Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 02.03.2011 korraldus number 301

Redaktsiooni kehtivus 02.03.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

                                  2. märts 2011 nr 301-k

 

 

Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 3, § 3 lg-te 1 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 3, 4 ja 5, § 6 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, tulenevalt Riikliku ehitisregistri andmetest ja asjaolust, et katastriüksusel Kesk-Ameerika tn 14 asub 3-korruseline kahe mitteeluruumiga korterelamu ning võttes arvesse korteriühistu Kesk-Ameerika 14 6. veebruari 2011 avalduse

 

 

1. Muuta Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse (korteriomandite kinnistusregistri registriosad nr 9925401 kuni nr 9927301, katastritunnus 78401:109:2070, pindala 1527 m²) senist maakasutuse sihtotstarvet elamumaa 100% ning määrata uueks sihtotstarbeks elamumaa 95% ja ärimaa 5%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-Ameti Tallinna katastribüroole, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja korteriühistule Kesk-Ameerika 14. Korteriühistul teavitada sihtotstarbe muutmisest kõiki korteriomanikke.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär