Tallinna Linnavalitsus 02.03.2011 korraldus number 301.
Kesk-Ameerika tn 14 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine Tvk m 18 03.03.2005 10.03.2005 RT IV, 08.08.2013, 30