Tallinna Linnavalitsus 14.03.2011 korraldus number 361.
Võsu tn 8 maa tagastamine ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise avalduse lahendamine ning Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korralduse nr 1500-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2086

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38