Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 16 "Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 määrus number 5
Jõustumine:17.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. märts 2011 nr 5

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 16 “Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3, § 26 lg 1 p 5, konkurentsiseaduse § 301 ja 33 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 otsusega nr 276 kinnitatud “Tallinna linna teise abipaketi linnaelanikule ja ettevõtjale 2011−2012 punktiga 1.2.

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruses nr 16 “Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) korra § 1 lõikes 3 asendatakse sõna “ettevõtjatele“ sõnadega “äriühingutele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele“;

2) korra § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse andmise eesmärk on ergutada töötutele tallinlastele mõeldud sotsiaalsete töökohtade loomist ja arendada sotsiaalset tööhõivet.“;

3) korra § 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Toetuse andmise tulemusena loovad äriühingud, avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused sotsiaalseid töökohti registreeritud töötutele, et ennetada pikaajalist tööpuudust ja parandada hõivet.“;

4) korra § 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) äriühing - Eesti äriregistris registreeritud äriühing;“;

5) korra § 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) mittetulundusühing või sihtasutus - Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus;“;

6) korra § 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) sotsiaalne töökoht - töökoht, mille toetuse taotleja loob pärast seda, kui ettevõtlusamet on toetuse taotluse vastu võtnud, ning mida toetuse taotlejal või temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus, mittetulundusühingus või sihtasutuses varem ei ole olnud. Sotsiaalsel töökohal saab tööle asuda isik, kes on vahetult enne tööle vormistamist olnud Eesti Töötukassa piirkondlikus üksuses arvel töötuna ja rahvastikuregistris registreeritud Tallinna elanikuna vähemalt aasta;“;

7) korra § 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) korra § 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on esitanud ettevõtlusametile toetuse taotluse;“;

9) korra § 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7) toetuse saaja - toetust taotlenud äriühing, avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega ettevõtlusamet on sõlminud sihtotstarbelise toetuse lepingu toetuse kasutamiseks;“;

10) korra § 3 punktis 4 ja § 4 lõike 3 punktides 1-4 asendatakse sõna “palgakulu“ sõnaga “tööjõukulu, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed,“ vastavas käändes;

11) korra § 3 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

“10) avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus - mittetulundusühingud või sihtasutus, mille tegevus on suunatud kas laiemale avalikkusele või ülejäänud ühiskonnaga võrreldes ebasoodsamas olukorras olevale või muul põhjusel ühiskonna seisukohast olulise tähtsusega kitsamale isikute grupile.“;

12) korra § 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Toetust saab taotleda taotleja loodud või loodaval sotsiaalsel töökohal töötava töötaja tööjõukulu, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed (edaspidi abikõlblikud kulud), katteks vastavalt §-s 6 sätestatud piirmääradele ja tingimustele.“;

13) korra § 4 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) töötaja tööjõu kulusid, kes on taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul täiskoha täitmiseks võetud tööle toetuse saajaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus, mittetulundusühingus või sihtasutuses;“;

14) korra § 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud äriühing, avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus.“;

15) korra § 8 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) taotleja täistööajaga töötavate töötajate arv taotlemisele eelnenud kalendrikuul on äriühingus vähemalt viisteist, mittetulundusühingus või sihtasutuses vähemalt kaks;“;

16) korra § 8 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) korra § 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Loodavate uute sotsiaalsete töökohtade arv on äriühingus vähemalt 5 ja kõige rohkem 30, mittetulundusühingus või sihtasutuses vähemalt 3 ja kõige rohkem 30.“;

18) korra § 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Uuteks töökohtadeks ei loeta töökohti, mille taotleja on loonud teise äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või selle osa omandamise või ülevõtmise teel.“;

19) korra § 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Toetus makstakse välja üks kord kuus kahekümne ühe päeva jooksul pärast seda, kui ettevõtlusamet on kinnitanud toetuse saaja esitatud aruanded ja muud nõutud dokumendid.“.

§ 2.  Määrus jõustub 17. märtsil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees