Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 määrus number 7
Jõustumine:17.03.2011
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2011 - 01.10.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 08.09.2011 nr 28, jõustumine 01.10.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. märts 2011 nr 7

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lg 1, 2 ja 4, § 69 lg 1, 2, 4, 42, 5, 51, § 70 ja § 71 lg 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 1, § 22 lg 1 p 365 ja 366 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruses nr 36 Tallinna jäätmehoolduseeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) teostab järelevalvet korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldajate üle;”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja jäätmete veo jäätmekäitluskohta korraldab vedaja. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata või korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja jäätmete veo jäätmekäitluskohta korraldab jäätmevaldaja.”;

5) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Vedaja peab korraldatud jäätmeveo piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed vedama taaskasutamiseks keskkonnaameti poolt riigihangete seaduses sätestatud korras valitud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse. Juhul kui keskkonnaamet ei ole riigihangete seaduses sätestatud korras valinud jäätmekäitluskohta või -kohtasid, peab vedaja vedama jäätmed jäätmekäitluskohta, millel on vastav jäätmeluba. Kui jäätmevaldaja või territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need vedada jäätmekäitluskohta, millel on vastav jäätmeluba.”;

6) paragrahvi 20 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kord;”;

7) paragrahvi 20 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7) jäätmeveo teenustasude muutmise kord;”;

8) paragrahvi 23 lõike 5 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvid 27, 28, 29 ja 30 tunnistatakse kehtetuks;

10) eeskirja täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271 Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest

(1) Jäätmevaldaja võib taotleda teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Jäätmevaldaja esitab korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormi kohase taotluse (eeskirja lisa 6) kinnistu asukohajärgsele linnaosa valitsusele.

(2) Taotluses märgitakse:

1) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise alus (kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata);

2) periood, mille kestel jäätmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest;

3) andmed jäätmevaldaja kohta.

(3) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja (edaspidi vabastatud jäätmevaldaja) esitab üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, kinnistu asukohajärgsele linnaosa valitsusele jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

(4) Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama linnaosa valitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Linnaosa valitsusel on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.”;

11) eeskirja täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281 Taotluse menetlemine

(1) Linnaosa valitsus kontrollib taotluse vastavust eeskirja § 271 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab linnaosa valitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades puudusi ning märkides, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib linnaosa vanem jätta taotluse läbi vaatamata.

(2) Taotluse vaatab läbi linnaosa vanema korraldusega moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kuulub vähemalt kaks linnaosa valitsuse esindajat ja üks keskkonnaameti esindaja. Komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajaduse järgi. Komisjon teeb linnaosa vanemale ettepaneku taotlus rahuldada või rahuldamata jätta ja esitab ettepaneku tähtaja kohta, millal jäätmevaldaja on erandkorras vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

(3) Komisjon kontrollib eelnevalt kohapeal, kas jäätmevaldaja esitatud korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja võimaldavad vabastamist.

(4) Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest (edaspidi vabastamine) otsustab linnaosa vanem korraldusega, kus näidatakse vabastamise põhjus ja kestus.

(5) Korralduses viidatakse eeskirja § 271 lõigetes 3 ja 4 esitatud kohustustele.

(6) Linnaosa valitsus teeb jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise või tema taotluse rahuldamata jätmise korralduse teatavaks keskkonnaametile ja taotlejale hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates korralduse andmisest.

(7) Eeskirja § 271 lõikes 1 nimetatud taotluse menetlustähtaeg alates avalduse laekumisest linnaosa valitsusse on kolmkümmend päeva. Mõjuval põhjusel võib taotluse menetlustähtaega pikendada kahekümne kalendripäeva võrra.

(8) Vabastatud jäätmevaldajat ei loeta väljaspool olmejäätmete kogumissüsteemi olevaks.”;

12) eeskirja täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

§ 291 Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise lõppemine

(1) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine lõppeb, kui

1) linnaosa vanema korralduses märgitud tähtaeg on möödunud;

2) vabastatud jäätmevaldaja ei esita vabastusele järgneval aastal hiljemalt 20. jaanuariks eeskirja § 271 lõikes 3 nimetatud kirjalikku kinnitust.

(2) Enne kui jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine lõppeb, on vabastatud jäätmevaldajal õigus linnaosa valitsusele esitada uus taotlus. Taotluse menetlemisel juhindutakse eeskirja §-dest 271 ja 281.”;

13) eeskirja täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301 Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise lõpetamine enne tähtaega

Linnaosa vanemal on õigus korraldusega lõpetada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine enne tähtaja lõppu, kui:

1) jäätmevaldaja on esitanud taotluses valeandmeid;

2) jäätmevaldaja esitab asjakohase taotluse linnaosa valitsusele;

3) vabastamise aluseks olnud asjaolud on ära langenud.”;

14) eeskirja 2. peatüki 5. jao pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord”;

15) paragrahvid 33 ja 34 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 35 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

17) eeskirja lisad 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 17. märtsil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 LISA
Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011
määrusele nr 7
“Tallinna jäätmehoolduseeskiri”
LISA 6

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluse vorm

 

 

 

 

Kuupäev

 

(Linnaosa valitsuse nimetus)

 

 

 

Allkiri

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMISEST ERANDKORRAS VABASTAMISE TAOTLUS

 

 

Juriidiline isik

Füüsiline isik

Taotleja nimi

Aadress

Telefon, faks,
e-post

Kontaktisik

 

 

 

 

Aadress, mille kohta taotletakse korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist

Jäätmeveo piirkond ja linnaosa

 

Aadress

 

 

 

 

Periood, mille jooksul jäätmevaldaja taotleb korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastust

Algus

Lõpp

 

 

 

 

Taotleja omakäeline kinnitus, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata

 

Taotleja allkiri

 

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

Taotlus rahuldada

 

Vabastamise periood

Taotlus jätta rahuldamata

 

Selgitus

Komisjoni ettepanek

 

 

 

 

 

201

 

 

Komisjoniliikme eriarvamus

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees