Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009 korralduse nr 110-k "Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE)" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 korraldus number 283
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. veebruar

2011 nr

283-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009 korralduse nr 110-k „Sõpruse pst 248
äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing  Aktiviseerimiskeskus AVE)“ muutmine

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tingimuste punktiga 26, Tallinn Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009 korraldusega nr 110-k  "Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE)" ja arvestades Tallinna Lastekodu 31. jaanuari 2011 kirja nr 1-16/79 ning MTÜ Aktiviseerimiskeskus AVE 28 . jaanuari 2011 taotlust

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009 korralduse nr 110-k "Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE)" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

1.1 „1. Anda otsustuskorras Mittetulundusühingule Aktiviseerimiskeskus AVE (äriregistrikood 80176836) alates 1. jaanuarist 2009 tähtajatult üürile Sõpruse pst 248 asuva Tallinna Lastekodu hoone A-korpuse II korrusel asuvad äriruumid nr 1-8, 12 ja 14 üldpinnaga 157,7 m², B-korpuse keldrikorrusel asuvad äriruumid nr 001-008, 010, 011 üldpinnaga 102,66 m² ning C-korpuse I korrusel asuv äriruum nr 32 pinnaga 90,2 m², kokku pinnaga 350,56 m² (korralduse lisas toodud jooniste kohaselt).“.

2. Asendada Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009 korralduse nr 110-k lisaks olevad joonised käesoleva korralduse lisaga.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Lastekodule ja Mittetulundusühingule Aktiviseerimiskeskus AVE.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruar 2011

korralduse nr 283-k

LISA

 

Sõpruse pst 248 hoone A-korpuse II korruse, C-korpuse I korruse ning B- korpuse keldrikorruse joonised

 

 

...

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär