Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 määrus number 6
Jõustumine:19.03.2011
Kehtetuks tunnistamine:21.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2011 - 21.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 14.06.2012 nr 12, jõustumine 21.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. märts 2011 nr 6

 

 

Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määrust nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

“27) toimetulekutoetuse saaja - isik või pere, kellele on määratud sotsiaalhoolekande seaduse § 22 nimetatud toimetulekutoetus ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks aasta olnud Tallinna linn.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

“17) toimetulekutoetust saava pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas - toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.”;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

“15) toimetulekutoetust saava pere lapsel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

“(41) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 15 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) või õpilaspileti või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel AS Ühinenud Piletid poolt hallatavasse andmebaasi.”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

“(6) Määruse § 2 p 27, § 5 p 17, § 7 lg 2 p 15 ja § 7 lg 41 kehtivad kuni 31. detsembrini 2012.”.

§ 2.  Määrus jõustub 19. märtsil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees