Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2011 korraldus number 337
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

9. märts

2011 nr

 337-k

 

 

Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Oksa ja Seebi tänava vahelises kvartalis, Oksa tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine - selleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega;

- arvestamaks planeeritava krundi loodusliku reljeefi omapära on korterelamu lõunapoolse hooneploki neljas korrus planeeringulahenduse kohaselt kavandatud hoone fassaadipindadest tagasiastega. Oksa tänaval olevat kõrghaljastust ei likvideerita, mis omakorda aitab kaasa kavandatava hoone sulandumisel ümbritsevasse keskkonda;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- detailplaneeringus on normatiivse müratasemete tagamiseks määratud nõue lähtuda hoone projekteerimisel Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ja sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 kinnitatud „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid“ toodud nõuetest ning tagada hoone projekteerimisel vaikustnõudvates ruumides müra normtasemed;

- Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduse nr 1887-k „Oksa tn 7 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn sõlminud Oksa tn 7 kinnistu omanikega 11. jaanuaril 2011 isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu, millega seati Oksa tn 7 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigus kinnistu lääneküljele kavandatud jalgratta- ja jalgtee avaliku kasutamise tagamiseks.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Oksa tn 7 kinnistu detailplaneering, TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ töö nr DP-29-07-09, milles on määratud Oksa tn 7 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 12 korteriga korterelamu ehitamiseks.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitusprojekt koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 1. novembril 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/189.

4.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 9. märts 2011

korralduse nr 337-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Oksa tn 7 kinnistu detailplaneering, milles on määratud Oksa tn 7 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 12 korteriga korterelamu ehitamiseks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

 

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Oksa ja Seebi tänava vahelises kvartalis, Oksa tänava ääres. Planeeritav ala piirneb põhjast ja läänest Oksa tänavaga, idast Oksa tn 5 ja Oksa tn 5a kinnistutega ning lõunast Oksa tn 9 krundiga.

Planeeritav Oksa tn 7 kinnistu on elamumaa sihtotstarbega ja selle suurus on 1528 m².

Planeeritaval kinnistul asuvad amortiseerunud elamu ja abihooned, mis planeeringulahenduse kohaselt lammutatakse. Planeeringuala kõrghaljastus kasvab valdavalt Oksa tänava ääres.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndit võib pidada polüfunktsionaalseks piirkonnaks, kus asuvad nii elamumaa kui ka äri- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid.

Linnaehituslikult on tegemist piirkonnaga, mida järk-järgult rekonstrueeritakse ning kus omanäolised hooned säilitatakse ja amortiseerunud elamute asemele rajatakse kaasaegsem hoonestus.

Ärimaa sihtotstarbega krundid paiknevad kontaktvööndi idaosas raudtee, Seebi tänava ja Tondi tänava vahelises kvartalis. Üks ärimaa sihtotstarbega krunt, millel paikneb metallist viilhall, on planeeringuala lääneosas Oksa tänava vastaspoolel. Kontaktvööndi alal on Tallinna Linnavalituse 30. juuni 2010 korraldusega nr 1145-k vastuvõetud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneering“, eesmärgiga moodustada 16 krunti (9 äri- ja elamumaa, 2 ärimaa, 1 äri- ja transpordimaa, 1 tootmismaa ning 3 transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krunti) ning määrata ehitusõigus kuni kahekümne 1- kuni 24-korruselise, millel on lisaks kuni 2 maa-alust korrust, erineva kasutusfunktsiooniga hoonestusega äri- ja elamukvartali rajamiseks.

Sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid asuvad kontaktvööndi põhjaosas Tondi tänava ja Haraka tänava vahelisel alal. Haraka tn 7 krundil on 2-korruseline Tallinna Haraka Lasteaed.

Piirkonnas on nii korter- kui üksikelamuid. Vanemad hooned on krohvitud, puitkonstruktsiooniga hooned ja uuemad on ehitatud silikaatkivist. Enamusel piirkonna tänavatel on väljakujunenud ühtne ehitusjoon. Korterelamud on kas 3-korruselised (nt Oksa tn 12), 4-korruselised (nt Tondi tn 44) või 5-korruselised (nt Tondi tn 51a). Planeeringuala kvartali hoonestuse moodustavad peamiselt kuni 2-korruselised amortiseerunud puitelamud. Kruntidel on lisaks elamule ka üks või mitu abihoonet.  Seebi tänava poolsel küljel on osa elamuid rekonstrueeritud ja ümberehitatud 3-korruselisteks.

Kvartalisisesed tänavad on väikese liikluskoormusega, mida kasutavad peamiselt piirkonna elanikud. Tihedama liiklusega on Tondi tänav ja Linnu tee. Mõlemal tänaval sõidab ühistransport (buss). Lähim peatus on umbes 300 meetri kaugusel. Planeeringualast umbes 800 meetri kaugusel asub trammide lõpp-peatus (Tondi peatus). Seega on planeeringualal hea transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega.

Lähim suurem kaubandus- ja teeninduskeskus on Tondi Selver (A. H. Tammsaare tee 62). Lähim rekreatsiooniala Dunteni park, mis asub Retke tee ja A. H. Tammsaare tee ristmikul.

Arvestades planeeringuala kontaktvööndis paiknevat hoonestust ning asjaolu, et tegemist on linnaehituslikult areneva piirkonnaga, on planeeringuga kavandatav kuni 4-korruseline korterelamu ümbruskonda sobiv.

3. Tallinna üldplaneering ning koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt määratakse Oksa tn 7 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega, 12 korteriga, korterelamu ehitamiseks. Kinnistu piire ja elamumaa maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta.

Hoonestusala on paigutatud kinnistu lõunapoolsesse ossa, arvestades ka kõrghaljastuse maksimaalset säilitamise vajadust. Kavandatava hoone alune pind on 423 m² ja maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 14 meetrit.

Selleks, et visuaalselt vähendada planeeritava hoone mahtu ja kasutada ära krundil olevat looduslikku reljeefi, on hoone kavandatud kahe omavahel nihkes oleva hooneplokina. Krunt on põhja ja lääne suunal tugeva langusega, mistõttu läänepoolne hoonemaht on ette nähtud osaliselt 4-korruseline ning ülejäänud hoonemaht on  3-korruseline (3-korruselise osa maksimaalne kõrgus maapinnast on 12,8 meetrit). Hoone visuaalse kõrguse vähendamiseks on hoone neljanda korruse osa kavandatud fassaadi pindadest tagasiastega.  

Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõuded täidetud. Kavandatavale elamule on tagatud piisav päikesevalgus.

Krundile on võimalik parkida kokku 20 sõidukit, millega on täidetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ normatiivsed nõuded (normatiivne parkimiskohtade arv on 15 kohta). Sõidukite juurdepääs krundile on planeeritud Oksa tänavalt krundi põhja poolselt küljelt. Mõlemale poole krundisisest juurdepääsuteed on kavandatud kokku (5 5) parkimiskohta, ülejäänud 10 parkimiskohta nähakse planeeringulahenduses ette kavandatava hoone soklikorrusel.

Piki krundi läänekülge rajatakse avalikuks kasutamiseks jalgratta- ja jalgtee. Oksa tn 7 kinnistu omanikud sõlmisid Tallinna linnaga 11. jaanuaril 2011 isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu, millega seati Oksa tn 7 kinnistule Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus kinnistu lääneküljele kavandatud jalgratta- ja jalgtee avaliku kasutamise tagamiseks. Nimetatud leping on sõlmitud Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduse nr 1887-k „Oksa tn 7 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel.

Planeeritav ala asub Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kaugkütte piirkonnas. Tulenevalt Aktsiaselts Tallinna Küte 14. oktoobri 2008 kirjast on Oksa tn 7 kinnistule kavandatud korterelamu soojusvarustus käsitletav nimetatud määruse kohaselt erandina (p 2.3), mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Detailplaneeringuga kavandatud korterelamu soojusvarustus on ette nähtud lahendada maagaasi baasil.

Kuna planeeritud hoone läheduses on raudtee, siis hoone projekteerimisel tuleb arvestada Eesti standardi EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõuetega.

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi dendroloog O. Abneri poolt veebruaris 2007.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva. Samas kasvab alal mitu II väärtusklassi puud, mis  planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse.

Planeeringulahenduse kohaselt ühtegi puud ei likvideerita.

Kokkuvõtvalt määratakse Oksa tn 7 kinnistule ehitusõigus 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 12 korteriga korterelamu ehitamiseks ja nähakse ette 20 parkimiskohta (normatiivne 15 parkimiskohta). Ühtegi puud ei likvideerita.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

 

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 21. detsembri 2006 avaldusega Osaühing Essentio Holding. Sama isikuga on 24. märtsil 2008 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr 2-5/73.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2008 korraldusega nr 628-k „Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“, eesmärgiga Kristiine linnaosas 0,2 ha suurusel maa-alal asuvale Oksa tn 7 kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 4-korruselise 12 korteriga elamu rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu koostamise eesmärgiks määrata üldised maakasutuse tingimused ja anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 12. aprillil 2008.

Detailplaneeringulahenduse on koostanud TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 29. aprillil 2009 Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 22. aprilli 2008 ajalehes Postimees.

Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu protokolli kohaselt on planeeritav kaheplokiline korterelamu, mille nurgalahendus krundi reljeefi järgiva astmeliselt muutuva hoone kõrgusega on piirkonda sobilik.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, aktsiaselts Eesti Gaas, Osaühing Essentio Holding, Tondi tn 33 kinnistu omanik, Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu koostaja RAAM Arhitektid AI OÜ arhitekt A. Laanemägi, TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS ja planeeritava kinnistu kaasomanikud (Osaühing T. R. TAMMEAUTO ja EURO KINNISVARAARENDUS OÜ) kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.3.3 „Keskkonnakaitse, haljastus ja heakord“ ning on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu ettepanekuga näha detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses ette Tallinna Linnavaraametile ülesanne sõlmida Oksa tn 7 kinnistu omanikega tasuta isikliku kasutusõiguse seadmise leping kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks enne Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korraldusega nr 1887-k „Oksa tn 7 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ taotleti Oksa tn 7 kinnisasjale (pindalaga 1528 m², sihtotstarve elamumaa) Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist. Isikliku kasutusõiguse alaks määrati Oksa tn 7 kinnisasja osa pindalaga 3 m² - isikliku kasutusõiguse ala I, ja kinnisasja osa pindalaga 63 m² - isikliku kasutusõiguse ala II ja ala valitsejaks määrati Tallinna Kommunaalamet. Nimetatud korralduse alusel on 11. jaanuaril 2011 sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Tallinna linna ja Oksa tn 7 kinnistu omaniku vahel.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotletaks AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.3.5.3 ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastataks täiendavalt.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.3.5.3 ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt kooskõlastataks nendega täiendavalt.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.3.5.3 ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts Elion Ettevõtted kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.3.5.3 ja on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 15. septembri 2010 korraldusega nr  1371-k „Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Vastav teade ilmus 18. septembril 2010 ajalehes Eesti Päevaleht ja 27. septembril 2010 ajalehes Pealinn ning 22. oktoobri ajalehes Kristiine Leht. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas 0,19 ha suurusel maa-alal asuvale Oksa tn 7 kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 4-korruselise korterelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu koostamise eesmärgiks anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud on planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 11. oktoobrist 2010 kuni 25. oktoobrini 2010 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 30. septembri 2010 ajalehes Eesti Päevaleht ja 11. oktoobri 2010 ajalehes Pealinn.

Planeerimisseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohalikule omavalitsusele kohustus teavitada avalikkust koostatavast planeeringust. Avalikustamine on kohustuslik selleks, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Ülalkirjeldatud menetluse kronoloogiast nähtuvalt on kohalik omavalitsus koostatavast detailplaneeringust erinevate ajalehtede väljaannete kaudu üldsust teavitanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 27. septembri 2010 tähtkirjaga Oksa tn 5, Oksa tn 5a ja Oksa tn 9 kinnistu omanikke avalikku väljapaneku toimumise ajast. Arvestades eeltoodut on täidetud planeerimisseaduse § 16 lg 1 punktist 5 tulenev nõue teha detailplaneeringu koostamisel koostööd planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanikega.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

1. novembril 2010 Tallinna linna ja EURO KINNISVARAARENDUS OÜ vahel sõlmitud lepinguga nr 2-6/189 võttis EURO KINNISVARAARENDUS OÜ endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringu kohase avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktist 4 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lõikest 9 teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Oksa tn 5, Oksa tn 5a ja Oksa tn 9 ja planeeritava kinnisasja omanikele ja huvitatud isikule detailplaneeringu kehtestamisest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a. juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Oksa tn 7 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Arvo Rikkinen

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor ameti juhataja ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär