Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 otsus number 24

Redaktsiooni kehtivus 10.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. märts 2011 nr 24

 

 

 

 

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 37 lg 4 p 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 29 lg 1 ja § 41 alusel

 

 

1. Algatada Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 koostamine eesmärgiga täpsustada linna seadusest tulenevaid kohustustusi ja arengudokumentides seatud eesmärke ning edendada sotsiaalhoolekande arengut ja selle rahastamist, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, sh eelarvestrateegiast ning hetkeolukorrast ja linnaeelarve võimalustest.

2. Kehtestada Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 koostamise lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011
otsuse nr 24
LISA

 

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

1. Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava (edaspidi arengukava) koostatakse Tallinna sotsiaalhoolekande arendamiseks aastatel 2012-2027. Arengukava eesmärk on kindlaks määrata sotsiaalhoolekande arengusuunad, kavandada vajalikud kulud ja täpsustada seadusest tulenevaid kohustusi ning arengudokumentides seatud eesmärke.

Arengukava kehtestab hoolekande kui linna prioriteetse valdkonna arendamise strateegilised eesmärgid, lähtudes linna sotsiaalsest hetkeolukorrast, arengusuundade prognoosist, linnaelanike huvidest ning kehtestatud arengudokumentidest, sh eelarvestrateegiast ja linnaeelarve võimalustest.

2. Arengukava koostamise eest vastutab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

3. Arengukava koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu otsusega.

4. Arengukava koostatakse lähtudes sotsiaalhoolekande seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, “strateegiast „Tallinn 2030“, Tallinna üldplaneeringust, “Tallinna arengukavast 2009-2027“ , “Tallinna eelarvestrateegiast aastateks 2011-2014“ ja teistest kehtivatest ning arengukava koostamise seisukohast olulistest arengudokumentidest ja uuringutest.

5. Arengukava on kontseptuaalne, üldisem arengusuundade kirjeldus, mis sisaldab järgmisi osi:

5.1 sotsiaalhoolekande valdkonna lähteolukorra analüüs ja arengu eeldused;

5.2 sotsiaalhoolekande tulevikuplaan ja arengu eesmärgid;

5.3 strateegiate valik arengukavas toodud eesmärkide saavutamiseks ning sotsiaalhoolekande jaoks oluliste tugitegevuste sõnastus infotehnoloogia, kommunikatsiooni jt valdkondades;

5.4 arengukavas soovitud tulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste loetelu ja nende ajaline määratlemine - arengukava etappideks jagamine;

5.5 viieaastane tegevuskava ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

5.6 tegevuskava elluviimiseks vajalikud kulud koos katteallikatega (linnaeelarve, sihttoetused, välisrahastus);

5.7 mõõdikud, mis määravad arenguskava täitmise edukust ja teavitamise põhimõtted;

5.8 arengukava täitmise võimalikud riskid ja nende maandamise võimalused;

5.9 arutelude käigus üles kerkinud lisateemad.

6. Arengukava koos tegevuskavaga koostatakse järgmiste etappide kaupa ja tähtaegade alusel:

6.1

Tallinna Linnavolikogu otsus Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 koostamise algatamiseks ja lähteülesande kehtestamiseks

märts 2011

6.2

konsultantide leidmine, kes juhendavad analüütilise osa koostamist ja nõustavad arengukava koostamist

märts 2011

6.3

töörühmade moodustamine arengukava koostamiseks, tootevastutajatega ümarlaua korraldamine

märts-aprill 2011

6.4

analüüsi koostamine ja lähteolukorra kindlaks määramine

aprill 2011

6.5

tulevikuplaani kujundamine ja strateegiliste eesmärkide kindlaks määramine. Strateegilised eesmärgid sõnastatakse Tallinna elanike ning töörühma ja kaasatud valdkondlike ekspertide töö tulemusena, lähtudes arengukava analüütilise osa tulemustest;

aprill-mai 2011

6.6

arengukava arutamine linna ametiasutuste ja kolmanda sektori partneritega

mai-august 2011

6.7

arengukava eelnõu kooskõlastamine ametite, linnaosade valitsuste ja linnakantselei arengu-, õigus- ja finantsteenistusega ning eelnõusse asjakohaste paranduste sisseviimine. Arengukava tööversiooni tutvustamine Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis

september

2011

6.8

arengukava eelnõu avalikkusele kättesaadavaks tegemine Tallinna veebilehel vähemalt kolme nädala vältel, avaliku arutelu korraldamine

oktoober

2011

6.9

arengukava eelnõu lõplik vormistamine, arvestades avaliku arutelu tulemusi

november 2011

6.10

arengukava eelnõu esitamine Tallinna Linnavalitsusele menetlemiseks

detsember 2011

6.11

arengukava eelnõu esitamine menetlemiseks ja vastuvõtmiseks Tallinna Linnavolikogule

jaanuar 2012

7. Arengukava koostatakse lähteülesande alusel aastateks 2012-2027. Arengukava seire ja muutmine toimub Tallinna Linnavolikogu kehtestatud arengudokumentide menetlemise korra kohaselt.

8. Arengukava kehtib 31. detsembrini 2027.

9. Arengukava koostamisse kaasatakse:

9.1 vajadusel spetsialistid Sotsiaalministeeriumist ja selle haldusalast;

9.2 spetsialistid linna ametitest, linnaosadest, linna ametiasutuste hallatavatest asutustest ja teistest sotsiaalteenuseid osutavatest asutustest;

9.3 linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmed;

9.4 partnerid kolmandast sektorist.

10. Arengukava avalikustatakse Tallinna veebilehel. Teade arengukava kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja Tallinna veebilehel.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees