne tähendus.

§ 25.  Andmete väljastamine

(1) Avalikkuse teavitamiseks vajalikud andmed kajastatakse Tallinna veebilehel.

(2) Igal tänava omanikul või haldajal on õigus saada registri vastutavalt ja volitatud töötlejalt oma tänava kohta registris sisalduvaid andmeid, samuti esitada registri vastutavale ja volitatud töötlejale järelepärimisi andmete kohta.

(3) Registri andmete saamiseks esitatakse registri vastutavale või volitatud töötlejale avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve

(4) Soovitud andmed väljastatakse vastavalt avaliku teabe seaduses ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega kindlaks määratud aja jooksul. Andmed väljastatakse registrist kas elektrooniliselt või paberil.

(5) Registri andmete väljastamisel lähtutakse avaliku teabe seaduse §-st 25.

(6) Andmete väljastamine registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendihaldussüsteemis Postipoiss.

3. peatükk 
JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE

§ 26.  Järelevalve registri pidamise üle

(1) Registri pidamise järele valvab vastutav töötleja ja isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

(2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks kõrvaldama.

§ 27.  Registri pidamise lõpetamine

(1) Registri pidamise otsustab lõpetada Tallinna Linnavolikogu.

(2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

(3) Registri likvideerimisel otsustab vastutav töötleja andmete üleandmise teise andmekogusse või Tallinna Linnaarhiivi või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

(4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üle antavate andmete terviklikkuse eest.

(5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

4. peatükk 
RAKENDUSSÄTTED

§ 28.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär