Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Halduslepingu "Tallinna parkimise operaatorteenus 2011-2014" projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 korraldus number 290
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   23. veebruar 2011 nr 290-k

 

 

Halduslepingu "Tallinna parkimise operaatorteenus 2011-2014" projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Halduskoostöö seaduse § 5, § 9, § 10 ja § 13 lg 1, riigihangete seaduse § 28 lg 1 ja 2 p 1, § 68 lg 1, liiklusseaduse § 501 lg 3 ja kohalike maksude seaduse § 141 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ lisa p 10.1, Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 otsuse nr 147 „Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ning viivistasu määramise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“ p-de 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2010 korralduse nr 1236-k „Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke “Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ning viivistasu määramise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“ p-ga 1 ja tulenevalt asjaolust, et Tallinna Transpordiameti korraldatud riigihanke „Tallinna parkimise operaatorteenuse tellimine 2011-2014“ käigus ei esitatud ühtegi pakkumust

 

 

1. Kiita heaks käesoleva korralduse lisas toodud halduslepingu „Tallinna parkimise operaatorteenus 2011-2014“ projekt.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo-t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingule väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke „Tallinna parkimise operaatorteenus 2011-2014“ edukate ühispakkujatega AS-ga EMT ja AS-ga ÜHISTEENUSED.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Andres Harjole ja Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2011

korralduse nr 290-k 

LISA

 

 

 

 

 

TALLINNA PARKIMISE OPERAATORTEENUS 2011-2014

 

HALDUSLEPING

 

Tallinnas                                                                                                      veebruar 2011

 

 

Tallinna tasulisel valveta parkimise alal parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu-, parkimistasu maksmise järelevalve- ning viivistasu määramise korraldamises ja tagamises.

 

1. LEPINGU POOLED

1.1 Tallinna linn Tallinna Transpordiameti reg. nr. 75028252 kaudu, keda esindab juhataja Andres Harjo Tallinna Linnavalitsuse  23. veebruari 2011 korralduse nr ..... alusel (edaspidi nimetatud tellija ja pool ning koos täitjaga pooled) ühelt poolt ja riigihanke edukad ühispakkujad AS EMT, keda esindab volikirja alusel Alar Vasemägi ja AS ÜHISTEENUSED, keda esindab juhatuse liige Alar Vasemägi (edaspidi nimetatud täitja ja pool ning koos tellijaga pooled) teiselt poolt, sõlmisid käesoleva halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

2. LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

2.1 tellija - Tallinna linn, kes täidab lepingut Tallinna Transpordiameti kaudu.

2.2 täitja - edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ühispakkujad, kellega on sõlmitud käesolev leping.

2.3 leping - hankemenetluse tulemusel tellija ja täitja vahel sõlmitud haldusleping, mille esemeks on parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu-, parkimistasu maksmise järelevalve- ning viivistasu määramise korraldamine ja tagamine.

2.4 arvestuslik parkimistulu - m-parkimisel parkimistasu maksmise aktiviseerimisest kuni lõpetamiseni arvestatud parkimistulu, sõltumata selle laekumisest mobiilsideoperaatorile või täitjale, samuti realiseeritud parkimispiletid (sh parkimisautomaatide piletid) nominaalväärtuses, sõltumata piletite müügi tulu laekumisest kolmandale isikule või täitjale.

2.5 garanteeritud parkimistulu - tellijale pakkumuse maksumuse esildises märgitud summa eurodes,

2.6 m-parkimine - mobiiltelefoni abil parkimistasu maksmise aktiviseerimine ja lõpetamine, samuti suletud aladele sissepääsuks tõkkepuu avamine.

2.7 parkimise õigust tõendav dokument - üksikpilet, elektrooniline aasta- ja kuukaart, parkimisseadmete ning parkimispileti automaadi pilet, mobiilsideoperaatori elektrooniline kinnitus parkimistasu maksmisest või elektroonilise loa olemasolust kontrolöri päringule ja Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud muud parkimise tasumist või sellest vabastamist tõendavad dokumendid. Vaidluse korral tõendab mobiilsideoperaatori vahendusel parkimistasu maksmist või maksmisest vabastust mobiilsideoperaatori kinnitatud väljatrükk.

2.8 kombineeritud parkimispilet- parkimispilet, mis on kombineeritud muu piletiga (nt pargi ja reisi, ühissõiduki jms) ning on kontrollitav parkimise kontrollsüsteemide kaudu.

2.9 teisalduse teabeliin - tehnoloogiline süsteem, mis võimaldab teavitada teisaldamisele kuuluva sõiduki omanikku või kasutajat.

2.10 Tallinna linna valveta tasuline parkimisala - Tallinna Linnavolikogu õigusaktidega kehtestatud valveta tasuline parkimisala või alad Tallinna linnas. Tallinna linna tasuline valveta parkimisala võib muutuda Tallinna Linnavolikogu otsustusel, parkimiskohtade arv valveta tasulises parkimisalas võib muutuda tellija poolsetest liikluskorralduslikest vajadusest lähtuvalt.

2.11 parkimistasu maksmise korraldamine - Tallinna linna valveta tasulisel parkimisalale parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu korraldamine vähemalt 160 müügikohas, vähemalt 30 parkimisautomaadis ja lisaks interneti ja m-parkimise vahendusel.

2.12 parkimistasu maksmise järelevalve - Tallinna Linnavolikogu õigusaktidega kehtestatud Tallinna linna valveta tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduki juhtide poolt parkimistasu kohase maksmise sh parkimistasu maksmisest vabastamist tõendavate dokumentide kontroll.

2.13 viivistasu määramine - viivistasu määramise otsuse tegemine liiklusseaduses ja Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud korras ning juhtudel.

2.14 kontroller - seade millega saab teha päringuid m-parkimise kasutamise kohta ning mis näitab viimase 24 tunni jooksul samale sõidukile määratud viivistasu.

2.15 täitja tasu - riigihanke pakkumuse maksumuse esildises näidatud protsent ainult parkimise õigust tõendavate dokumentide müügist täitjalt tellijale laekunud tulust. Täitja tasuna ei arvestata Tallinna Linnavalitsuse poolt parkimise tasumisest vabastamist tõendavate dokumentide ja sooduslubade väljastamisest saadavat tasu, samuti tasu elanike aasta- ja hooajakaartidelt ning viivistasudelt.

2.16 kontrolör - täitja töötaja, kes teostab kontrolli  Tallinna parkimistasu maksmise üle ja teeb viivistasu otsuseid liiklusseaduses ja Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud korras ning juhtudel.

2.17 lepingu dokumendid - käesoleva lepingu lahutamatuteks lisadeks on riigihanke „Tallinna parkimise operaatorteenus 2011-2014“ täitja poolt esitatud pakkumus täies mahus ning hankedokumendid ja nende lisad, sh kvalifitseerimise tingimused ja täitja kvalifitseerimise dokumendid. Vastuolu korral nimetatud dokumentidega lähtutakse käesolevast lepingust.

 

3. ÜLDSÄTTED

3.1 Vastavalt riigihangete seadusele ja riigihanke „Tallinna parkimise operaatorteenus 2011-2014“ hankemenetluse tingimustele sätestab käesolev leping poolte õigused ja kohustused Tallinna tasulise valveta parkimise alal parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu-, parkimistasu maksmise järelevalve- ning viivistasu määramise korraldamisel ja tagamisel.

3.2 Pooled lähtuvad lepingu sõlmimisel kehtivatest õigusaktidest, riigihanke hankedokumentidest ja nende lisadest, sh kvalifitseerimise tingimustest ja täitja kvalifitseerimise dokumentidest ja täitja poolt esitatud pakkumise dokumentidest ning lisadest, mis kuuluvad käesoleva lepingu juurde selle lahutamatu osana.

3.3 Lepingu täitmisel lähtutakse hankedokumentide ja käesoleva lepingu vastuolu korral käesolevast lepingust.

 

4. LEPINGU JÕUSTUMINE, TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

4.1 Leping sõlmitakse tellija ja täitja vahel tähtajaga 3 aastat. Leping jõustub 01.03.2011 ning lõpeb tähtaja möödumisel 28.02.2014 kõikide lepingust tulenevate kohustuste täitmisel.

4.2 Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

4.3 Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, kui tulenevalt muutunud õiguslikust olukorrast ei ole pooltel võimalik lepinguga võetud kohustusi täita.

4.4 Iga järgneva kuu 21. kuupäevaks kogu eelneva kuu parkimistulu tellijale ülekandmata jätmise korral on tellijal õigus leping ühepoolselt üles öelda.

4.5 Täitjal ja tellijal on õigus käesolev leping ühepoolselt lõpetada, kui teine pool ei täida korduvalt (kirjalikke pretensioone on esitatud vähemalt kahel korral ning pool ei ole puuduseid kõrvaldanud) kohaselt endale lepinguga võetud kohustusi. Lepingu lõpetamisest selle mitte kohasest täitmisest tulenevalt v.a punktis 4.4 toodud olukorras teatab lepingut lõpetav pool teisele poolele või tema esindajatele kirjalikult 1 (üks) kuu ette.

4.6 Tellija võib lepingu üles öelda kui täitja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus nimetatud menetluse alustamisest.

 

5. TELLIJA KOHUSTUSED

5.1 Tellija kohustub:

5.1.1 täitma õigeaegselt ja korrektselt lepinguga võetud kohustusi;

5.1.2 andma täitjale tema kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid vastavalt täitja nõudmisele ja lepingus sätestatule;

5.1.3 tasuma täitjale tehtud töö eest vastavalt lepingule;

5.1.4 hoiduma tegudest, mis kahjustavad teise poole huve ja lepinguga kokkulepitud eesmärke.

 

6.  TÄITJA KOHUSTUSED

6.1 Täitja kohustub:

6.1.1 täitma õigeaegselt ja kvaliteetselt lepinguga võetud kohustusi;

6.1.2 teenuse osutamisel juhinduma hankedokumentidest, lepingust ja täiendavatest kokkulepetest ning õigusaktidest;

6.1.3 tellija nõudmisel andma kirjalikke seletusi lepingu täitmisega seotud küsimustes;

6.1.4 teenuste osutamisega seotud kohtuvaidlustes tellija ja kolmandate isikute vahel esindama tellijat ja osutama tellijale igakülgset abi muudes lepinguga seonduvates kohtuvaidlustes, sh osalema koos tellijaga kohtus ning esitama kohtule tema valduses olevad tõendid ja tunnistajate nimed ning kontaktandmed;

6.1.5 esindama täitjat ja tellijat kõigis käesoleva lepingu alusel teostatavate ülesannete või toimingutega seotud kohtuvaidlustes omal kulul ning kandma sellega kaasnevad kohtukulud ja kahjud täies mahus iseseisvalt;

6.1.6 korraldama kontrolöridele nende tööks vajaliku õigusalase väljaõppe ja varustama kontrolörid tellijaga kooskõlastatud ühtse vormiriietusega ja tööks vajalike töövahenditega;

6.1.7 võimaldama lepingu kehtivuse ajal ja kolme aasta jooksul pärast lepingu lõppemist Tallinna linna asutuste esindajatel teostada kontrolli täitja kohustuste täitmise üle, sh võimaldama tutvuda lepingu täitmisega seotud kõikide dokumentidega;

6.1.8 võtma tarvitusele vajalikud meetmed lepinguga seotud dokumente säilitamiseks oma ametiruumides lepingu kehtivuse ajal vastavalt õigusaktidele ja pärast lepingu lõppemist andma need tellijale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga;

6.1.9 tagama kõik teenuse osutamiseks vajalikud ja pakkumise kutses, kvalifitseerimise tingimustes ning lepingus nimetatud töövahendid omal kulul;

6.1.10 tagama kõikide vajalike tehingute ja toimingute tegemise parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu-, parkimistasu maksmise järelevalve- ja viivistasu määramise toimimiseks.

 

7. TÄITJA KOHUSTUSED TALLINNA TASULISE VALVETA PARKIMISE ALALE PARKIMISE ÕIGUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE MÜÜGIVÕRGU KORRALDAMISES JA TAGAMISES

7.1 Täitja on kohustatud korraldama ja tagama parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu vähemalt 160 eraldi asuvas müügikohas sh 30 parkimispileti automaadis. Täitja tagab parkimise õigust tõendavate dokumentide müügiloleku kõikides müügikohtades piisava varustamisega ning nende kättesaadavuse parkijaile kogu tasulise parkimise alal. Parkimispileti ostmine peab olema võimaldatud ka veebikeskkonna kaudu.

7.2 Parkimise õigust tõendavate dokumentide müügil oleku eest vastutab täitja. Täitja peab võimaldama parkimise õigust tõendavate dokumentide edasimüüjatel tasuda pärast parkimise õigust tõendavate dokumentide realiseerimist.

7.3 Täitja on kohustatud tegema endast sõltuvalt kõik, et välistada võltsitud parkimise õigust tõendavate dokumentide müügile sattumine ning müümine. Võltsitud parkimise õigust tõendavate dokumentide müügile sattumisel peab täitja tegema kõik endast oleneva nende müügilt kõrvaldamiseks.

7.4 Täitja esitab parkimise õigust tõendavate dokumentide trükkimiseks tellimuse kooskõlastatult tellijaga vähemalt 1 kuu enne realisatsiooni varu (realisatsiooni varu 3 keskmine müügikogus) lõppemist parkimispiletite valmistajale.

7.5 Täitja kannab parkimise õigust tõendavate dokumentide müügiga, transpordiga ning inkassatsiooniga kaasnevad (sh ka parkimispiletite edasimüüjate ja automaatide) kõik kulud.

7.6 Tellija annab temale parkimispiletite valmistaja poolt üle antud parkimise õigust tõendavad dokumendid täitjale üle vastava aktiga.

7.8 Täitja tagab kogu müügivõrgus vähemalt kolme kuu realisatsiooniks vajalikus mahus ja täis nomenklatuuris parkimise õigust tõendavate dokumentide olemasolu ning säilitab vajaliku realisatsiooni varu õigeaegse tellimuse esitamisega.

7.9 Täitja tagab parkimise õigust tõendavate dokumentide säilimise materiaalselt vastutades parkimise õigust tõendavate dokumentide nominaalväärtuses ning välistab nende sattumise kolmandate isikute õigusvastasesse valdusesse müügitehinguni.

7.10 Täitja peab täpset numbrilist arvestust ja esitab igakuuliselt nomenklatuurselt aruandega parkimise õigust tõendavate dokumentide jäägi ja müügi kohta.

7.11 Parkimise õigust tõendavad dokumendid tunnistatakse praagiks kahepoolse allkirjastatud akti alusel. Praak parkimise õigust tõendavad dokumendid on täitja kohustatud andma üle tellijale.

7.12 Müügi käigus rikutud parkimise õigust tõendavate dokumentide tagastamine tellijale toimub alates rikkumise avastamisest 5 tööpäeva jooksul täitja kulul ja tellija poolt määratud kohas ning selle kohta koostatakse akt, mille allkirjastavad mõlemad pooled. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita. Müügi käigus rikutud parkimise õigust tõendavate dokumentide osas kannab materiaalset vastutust müügihinna nominaalväärtuses täitja.

7.13 Täitja tagab tellijale viivitamatu kontrolli võimaluse kõiki liiki parkimise õigust tõendavate dokumentide üle kõikides müügikohtades ja parkimispiletite automaatides koos oma esindajaga.

7.14 Täitja esitab tellijale parkimise õigust tõendavate dokumentide kuu müügiaruande iga järgneva kuu 10. kuupäevaks.

7.15 Täitja tasub tellijale iga järgneva kuu 21. kuupäevaks eelmise kuu jooksul parkimise õigust tõendavate dokumentide realiseerimisest saadud summa täies mahus.

7.16 Täitja kohustub tagama parkijaile m-parkimise ja maksmise kontrollimise häireteta kasutamise võimaluse kõigis suurimates Tallinnas õiguslikul alusel tegutsevates mobiiltelefoni võrkudes.

7.17 Täitja tagab parkijale võimaluse oma mobiiltelefoni abil aktiviseerida parkimistasu maksmist ja seda lõpetada.

7.18 Täitja tagab parkijale võimaluse avada m-parkimise vahendusel suletud alade tõkkepuid ning arvestab kehtestatud parkimistasu nendel aladel või muid kombineeritud piletite tasusid.

7.19 Täitja kohustub tagama häireteta ülemineku kõikide parkimistasu maksmisviiside osas lepingu jõustumisest alates.

7.20 Täitja tagab teisalduse teabeliini töö ja võimaluse edastada informatsiooni parkimise õigusrikkumisest mobiiltelefonile, millelt on viimane kord aktiviseeritud m-parkimine.

7.21 Täitja kannab mobiilside vahendusel arvestatud parkimistasud tellijale üle järgneva kuu 21. kuupäevaks ning seda sõltumata tegelikest laekumistest parkijatelt ja abonentidelt mobiilsideoperaatoritele või täitjale.

7.22 Täitja kohustub koostama ja levitama informatsiooni parkimise ja selle eest tasumise võimaluste kohta parkijaile omal kulul ning tellija poolt nõutaval viisil ja mahus (teatetahvlid, infovoldikud, sms info m-parkijale jms).

7.23 Täitja teostab tellija poolt määratud kriteeriumite kohaselt ja mahus parkimist puudutavaid statistilisi uuringuid (parkimistulu, täituvus, rentaablus, parkimisautomaatide statistika, m-parkimise kasutamine ja statistika jms).

 

8.   TÄITJA KOHUSTUSED PARKIMISTASU MAKSMISE JÄRELEVALVEL

8.1 Täitja kohustub korraldama ja tagama kontrolli parkimistasu kohase maksmise osas Tallinna linna tasulisel valveta parkimisalal sh parkimistasu maksmisest vabastamise dokumentide osas. Kontroll peab olema teostatud kogu tasulise parkimisaja jooksul.

8.2 Täitja koostab, vajadusel muudab ja esitab tellijale kooskõlastamiseks parkimiskontrolli marsruudid, kontrolöride tööajagraafikud ja tööplaanid ning tagab neist kinnipidamise sellisel, et on tagatud efektiivne kontroll ja parkimistasu laekumine.

8.3 Täitja garanteerib vähemalt 17 parkimiskontrolöri töö Tallinna linna tasulisel valveta parkimisalal.

8.4 Täitja garanteerib Tallinna valveta tasulise parkimisala suurenemisel parkimiskontrolöride arvu suurenemise suhtes 1 kontrolör 400-le parkimiskohale ning vastava arvu täiendavaid kontrollereid ja kontrollerite printereid tellija taotlusel.

8.5 Täitja tagab igal tööpäeval kella 11.00-ks aruande esitamise tellijale eelmisel päeval (esmaspäeval eelmisel kolmel päeval ja riiklikele pühadele järgneval esimesel tööpäeval) läbi viidud kontrollimise tulemuste kohta. Täitja sisestab igapäevaselt vormistatud viivistasuotsused andmebaasi ja peab nende üle arvestust elektroonilises arvutiprogrammis.

8.6 Täitja tagab, et kontrolöril on võimalik kontrollida kontrolleriga reaalajas m-parkimisega parkimistasu tasumist, elanike aasta- ja hooajakaardi ning muude parkimisõigust tõendavate elektrooniliste lubade kehtivust, samuti vastava riikliku registri käivitamisest kohapeal reaalajas invakaartide kehtivust.

8.7 Täitja tagab omal kulul mobiilside kaudu parkimistasu maksmise kontrollimiseks vähemalt 17 vastava seadme olemasolu.

 

9. TÄITJA KOHUSTUSED VIIVISTASU MÄÄRAMISEL

9.1 Tallinna linna valveta tasulisel parkimisalal õigusvastaselt parkimistasu maksmata jätmise korral teeb täitja seaduses ettenähtud korda järgides viivistasu määramise otsused.

9.2 Täitja on kohustatud igal viivistasu määramisel fotografeerima sõidukit selliselt, et fotodelt nähtuks parkimistasu maksmata jätmise õigusvastasus ning sõiduki asukoht ja täpne aeg.

9.3 Täitja peab elektrooniliselt arvestust viivistasu otsuste üle.

9.4 Täitja annab tellijale selgitusi iga esitatud vaide kohta.

9. 5 Täitja tagab tellijale viivistasu otsuste andmebaasi vaatlemise ja väljavõtete tegemise reaalajas ning sealt vahetu võimaluse teostada elektrooniliselt raamatupidamislikke kandeid.

9.6 Täitja tagab parkimiskontrolli esindaja osalemise Tallinna Transpordiametis moodustatud viivistasu otsustele esitatud märgukirjade, ja selgitustaotluste läbivaatamise ning lahendamise komisjoni töös (komisjon töötab vähemalt 1 korda nädalas).

9.7 Täitja tagab omal kulul vastava esindaja viivistasude ja parkimistasudega seonduvates vaidlustes kohtumenetlustes.

9.8 Täitja kannab viivistasu määramisega seonduvad kõik kulud (sh kohtuvälise- ja kohtumenetluse kulud).

                                                                    

10. TÄITJA KOHUSTUSED ANDMETE TÖÖTLEMISEL, SÄILITAMISEL JA ÜLEANDMISEL

10.1 Täitja tagab arvutiprogrammi töö parkimisalase statistika ja aruandluse korraldamiseks ning andmete interneti või m-parkimise vahendusel reaalajas esitamiseks tellijale.

10.2 Täitja tagab tellijale ülevaate reaalajas kõikidest koostatud viivistasu otsustest koos nende juurde kuuluvate fotodega.

10.3 Täitja laeb viivistasu otsuse koostamisel tehtud fotod parkimisalase statistika ja aruandluse korraldamise arvutiprogrammi viivitamatult.

10.4 Täitja tagab tellijale juurdepääsu arvutiprogrammile vajalike toimingute teostamiseks.

10.5 Täitja on kohustatud säilitama kõik aruanded ning viivistasude otsused ja nendega seonduvad andmed, samuti kõik käesolevat teenust puudutavad finantsandmed elektrooniliselt kogu lepingu perioodi ning andma need üle elektrooniliselt tellijale viivitamatult peale lepingu lõppemist. Andmed peavad olema loetavad ka Microsoft Office 2003 tarkvaraga. Finantsdokumentide koondid ja bilanss peavad olema allkirjastatud selleks õigust omavate isikute poolt.

10.6 Täitja kannab kõik andmete töötlemisega, säilitamisega ja üleandmisega seonduvad kulud.

 

11. TÄITJA MUUD KOHUSTUSED

11.1 Täitja tagab teenindussaali vanalinna või südalinna tasulises alas isikute vaiete esitamiseks ja selgituste saamiseks. Viivistasu otsuse saanud isikule tutvustab täitja koostatud viivistasu otsust ning fotosid. Samuti võtab vastu ja edastab tellijale vaided ning selgitustaotlused.

11.2 Täitja tagab m-parkimise osas vähemalt:

11.2.1 pargi ja reisi pääslate avamise;

11.2.2 parkimistasu maksmise kontrollereid 17 tk;

11.2.3 viivistasude printimiseks tänaval ja kontrolleriga ühilduvaid printereid 17 tk;

11.2.4 liidese mobiilside võrkude kaudu mobiiltelefoni vahendusel parkimistasu maksmise võimaldamiseks.

11.3 Täitja tagab parkimisalase statistika ja aruandluse korraldamiseks ning andmete interneti või m-parkimise vahendusel reaalajas töötava vastava arvutiprogrammi, mis võimaldab:

11.3.1 ülevaadet kõikidest koostatud viivistasu otsustest koos nende juurde kuuluvate fotodega;

11.3.2 fotode laadimist viivistasu otsuse koostamisel veebikeskkonda;

11.3.3 kontrollida viivistasu otsuste laekumisi ja tühistamisi sh kuupäevaliselt;

11.3.4 tuvastada viivistasu otsuseid auto ja viivistasu otsuse numbri järgi;

11.3.5 automaatset viivistasu otsuste muutmist reaalajas;

11.3.6 sisestada käsitsi viivistasu otsuseid;

11.3.7 elektrooniliselt menetleda vaideid;

11.3.8 liidestust postiasutusega viivistasu otsuse kolmanda eksemplari väljastamiseks;

11.3.9 viivistasu otsuse oleku automaatset uuendamist (kehtiv, tasutud, sundtäitmisel jms);

11.3.10 tuvastada viivistasu otsuse maksmise ajalugu ja aruandlust;

11.3.11 järgida viivistasu otsuse laekumisi ja tagasikandeid;

11.3.12 liidestust Tallinna elektroonilise finantssüsteemiga (SAP) ja kohtutäituritega;

11.3.13 kontrollida m-parkimise vahendusel parkimistasu maksmist;

11.3.14   kontrollida m-parkimise vahendusel parkimistasu maksmisi reaalajas;

11.3.15 pidada arvestust ja teostada kontrolli elanike aastakaartide, sooduslubade ja kuukaartide üle m-parkimise vahendusel parkimise tsoonide kaupa;

11.3.16 liidestust rahvastiku-, äri- ja liiklusregistriga;

11.3.17 automaatset sõidukiomanike andmete pealelaadimist omanike muutumisel liiklusregistrist;

11.3.18 viivistasu otsuse menetlusel sõiduki automaatset andmete kontrolli (värvus ja mark);

11.3.19 sõidukite teisaldamise hoiatusteenus viimasele m-parkimist kasutanud isikule;

11.3.20 invakaartide arvestuse pidamine ja m-parkimise kaudu invakaartide kontroll riiklike registritega selle loomisest;

11.3.21 säilitada kõiki aruandeid ning viivistasu otsuseid ja nendega seonduvaid andmeid, samuti kõiki käesolevat teenust puudutavaid finantsandmeid elektrooniliselt kogu lepingu perioodi kohta. Andmed peavad olema loetavad ka Microsoft Office 2003 tarkvaraga.

11.4 Täitja tagab lepinguperioodi jooksul linnas parkimise eest tasumist võimaldavad 30 parkimisautomaati, mis peavad:

11.4.1 võimaldama tasumist ja parkimispileti saamise temperatuuridel -35 ͦ C kuni 60 ͦ C;

11.4.2 säilitama raha eraldi tehnokambrist;

11.4.3 võimaldama teha makseid vähemalt 4 mõõtmes müntidega (20 ja 50 euro senti, 1 euro ja 2 eurot);

11.4.4 võimaldama kasutada menüüd vähemalt eesti keeles (soovitatav ka inglise ja vene keel);

11.4.5 säilitama mõistliku turvakindlusega parkimistasu inkassatsioonini;

11.4.6 võimaldama parkimise eest tasujal teha parkimist õigustava kviitungi/parkimispileti väljatrüki;

11.4.7 olema varustatud müntide sisestamisel automaatse mündiava lukustusega võõrkehade sisestamise kaitseks;

11.4.8 olema varustatud eraldi lukustatava mündilaekaga.

11.5 Täitja tagab vormiriietuse parkimiskontrolöridele, töövahendid (kontrollerid, printerid jms) ning digitaalfotokaamerad viivistasu määramise aluseks olnud asjaolude fikseerimiseks.

11.6 Täitja tagab enda esindaja osalemise tellija poolt moodustatud viivistasu otsustele esitatud märgukirjade ja selgitustaotluste läbivaatamise ja lahendamise komisjoni töös, mille käigus vaadatakse läbi ja lahendatakse isikute avaldusi, kaebusi ja vaideid (komisjon töötab vähemalt 1 korda nädalas).

11.7 Täitja esitab  tellijale elektrooniliselt jooksvalt igal tööpäeval kella 11.00-ks (esmaspäeviti ka kolme eelmise päeva andmed) aruande eelmisel päeval kontrollitute ja määratud viivistasu otsuste (VTO) arvu ja summa kohta. Aruannete vormi ja sisu määrab tellija.

11.8 Täitja sisestab iga päev tehtud viivistasu otsused andmebaasi ja peab arvestust selle üle.

11.9 Täitja esitab tellijale teostatud teenuse kohta kuuaruande elektrooniliselt hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks. Kuuaruanne peab sisaldama kõiki käesoleva lepingu kohaselt osutatud teenuste andmeid.

11.10 Täitja kohustub tagama tellijale viivistasu otsuste kogu andmebaasi vaatlemise reaalajas.

11.11 Täitja kohustub tagama vajadusel viivistasu määranud kontrolöri osavõtu kohtuistungitest.

11.12 Täitja kohustub vaide esitamisel viivistasu otsuse peale, esitama tellija nõudmisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul, järgmised dokumendid:

11.12.1 viivistasu otsuse koopia;

11.12.2 täitja põhjendatud seisukoht viivistasu otsuse peale esitatud vaide lahendamise kohta.

 

12. POOLTE VASTUTUS

12.1 Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel kohustub viivitanud pool tasuma viivist viivitatud summadelt Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava viimase  intressimäära mahus, millele lisandub 0,1% päevas.

12.2 Pool ei vastuta teise poole ees ning ei kanna kohustust hüvitada tekkinud kahju, kui lepingu mittekohane täitmine tuleneb teise poole poolt lepingu mittekohasest täitmisest.

12.3 Täitja on kohustatud tellijale hüvitama kahju, mis tekib seoses viivistasu otsuse tühistamise või vaide rahuldamise tõttu, kui viivistasu otsuse tühistamine või vaide rahuldamine on põhjuslikus seoses lepingu tingimuste rikkumisega täitja poolt. Kahju all mõistavad pooled tellijalt menetlusaluste isikute kasuks väljamõistetud õigusabi kulusid ning muid kulutusi, mis tellija kandis või on kohustatud kandma seoses kõnealuse viivistasu otsuse vaidlustamiseks esitatud kaebuse või vaide menetlemisega.

12.4 Lepingu mittenõuetekohase täitmise korral on lepingulisi kohustusi mittekohaselt täitnud poolel kohustus tasuda leppetrahvi iga rikkumise eest 1000 eurot.

12.5 Tähtpäeval kogu parkimistulu (igal kalendrikuul) tellijale ülekandmata jätmisel või pakkumises garanteeritud parkimistulu igal hankeperioodi aastal (1. märts kuni 28 veebruar) tellijale ülekandmata jätmisel või pakkumuse esildises nimetatud parkimistulu mittegaranteerimisel täies mahus, on tellijal õigus leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda leppetrahvi 100 000 eurot. Leppetrahv makstakse viivitamatult välja garantiikirja või kindlustuspoliisiga tagatud ulatuses summas 100 000 eurot.

12.6 Kui kolme kalendrikuu parkimistulu laekumisest on tellija poolt prognoositav (arvestatakse parkimistulu laekumise erinevusi aasta lõikes), et hankeperioodi aastal (1. märts kuni 28 veebruar) võib garanteeritud parkimistulu täies mahus mitte laekuda, on tellijal õigus nõuda täitjalt tagasivõtmatu garantiikirja esitamist Eesti Vabariigis õiguslikul alusel  tegutsevalt krediidiasutuselt või kindlustusseltsilt prognoositava parkimistulu mittelaekumise ulatuse summas garanteeritud parkimistulu tagamiseks.

12.7 Punktis 12.6 nimetatud garantiikirja mitteesitamisel 10 tööpäeva jooksul nõudmisest on tellijal õigus leping ühepoolselt üles öelda 1 kuulise etteteatamisega ning saada leppetrahvi 100 000 eurot.

12.8 Täitja maksab tellija kasuks alates 1 tunnisest viivitusest m-parkimise kasutushäire tekkimisest m-parkimise täieliku taastumiseni leppetrahvi samal kellaajal keskmise m-parkimise tulu arvestuse kohaselt.

12.9 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha ja seda asjaolu ei saanud pooled mõjutada (vääramatu jõud). Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele või tema esindajatele.

12.10 Kui täitja annab lepingu täitmisega seonduva ettevõtte üle ilma tellija nõusolekuta, on tellijal õigus leping ühepoolselt üles öelda ning täitja on kohustatud hüvitama tellijale tekkinud kahju (s.o muuhulgas kulutused, mis tekivad tellijal uue teenuse osutaja leidmisel) ning tasuma tellijale tema nõudmisel leppetrahvi 100 000 eurot.

12.11 AS EMT ja AS ÜHISTEENUSED vastutavad kõikide lepinguliste kohustuste täitmise eest solidaarselt.

 

13. TEENUSTASU JA ARVELDUSTE KORD

13.1 Täitja kohustub tagama (garanteerima) tellijale minimaalselt parkimistulu hankeperioodil (01.03.2011 kuni 28.02.2014) sõltumata tegelikust parkimistulust 9 000 000 (üheksa miljonit) eurot (pakkumuse maksumuse esildises märgitud summa), kuid mitte vähem kui 3 000 000 eurot igal hankeperioodi aastal.

13.2 Garanteeritud parkimistulu mitte tagamisel hankeperioodi mistahes aastal (1. märtsist kuni 28 veebruarini) on tellijal õigus saada punktis 12.6 nimetatud garantiikirjaga tagatud summa täies mahus garantiikirja andnud isikult ja punktis 12.7 nimetatud leppetrahvi 100 000 eurot.

13.3 Täitja kannab tellijale üle iga kalendrikuu 21. kuupäevaks kogu arvestusliku parkimistulu.

13.4 Tellija tasub täitjale tema poolt näidatud arveldusarvele igakuiselt laekunud parkimistulust 28. kuupäevaks teenustasu, mis on 25 protsenti (maksumuse esildises näidatud protsent) tellijale 21. kuupäevaks laekunud parkimistulust, v.a kui täitja jätab osa parkimistulu täielikult või osaliselt tähtpäeval tagamata.

13.5 Rahalised kohustused, mille täitmise tähtpäeva ei ole määratud, tuleb täita 7 (seitsme) päeva jooksul vastava nõude saamise päevast arvates.

13.6 Viivistasu laekub tellija arvele otse ning sellelt teenustasu protsenti ei tasuta.

13.7 Elanike aastakaartidelt ja muudelt sooduslubadelt teenustasu täitjale ei tasuta.

13.8 Maksete teostamisel loetakse tasutuks esmalt leppetrahvid, siis viivised ning viimaks põhikohustus.

 

14. POOLE TEAVITAMINE

14.1 Ühe poole poolt teisele poolele saadetavad lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

14.2 Informatiivset teadet võib edastada telefoni või faksi teel või elektrooniliselt.

 

15. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

15.1 Kõik vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses lepingu ja selle täiendavate kokkulepete täitmise, muutmise või lõpetamisega, lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

15.2 Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. Kohtuvaidlused kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus ning kohaldamisele kuulub Eesti Vabariigi õigus.

 

16. MUUD TINGIMUSED

16.1 Alltöövõtjate poolt teostatavate tööde osas kannab tellija ees vastutust täitja.

16.2 Juhul, kui lepingus nimetatud teenuse teostamisega kaasnev toiming osutub tellijast ja täitjast sõltumatutel asjaoludel seadusega vastuolus olevaks, arvatakse see teenus lepingust välja ning vähendatakse lepingu alusel osutatavate teenuste mahtu ja teenustasu lepingust välja arvatud teenuse osas. Nimetatud olukorra tekkimisel vormistatakse lepingu muudatust ja pooltel ei ole õigus keelduda vastavasisulise muudatuse viivitamatust kirjalikust vormistamisest.

16.3 Tallinna Linnavolikogu otsused, mis mõjutavad oluliselt käesoleva lepingu täimist, on aluseks läbirääkimiste alustamiseks poolte vahel lepingu muutmiseks.

 

17. LÕPPSÄTTED

17.1 Käesolev leping on vormistatud kolmes (3) identset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest tellija esindaja saab ühe eksemplari ning täitja (kumbki ühispakkuja AS EMT ja AS Ühisteenused) saab ühe eksemplari.

 

18. POOLTE KONTAKTANDMED

18.1 Tellija kontaktandmed on:

Tallinna Transpordiamet

registrikood: 75028252

Vabaduse väljak 10a  10146 Tallinn

telefon: 640 4617  

faks: 649 4617

e-mail: tta@tallinnlv.ee

parkimistulu arvelduskonto nr: 10220077495010 SEB.

Kontaktisik on Liivar Luts, Tallinna Transpordiameti arenguosakonna peaspetsialist, Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146, tel 6404700, e-mail: liivar.luts@tallinnlv.ee.

 

18.2 Täitja kontaktandmed on:

 

AS EMT, registrikood: 10096159

AS ÜHISTEENUSED, registrikood: 11052490

telefon: 611 1849

telefon: 50 13 668

faks: 611 1897

faks: 6511521

e-mail: indrek.osterman@emt.ee

e-mail: alar.vasemägi@yhisteenused.ee

 

 

täitja tasu kantakse ühele arvelduskontole nr: 10220064098019 SEB.

 

Kontaktisik Alar Vasemägi, telefon 5 013 668

 

POOLTE ALLKIRJAD:

 

Käesolevaga nõustume lepingu tingimustega.

Pakkuja AS EMT volitatud (volikiri esindusõiguse kohta) ja AS ÜHISTEENUSED juhatuse liige.

 

Nimi                ___________________________

 

Ametinimetus  ___________________________

 

Allkiri              ___________________________

 

 

 

 

Andres Harjo

Tallinna Transpordiameti juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär