Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2011 korraldus number 338
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  9. märts 2011 nr 338-k     

 

 

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1, § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees seisneb selles, et planeeritava ala kontaktvööndisse jääb väikeelamute rajoon, kus on peamiselt ühepereelamute ehitamiseks ettenähtud krundid, mistõttu on elamumaa maakasutuse sihtotstarve piirkonda sobivam. Tegemist on väljakujunenud väikeelamute piirkonnaga ning kavandatud muudatusega täiendatakse olemasolevat struktuuri. Planeeringus arvestatakse olemasolevate krundipiiridega;

planeeringulahendus toetab tänavaruumi olemasolevat situatsiooni nii visuaalselt kui ka funktsionaalselt, arvestades Vabaõhumuuseumi tee äärse väljakujunenud ehitusjoonega;

- piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on hoone lubatud maksimaalseks kõrguseks määratud kuni 9 meetrit maapinnast;

- planeeritav üksikelamu arvestab olemasolevate hoonete mahtusid ja paigutust;

- kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt 2-korruselised üksikelamud, siis planeeritava 2-korruselise üksikelamu ehitamine sobib olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- planeeringualalt ei ole kavandatud likvideerida ühtegi puud. Planeeringuga on kavandatud 60% krundi pinnast haljastada;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 3 parkimiskohta;

- detailplaneering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjaliku nõusolekuga, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe üksikelamu krundi planeerimiseks.

 

 

1. Kehtestada Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10127, millega muudetakse Haabersti linnaosas 0,09 ha suurusel planeeringualal asuva Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe maapinnast kuni 9 meetri kõrguse maksimaalselt 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

 9 .märtsi 2011  

 korralduse nr 338-k 

     LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10127, millega muudetakse Haabersti linnaosas 0,09 ha suurusel planeeringualal asuva Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe maapinnast kuni 9 meetri kõrguse maksimaalselt 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Kakumäe asumis Vabaõhumuuseumi tee ääres. Planeeritav kinnistu on hoonestamata ja sellel puudub kõrghaljastus.

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on ärimaa ja omanik on kinnistusraamatu andmeil füüsiline isik.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvööndis on valdavalt 2-korruselised üksikelamud. Lisaks jäävad planeeritava ala lähipiirkonda Kakumäe rand ja Eesti Vabaõhumuuseum. Vähesed lähiümbruses olevad ärihooned on planeeringualast teisel pool Vabaõhumuuseumi teed asuv AS Sunoreki hoone ning Vabaõhumuuseumi tee ja Kakumäe tee nurgal asuv pubi Kapten Flint. Samuti jääb lähedusesse mitu suurt ja kaasaegset kaubanduskeskust paljude teenindusasutustega. Piirkonna lähim kool on Vabaõhumuuseumi tee alguses paiknev Rocca al Mare Kool, Vabaõhumuuseumi tee ääres asub ka MTÜ Stuudio SONARE huvialakool. Ühistranspordiliiklus kesklinna suunas on liinibussidega nr 21 ja 21B. Paldiski maanteel on võimalik ümber istuda ning liikuda edasi linna eri suundadesse. Samuti liiguvad Kakumäe ning teiste Tallinna linnaosade vahel marsruuttaksod.

Planeeringuala kontaktvööndis on Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering“, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 3,07 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute jagamine kruntideks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse määramine seitsme kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks ja täpsustatakse kahe olemasoleva üksikelamu ehitusõigus.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav.

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringuga antakse ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks, detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Haabersti linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 otsusega nr 90 algatatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ materjalide kohaselt on antud maa-ala määratud pereelamute alaks, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väiksed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastustega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti rohelad, mängu- ja spordiväljakud jms. Alale on lubatud ehitada kuni 2-korruselised pereelamud, krundi hoonestustihedusega 0,3. Käesoleva planeeringuga on kavandatud alale 2-korruseline üksikelamu ning krundi hoonestustihedus on 0,3. Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 otsusega nr 90 algatatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“.

5. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering“, millega määrati Vabaõhumuuseumi tee 38 krundi sihtotstarbeks ärimaa ning krundile kavandati kuni 2-korruselise ärihoone ehitamine.

Kehtestatav Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneering muudab kehtivat detailplaneeringut kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osas ja kavandab ärimaa asemel elamumaa sihtotstarbe. Planeeritava ala kontaktvööndisse jääb väikeelamute rajoon, kus on peamiselt ühepereelamud, mistõttu on elamumaa maakasutuse sihtotstarve piirkonda sobivam. Tegemist on väljakujunenud väikeelamute piirkonnaga ning kavandatud muudatusega ei rikuta olemasolevat struktuuri. Planeeringus arvestatakse olemasolevate krundipiiridega.

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korraldusega nr 1248-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

6. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendus toetab tänavaruumi olemasolevat situatsiooni nii visuaalselt kui ka funktsionaalselt. Piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on hoone maksimaalseks lubatud kõrguseks määratud 9 meetrit maapinnast. Planeeritav üksikelamu arvestab olemasolevate hoonete mahtusid ja paigutust. Kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt 2-korruselised üksikelamud, siis planeeritava 2-korruselise üksikelamu ehitamine sobib olemasolevasse väikeelamupiirkonna miljöösse.

Planeeritava hoone katuse kalle jääb vahemikku 0-30°. Kavandatava hoone viimistlusmaterjalidena tuleb eelistada puitu, krohvipindu, tellist ja betooni. Kinnistu piire võib olla maksimaalse kõrgusega 1,3 meetrit maapinnast.

Planeeringulahenduse kohaselt ei ole kavandatud likvideerida ühtegi puud. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 otsusega nr 90 algatatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringule“ ning Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule „Tallinna rohealad“ tuleb planeeringualal ette näha vähemalt 50% haljastust. Planeeringuga on kavandatud 60% haljastust.

Täiendavaid tehnovõrke ei kavandata. Tehnovõrkude lahendus jääb vastavaks kehtivale Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringule. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ei jää planeeritud ala kaugküttepiirkonda. Soojavarustus on vastavalt kehtivale Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringule ette nähtud gaasikütte baasil.

Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Vabaõhumuuseumi teelt. Vastavalt “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab planeeringualale ette nägema vähemalt 3 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 3 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna parkimisnormatiivile. Kaks parkimiskohta on kavandatud õuealale ning üks hoonesse.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles V. Vassiljev 22. juunil 2010 registreeritud avaldusega. Taotluse kohaselt sooviti Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist ühe 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks.

8. septembril 2010 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja V. Vassiljevi vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/156.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2010 korraldusega nr 1400-k „Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Haabersti linnaosas asuva Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ühe 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 29. septembril 2010 ja ajalehes Pealinn 4. oktoobril 2010. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik, kuna detailplaneering algatati eskiislahendust koostamata lahendusskeemi alusel.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et üksikelamu ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, ehitusprojekti kooskõlastamise nõue on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tallinna Keskkonnaamet lisas, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3 on keskkonnamõju strateegilist hindamist vaja korraldada juhul, kui kavandatakse tegevusi, mis vastavad sama seaduse § 6 lg 1 nimetatule või tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga lähtudes seaduse § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Teiste kavandatavate tegevuste puhul juhindutakse Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust täpsustatud loetelu“ sätestatud korrast. Määruse § 13 p 2 sätestab, et keskkonnamõju hindamise vajalikkust ei tule kaaluda üksikute elamute ehitamise korral. Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse üksikelamu ehitamist ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et detailplaneering on kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega tingimusel, et elamu projekteerimisel ja ehitamisel rakendatatakse EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest nõudeid ning tagatakse eluruumides normeeritud müratasemed. Vaikustnõudvaid ruume maantee poole mitte planeerida. Elamu projekteerimisel täpsustada pinnase radoonisisaldus, vajadusel rakendada EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõudeid.

Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, nõuded on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjaliku nõusolekuga, kui detailplaneering koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.

Käesolev detailplaneering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjaliku nõusolekuga, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe üksikelamu krundi planeerimiseks. Detailplaneeringu on kooskõlastanud planeeritava kinnistu omanik ja piirinaabrid Vabaõhumuuseumi tee 34a, Suurevälja tn 19 // Vabaõhumuuseumi tee 34b, Vabaõhumuuseumi tee 36, Lehtmäe tn 2 ja Vabaõhumuuseumi tee T9 kinnistute omanikud.

Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Vabaõhumuuseumi tee 36, Lehtmäe tn 2, Vabaõhumuuseumi tee 97a, Vabaõhumuuseumi tee 97, Vabaõhumuuseumi tee 34a, Suurevälja tn 19 // Vabaõhumuuseumi tee 34b kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Vabaõhumuuseumi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“.

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär